Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7848

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 21 januari 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Armoede - Armoedegrens - Alleenstaande gezinnen - Evolutie - Sociale woningen - Subsidies - Mobiliteit - Automatische toekenning van steun

armoede
officiŽle statistiek
ongehuwde ouder
sociale woning

Chronologie

21/1/2013 Verzending vraag
21/2/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7847

Vraag nr. 5-7848 d.d. 21 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vier op tien gezinnen van alleenstaanden leven onder de armoedegrens. Die groep, meestal gezinnen van alleenstaande vrouwen, is zeer kwetsbaar voor de crisis. In het Franstalige gebied moet 24 % van die gezinnen het stellen met een netto inkomen van 1†000 tot 2†000 euro per maand. Het aantal eenoudergezinnen is de jongste 5 jaar met 35 % gestegen. Als die trend niet keert, zullen die cijfers blijven stijgen.

Veel alleenstaande moeders werken halftijds om hun kinderen buiten de schooluren te kunnen opvangen. Daardoor moeten ze overleven met een klein budget waarin de kosten voor huisvesting en verplaatsing het zwaarst doorwegen.

1) Heeft de geachte minister cijfergegevens over het aantal gezinnen van alleenstaanden die onder de armoedegrens leven voor 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012?

2) De wachtlijsten voor sociale woningen blijven maar langer worden, het aanbod volgt de vraag niet. Krijgen die personen prioriteit bij het toekennen van sociale huurwoningen?

3) Bestaat er een subsidie om alleenstaande ouders de kinderopvang te helpen betalen zodat ze voltijds kunnen werken?

4) Mobiliteit is een groot probleem aangezien de kosten van een wagen vaak te hoog liggen voor deze mensen. Toch is vervoer naar het werk, school en opvang essentieel. Is er al gedacht aan een oplossing voor dit probleem? Zoals het gratis of aan voordelige prijs aanbieden van abonnementen voor het openbaar vervoer?

5) Momenteel is er nog heel wat papierwerk nodig om de steun te krijgen waar deze gezinnen recht op hebben. Vaak weten ze ook niet op welke manier ze net gesteund kunnen worden. Zijn er folders waarin eenvoudig wordt uitgelegd waar deze mensen recht op hebben en hoe ze dit moeten aanvragen? Bereiken deze folders ook actief hun publiek of worden ze enkel passief ter beschikking gesteld?

6) Er werd gepleit voor een automatische toekenning van deze steun. Wordt er verder gewerkt aan dit voorstel?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag. 

  1. Hierbij vindt u het armoederisicopercentage voor een alleenstaande met kinderen volgens de SILC-enquête. De gegevens voor 2012 zijn nog niet beschikbaar. 

 

2009

2010

2011

Alleenstaande met kinderen

36,9

35,3

38,5

  1. De procedure en voorwaarden voor de toegang tot een sociale huurwoning wordt geregeld in de huisvestingscode van de Gewesten. De toegangsregels kunnen dus verschillen van Gewest tot Gewest.  

  1. Er zijn subsidiemogelijkheden die alleenstaande ouders helpen bij het betalen van kinderopvang. Zowel de gewestelijke Diensten voor Arbeidsbemiddeling, als de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of lokale besturen en Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) kunnen toelagen voorzien. Zo kunnen niet-werkende werkzoekenden met kinderen die een door de VDAB erkende opleiding volgen, een kinderopvangvergoeding ontvangen. Heel wat opvanginitiatieven zijn bovendien inkomensgerelateerd.  

  1. Inzake mobiliteit zijn er verschillende tegemoetkomingen voor werkzoekenden, op diverse niveau’s. U kan zich hiervoor best wenden tot de bevoegde ministers.

  1. De besturen leveren inspanningen om de informatie over hun tegemoetkomingen te laten toekomen bij de rechthebbenden. Dit kan op verschillende manieren zoals folders specifiek gericht naar het doelpubliek, maar ook het informeren van hulpverleners zodat zij de informatie kunnen bezorgen aan de rechthebbenden. Zo ontwikkelde de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie een Gids voor de gebruikers van het OCMW die op een eenvoudige manier uitlegt hoe men zijn rechten kan laten gelden. Een ander meldenswaardig initiatief is de online rechtenverkenner van de Vlaamse overheid, www.rechtenverkenner.be waarin zowel de tegemoetkomingen van de lokale, regionale, provinciale en federale overheden op een exhaustieve manier kunnen nagegaan worden. Eén van de acties uit het Federale Plan Armoedebestrijding 2012-2014 handelt juist hierover. Zo wens ik een praktische en eenvoudige gids opstellen voor personen in armoede die hen op een toegankelijke manier informeert over hun belangrijkste rechten inzake gezondheidszorg, huisvesting en dienstverlening en die nuttige contactpunten bundelt.  

  1. Automatische toekenning van rechten is een na te streven doel om te garanderen dat eenieder zijn rechten kan laten gelden. Op vraag van zijn Begeleidingscommissie onderzoekt het Steunpunt Armoedebestrijding de mogelijkheden van automatisering van rechten. Een automatische opening van rechten kan voor de betrokkenen immers een vooruitgang betekenen in de effectiviteit van de uitoefening van hun rechten. Er is een inventaris opgemaakt van rechten op federaal vlak die geautomatiseerd zijn, momenteel een proces van automatisering doorlopen of waarvan het wenselijk zou zijn dat dit zou gebeuren. In juli 2012 werd ook een werkseminarie georganiseerd met de contactpersonen uit de verschillende administraties en een aantal relevante publieke instellingen. De resultaten van deze werkzaamheden zullen eerstdaags gepubliceerd worden en zullen mijn bijzondere aandacht meedragen.