Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7514

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 7 december 2012

aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister

Chinese massagesalons - Mensenhandel - Fraude - Controles

prostitutie
mensenhandel
China
zwartwerk
illegale migratie

Chronologie

7/12/2012 Verzending vraag
27/3/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7514 d.d. 7 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Samenwerkende overheidsorganisaties hebben in Nederland op woensdagavond 31 oktober 2012 in drie steden diverse Chinese massagesalons gecontroleerd op illegale arbeid, op illegale prostitutie en op de naleving van de vreemdelingenwetgeving en van fiscale regels. In de helft van deze salons zijn er indicaties van seksuele dienstverlening en de administratie van vrijwel alle salons is niet op orde.

De controles werden uitgevoerd door medewerkers van gemeenten, politie, inspectie SZW, Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst. De massagesalons werden gecontroleerd op het bezit van tewerkstellingsvergunningen en identiteitspapieren. Om vast te stellen of seksuele activiteiten worden verricht is een forensische lichtbron ter detectie van biologisch materiaal (spermalamp) ingezet. Een geldhond heeft naar eventuele grote hoeveelheden contant geld in de salons gezocht

In twee salons in Amsterdam zijn sporen van seksuele handelingen vastgesteld. Twee medewerkers bleken illegaal tewerkgesteld en er is één persoon aangetroffen die illegaal in Nederland verblijft. In één geval zijn er indicaties van uitbuiting en dit wordt nader onderzocht. Er is in de salons een aanzienlijke hoeveelheid contant geld aangetroffen en in één salon een kleine hoeveelheid harddrugs. Alle salons bleken een ondeugdelijke kasadministratie te voeren.

In Den Haag is een viertal salons gecontroleerd. Van drie personeelsleden is vastgesteld dat zij illegaal in Nederland verblijven. In één geval is mogelijk een slachtoffer van mensensmokkel aangetroffen. Dit wordt nader onderzocht. Ook in Den Haag is een aanzienlijke som contant geld aangetroffen. In alle salons was de kasadministratie niet in orde. De controleavond is geïnitieerd in het kader van het project The Wall. In het project hebben diverse overheidsinstanties tussen 2010 en 2012 hun krachten gebundeld om signalen van Chinese mensenhandel en mensensmokkel te onderzoeken en om zo misstanden beter te kunnen bestrijden. Aanleiding was de vaststelling dat er een groeiend probleem was met betrekking tot Chinese slachtoffers van mensenhandel, Chinese illegale vreemdelingen in Nederland en daaraan gerelateerde vormen van criminaliteit en misstanden.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de minister:

1) Werden in ons land reeds grootschalige inspecties uitgevoerd tegen zogenaamde Chinese en andere massagesalons? Zo neen, waarom niet? Zo ja, om hoeveel inspecties ging het en wat waren de resultaten?

2) Is de staatssecretaris bereid gelijkaardige grootschalige inspecties op te zetten tegen deze massagesalons gelet op de indicaties van mensenhandel en grootschalige fraude in Nederland? Kan hij dit uitvoerig toelichten?

3) Welke concrete handhavingsacties heeft de staatssecretaris gevoerd tegen Chinese en andere massagesalons en wat waren de concrete resultaten? Is hij tevreden over de resultaten?

Antwoord ontvangen op 27 maart 2013 :

Op het vlak van de mensenhandel concentreren de sociale-inspectiediensten hun aandacht voornamelijk op de fraudefenomenen die omschreven worden in artikel 433quinquies, §1, 3° van het Strafwetboek, en die erin bestaan personen aan het werk zetten in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid. Wanneer de mensenhandel raakvlakken heeft met andere domeinen, zoals de prostitutie, de huisjesmelkerij, enz., zijn het de politiediensten die optreden, aangezien de inspectiediensten niet uitgerust zijn om deze soorten van criminaliteit te bestrijden.

De beschreven feiten betreffen in de eerste plaats inbreuken op het gemeen strafrecht (witwassen, drugstrafiek, prostitutie, enz.) die onder de bevoegdheid vallen van de minister van Binnenlandse Zaken en van de minister van Justitie.

Het staat vast dat de sociale inspectiediensten hun steun zullen bieden aan het nieuwe nationale veiligheidsplan voor wat betreft de fraudefenomenen die tot hun corebusiness behoren.