Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7198

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 24 oktober 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Zwaar vrachtvervoer - Stadscentra - Wegen met gewichtsbeperking - Gps-systemen - Controles - Overtredingen - Maatregelen

wegvervoer
geografische spreiding
officiŽle statistiek
overtreding van het verkeersreglement
politiecontrole
satellietnavigatie
bedrijfsvoertuig
gewichten en afmetingen
verkeersregels

Chronologie

24/10/2012 Verzending vraag
14/5/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7197

Vraag nr. 5-7198 d.d. 24 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ondanks het feit dat heel wat steden en gemeenten bepaalde wegen hebben voorzien van een gewichtsbeperking (bijvoorbeeld vijf en zeven en een halve ton), worden zij bijna dagelijks geconfronteerd met de vaststelling dat zwaar vrachtvervoer toch over die wegen rijdt. Heel wat zwaar vervoer blijft ook door de stadscentra rijden. Soms komen vrachtwagens zelfs klem te zitten in de smalle straten. Dan spreken we nog niet over de problemen bij wegenwerken.

Zwaar vervoer wordt doorgaans omgeleid, eventueel via een ring, naar hun verdere bestemming. Het probleem zou echter zijn dat de bestaande gps-systemen soms de kortste route aangeven zonder rekening te houden met bepaalde zones met gewichtsbeperking. Voor een vlot verkeer is het echter noodzakelijk bestuurders via goede signalisatie bij het binnenrijden van steden en gemeenten in de juiste richting te sturen. Er wordt best een onderscheid gemaakt tussen het centrumverkeer en het verkeer naar de deelgemeenten en naburige steden en gemeenten, in het bijzonder voor zware vrachtwagens.

In dit kader de volgende vragen:

1) Beschikt de minister over cijfergegevens, opgesplitst per gewest, betreffende het aantal overtredingen voor de periode 2008 tot en met 2011 wegens het niet respecteren van het maximale gewicht op wegen in ons land?

2) Kan zij aangeven met welke regelmaat en intensiteit daarop wordt gecontroleerd? Hoe groot is, met andere woorden, de pakkans?

3) Erkent de minister het probleem van het niet respecteren van het maximale gewicht op onze wegen? Kan zij ook aangeven waarop zij haar stelling baseert?

4) Op welke manier denkt zij deze problematiek te kunnen verhelpen? Ziet zij hier overleg met de sector van de gps-systemen als een mogelijke uitweg? Of zijn er betere alternatieven volgens haar?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2013 :

1. De problematiek die door het geacht lid wordt geschetst, betreft de niet-naleving van het verbodsbord C21 (verboden toegang voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa). Centrex Verkeer van de geïntegreerde politie deelde mij het volgende aantal vastgestelde overtredingen mede.


2008

2009

2010

2011

Vlaams Gewest

1858

2079

4291

5171

Waals Gewest

791

507

1064

728

Brussels H. Gewest

124

81

148

139

Totaal

2773

2667

5503

6038

2. Het aantal controles wordt niet nationaal geregistreerd. Controles vinden plaats op initiatief van de politiezones en zijn afhankelijk van de prioriteiten gesteld in de lokale veiligheidsplannen. De stijging van het aantal vastgestelde overtredingen kan mede verkaard worden door de frequentere controles.

3. en 4. Bestuurders zijn altijd verplicht om de verbodsborden na te leven, ook wanneer zij de reisweg volgen die door hun GPS wordt uitgestippeld. Zij beschikken trouwens over verschillende mogelijkheden om de meest geschikte reisweg te programmeren. Bovendien dienen zij de gegevens waarop hun GPS zich baseert, regelmatig te actualiseren, aangezien de verkeerssituatie door middel van infrastructuuraanpassingen of verkeersborden ondertussen kan gewijzigd zijn. Het is uiteraard ook zo dat zij de bewegwijzering inzake wegwerkzaamheden en aanbevolen routes voor zwaar verkeer dienen te volgen.

Wat de stadscentra en de woongebieden betreft, kan het zijn dat de verbodsborden inzake gewichtsbeperking een uitzondering maken voor het plaatselijk verkeer. De plaatsing van verkeersborden is, naargelang van het geval, een bevoegdheid van gemeenten en gewesten in het kader van hun mobiliteitsbeleid. De voogdij over de aanvullende reglementen van de gemeenten behoort trouwens toe aan de gewesten. Zij zijn bijgevolg ook best geplaatst om verkeerssituaties en verkeersborden te inventariseren, eventueel ten behoeve van de uitwerking van reiswegen voor GPS-systemen.

Er zijn trouwens reeds enkele GPS-systemen op de markt die speciaal werden ontworpen voor vrachtwagenchauffeurs. Uiteindelijk komt het voor transportfirma’s economischer uit om vrachtwagenvriendelijke wegen te gebruiken dan de kortste reisweg te programmeren, die door woongebieden of stadscentra loopt.