Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7600

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 17 december 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Onmiddellijke inningen - Minnelijke schikkingen - Stand van zaken

overtreding van het verkeersreglement
geldboete
officile statistiek

Chronologie

17/12/2012 Verzending vraag
18/2/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7601

Vraag nr. 5-7600 d.d. 17 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar verluidt worden onmiddellijke inningen niet altijd gend in geval van wanbetaling. Of worden ze niet altijd volledig gend.

De politie schrijft in verkeerszaken heel veel onmiddellijke inningen (OI) uit. Als de OI niet betaald worden, gaat het dossier naar het parket dat in de meeste gevallen vervolgens een minnelijke schikking (MS) voorstelt. Deze MS kost gebruikelijk 10 euro meer dan de oorspronkelijke OI.

Als de overtreder vervolgens de "hoofdsom" betaalt zonder de 10 euro extra dan wordt het dossier toch als afgehandeld beschouwd.

Zo zou ook de strafvordering vervallen, indien men na de dagvaarding volgend op de weigering om MS te betalen, enkel de hoofdsom betaalt.

Anderzijds zouden bepaalde parketten de invordering en bestraffing van bepaalde overtredingen, zoals het niet-handenvrij bellen achter het stuur of niet dragen van de veiligheidsgordel, niet beijveren indien de vaststellingen "in de vlucht" gebeurden, dit is zonder dat de overtreder staande werd gehouden.

1) Voor welke misdrijven bestaat er in ons land de mogelijkheid om deze af te handelen via een minnelijke schikking, al dan niet na een onmiddellijke inning?

2) Wil u per misdrijf aangeven hoeveel onmiddellijke inningen en voor welke bedragen er in 2010, 2011 en 2012 werden aangeboden? Welk percentage van de OI worden betaald?

3) In hoeveel van de gevallen onder 2), waarbij de eerst aangeboden onmiddellijke inning niet werd betaald, werd er door het Parket een aanmaning gestuurd om een boete van 10 euro extra te betalen?

4) Hoeveel van die minnelijke schikkingen, met de opsplitsing zoals onder 3, werden er aanvaard n betaald?

5) In hoeveel van de geweigerde of niet-betaalde minnelijke schikkingen werd er een vervolging ingesteld voor de rechter, met de opsplitsing zoals onder 3)?

6) Voor welke overtredingen (opgesplitst zoals onder 2) vervolgen de Parketten (en welke?) de overtreders niet verder wanneer zij de aangeboden minnelijke ( 100 of 110 %) niet betalen? Beschouwt u dit niet als een merkwaardige situatie ten aanzien van diegenen die wl plichtsgetrouw zijn ingegaan op het voorstel van minnelijke schikking?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2013 :

De vraag van het geachte lid valt onder de exclusieve bevoegdheid van mijn collega, de minister van Justitie.