Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-765

van Alexander De Croo (Open Vld) d.d. 28 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Steden en gemeenten - Gestructureerde producten - Begroting

swap
obligatie
kredietbrief
gemeente
lokale financiŽn
durfkapitaal

Chronologie

28/12/2010 Verzending vraag
21/2/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-765 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Italiaanse financiŽle politie heeft in februari 2010 voor 73,3 miljoen euro activa van Merrill Lynch en van een Italiaanse dochter van een Belgische bank in beslag genomen. Die politieactie zou kaderen in een onderzoek naar een mogelijke derivatenfraude. Tal van Italiaanse lokale besturen hebben zware verliezen geleden op derivatencontracten (gestructureerde leningen). Dat leidde tot een reeks gerechtelijke onderzoeken. In ApuliŽ voert de openbare aanklager aan dat de banken in hun eigen voordeel hebben misleid bij het maken van financiŽle afspraken, onder meer rond swaps. In het slechtste geval zou volgens sommigen het verlies voor de Italiaanse steden en gemeenten tot 24 miljard euro kunnen oplopen.

Ook in ons land stellen velen zich vragen over de gestructureerde producten die onze steden en gemeenten de afgelopen jaren gretig hebben afgenomen. Vooral de gestructureerde leningen kunnen een probleem zijn. De rentevoet van die bijzonder complexe producten kan variŽren van 1 tot 10 %. Gelet op de problemen die bepaalde steden en gemeenten in ItaliŽ en Frankrijk hebben gehad, maak ik mij bijzondere zorgen over de mogelijke impact die de gestructureerde producten zouden kunnen veroorzaken voor de gemeenten en voor de banken die deze producten uitschreven en een staatswaarborg hebben.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoe reageert de minister op de informatie dat bepaalde steden en gemeenten hebben ingeschreven op gestructureerde leningen die een mogelijk zeer zware impact hebben op hun begroting? Vreest de minister de gevolgen hiervan niet voor de totale schuldpositie en de totale schuldgraad van ons land? Kan hij zijn standpunt uitvoerig toelichten?

2. Is hij of zijn zijn diensten op de hoogte van de mogelijke aanzienlijke problemen die de gestructureerde leningen en de andere producten zoals swaps kunnen veroorzaken voor de financiŽle gezondheid van de steden en de gemeenten? Wat is mogelijk de maximale schade voor onze steden en gemeenten mocht het met die gestructureerde leningen fout lopen? Wat is de implicatie hiervan voor de totale schuldgraad van ons land?

3. Kan hij gedetailleerd aangeven welke steden en gemeenten respectievelijk voor welk totaalbedrag op swaps en/of gestructureerde leningen hebben ingeschreven? Kan hij dat toelichten?

4. Heeft hij of hebben zijn diensten reeds overlegd met de desbetreffende instellingen en met de ministers van de gemeenschappen en de gewesten om erop toe te zien dat de aangehaalde risico's zich niet voordoen? Kan hij dat uitvoerig toelichten?

5. Moet er in de toekomst niet nauwer worden toegezien op de swapcontracten en de andere gestructureerde leningen waarop steden en gemeenten inschrijven? Die operaties vergen een bijzondere financiŽle expertise die de steden en de gemeenten dikwijls ontberen.

6. Vreest de minister niet dat de gedupeerde steden en gemeenten zich net zoals in het buitenland zullen wenden tot de banken die door hun precaire financiŽle situatie vaak een staatswaarborg kunnen genieten en dat dit aldus de belastingbetaler mogelijk veel geld kan kosten?

7. Werden de risico's en de impact op onze banken en de begroting van de verkoop van gestructureerde producten zoals swaps en gestructureerde leningen reeds besproken bij Schatkist, de Nationale Bank en/of de staatsholding FPIM? Zo ja, wat waren de conclusies en welke maatregelen werden bepleit? Zo neen, waarom niet en kan de minister dat uitvoerig toelichten?

8. Heeft het Overlegcomitť het probleem reeds besproken? Zo neen, acht de minister het niet raadzaam om het onderwerp op de agenda van het Overlegcomitť te plaatsen?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2011 :

Ik wijs er het geachte lid op dat de federale overheid niet bevoegd is voor het toezicht op de financiële toestand van de steden en gemeenten. Ik heb dan ook geen bijzondere informatie ontvangen, en deze vragen zouden aan de gewesten gesteld moeten worden. Het lijkt mij ook niet de taak van de federale minister van Financiën om dit onderwerp op de agenda van het Overlegcomité te plaatsen.