Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7795

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 18 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Minderjarigen - Alcoholgebruik - Controles

alcoholhoudende drank
alcoholisme
jongere
verkoopvergunning

Chronologie

18/1/2013 Verzending vraag
5/3/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7795 d.d. 18 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer tieners consumeren alcohol en dat zal met de carnavalsfeesten niet minder het geval zijn. Ook tijdens jongerenfuiven lopen zij soms ernstige alcoholintoxicaties op, komen soms in het ziekenhuis terecht of raken in vechtpartijen betrokken. Hoewel het in ons land verboden is om bier en wijn te verkopen aan -16 jarigen en sterke drank aan -18 jarigen, wordt op het terrein vastgesteld dat dit verbod niet altijd wordt gerespecteerd.

Ook op fuiven (waaronder vooral de 100 dagen-fuiven die een erg jong publiek van zelfs 12- en 13 jarigen aantrekken) duiken frisdranken op die in feite zoete cocktails en alcopops zijn.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid zendt gezondheidsinspecteurs uit om op één en ander - ook in de herbergen - controle uit te voeren. In 2011 stelden zij 82 processen-verbaal op voor de verkoop van alcohol aan minderjarigen, 56 van die pv's waren voor de verkoop van sterke drank aan -18 jarigen en 26 pv's hadden betrekking op de verkoop van bier en wijn aan -16 jarigen.

In de rand, maar zeker niet onbelangrijk, vernam ik dat bij die controles de inspecteurs soms het voorwerp worden van zowel lichamelijke als verbale agressie.

Nu wordt vastgesteld dat bijna één op drie 16-jarigen regelmatig alcohol drinkt, waarvan één op vijf dit zowel in de week als tijdens het weekend doet, lijkt het mij raadzaam daar de nodige aandacht aan te besteden. Niet alleen omdat dit een nefaste invloed kan hebben voor de fysieke en mentale ontwikkeling van de kinderen, maar ook omdat er aldus meer kans bestaat dat zij ook later als volwassenen allerlei sociale en gezondheidsproblemen kunnen kennen door een verhoogde kans op alcoholmisbruik.

Ik weet dat dit forum niet geschikt is om cijfers op te vragen, maar ik wil dit wel wagen omdat die cijfers belangrijk kunnen zijn om te weten in welke mate het beleid hiermee bezig is, vandaar dat ik het waag één cijfervraag te stellen:

1) Hoeveel controles werden in 2012 uitgevoerd en hoeveel pv's werden opgesteld voor de verkoop van alcohol aan minderjarigen, met vermelding van hoeveel van die pv's betrekking hadden op de verkoop van sterke drank aan -18 jarigen en op de verkoop van bier en wijn aan -16 jarigen?

2) Is het inderdaad zo dat (ook) gezondheidsinspecteurs het slachtoffer zijn van verbale en lichamelijke agressie? Zo ja, welke is de evolutie hierin? Heeft de minister de intentie om het aantal controleurs en controles op te drijven en zo ja, in welke mate?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2013 :

1) Zoals u vermeldt, werd in het voorjaar van 2012 de procedure opgestart tot herziening en verbetering van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken. Er werd over een nieuwe versie van deze tekst onderhandeld door alle ondertekenende partijen van dit convenant. De nieuwe tekst werd afgewerkt en op 25 januari 2013 ondertekend.

2) Het Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties (OIVO) heeft aan de onderhandelingen deelgenomen en de tekst op 25 januari ondertekend.

3) Het nieuwe convenant blijft gebaseerd op het vorige en op het principe van autoregulering door de sector. Er werden echter substantiële verbeteringen aangebracht aan de inhoud en de duidelijkheid van de geldende regels, alsook aan het controlesysteem met betrekking tot het convenant. Wat de technische aspecten van de tekst betreft, werden onder meer artikel 2 betreffende reclame op de werkplaats, artikel 3 dat onder meer handelt over de inhoud van de reclame en verwijzingen naar sociale of seksuele successen en artikel 5 betreffende het op de markt brengen, uitgebreid. Wat de procedure betreft, werd artikel 13 gewijzigd, onder meer met het oog op het versterken van de maatregelen in geval van recidive vanwege de adverteerder of van niet-naleving door de adverteerder van een beslissing van de JEP. Daarnaast werd ook een gids voor goede praktijken met betrekking tot de toepassing van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken als bijlage bij het convenant gevoegd.

4) Gelet op het welslagen van dit herzieningsproces, is het belangrijk om dit nieuwe convenant in te voeren en om de resultaten ervan in de komende maanden en jaren ten volle te evalueren. Twee jaar na de invoering van het nieuwe convenant zal een grondige evaluatie moeten worden uitgevoerd om na te gaan of er, ondanks deze verbeteringen aan het autoregulerend systeem, meer dwingende maatregelen nodig zijn.