Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7698

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 11 januari 2013

aan de minister van Justitie

Huishoudelijk en intrafamiliaal geweld - Politionele aangiften en acties - Veroordelingen

huiselijk geweld
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek
strafsanctie

Chronologie

11/1/2013 Verzending vraag
7/6/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7697

Vraag nr. 5-7698 d.d. 11 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Huishoudelijk en intrafamiliaal geweld zijn zorgwekkende fenomenen die de nodige aandacht verdienen, vandaar een aantal vragen.

Voor de geachte minister van Binnenlandse Zaken :

1) Hoeveel politionele aangiften werden er in 2009, 2010, 2011 en 2012 gedaan wegens "huiselijke moeilijkheden/gezinsconflict zonder slagen" en "huiselijke moeilijkheden/gezinsconflicten met slagen" ?

2) Op welke wijze en waar worden hiertegen specifieke acties door de politie (federaal en lokaal), al dan niet in samenwerking met andere actoren, waaronder de parketten, ondernomen ?

Voor de geachte minister van Justitie :

Hoeveel veroordelingen (opgesplitst per gerechtelijk arrondissement) werden er voor de jaren en de feiten vermeld onder vraag 1 uitgesproken ?

Antwoord ontvangen op 7 juni 2013 :

Zoals mijnheer de Senator terecht opmerkt, is intrafamiliaal geweld een zorgwekkend fenomeen, maar ook een ruim fenomeen: het omvat partnergeweld, intrafamiliale kindermishandeling, ouderenmishandeling, geweld tussen broers en zussen, geweld naar de ouders, …. Aldus kan dit fenomeen een veelvoud van misdrijven bevatten. Er is niet zoiets als het misdrijf van familiaal geweld. Het omvat een bijzondere situatie dat dader en slachtoffer van eenzelfde familie zijn, hetgeen een bijzondere aanpak vergt. Bij de bestraffing van de daders kan men echter nog steeds beroep doen op het algemeen en bijzonder strafrecht. Enkele malen is deze familiale relatie tussen dader en slachtoffer wel opgenomen als verzwarende omstandigheid (denken we bijvoorbeeld aan artikel 372, 2e en 3e lid, 377 of 410 Sw.), of wordt de familie net extra beschermd via het strafrecht (bijvoorbeeld art. 361, 391 of 391bis SW.). Een enkele maal wordt er een autonome strafbaarstelling aan gewijd, zoals bij oudermoord (art. 395 Sw.) of kindermoord (art. 396 Sw.).

Een globaal overzicht van het aantal veroordelingen (opgesplitst per gerechtelijk arrondissement) van alle verschillende feiten of misdrijven van familiaal gewel is niet voorhanden. Deze cijfers zijn ook zeer moeilijk op te maken aangezien de meeste veroordelingen van geweld binnen een familie geregistreerd worden onder een algemeen strafwetsartikel, zonder onderscheid te maken of het binnen een familie gepleegd werd of niet. Op de website van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid kan u de veroordelingsstatistiek raadplegen voor de periode van 1995 tot 2010 (zie: http://www.dsb-spc.be/stat). Deze omvatten de veroordelingen, interneringen en opschortingen voor ongeveer 2000 gecategoriseerde misdrijven uit het strafwetboek en het bijzonder strafrecht. Ze worden ook opgedeeld per rechtsgebied tot op het niveau van het arrondissement. Hierin vindt u tal van gegevens omtrent verschillende misdrijven (waaronder enkele typische familiemisdrijven), maar een beeld van het aantal veroordelingen voor famililaal geweld is hier niet uit af te leiden.