Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-687

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 december 2010

aan de minister van Justitie

Parketten en politiediensten - Werkdruk - Strafklachten - Nieuwe beheermethodes - Resultaten en andere beleidsmogelijkheden

strafprocedure
griffies en parketten
openbaar ministerie
strafvervolging
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

27/12/2010 Verzending vraag
29/11/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-688

Vraag nr. 5-687 d.d. 27 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De omzendbrief (COL 8/2005) dd. 15.06.05, herzien op 15.03.07, van het College van Procureurs-generaal wordt aangeheven als volgt: "Zowel de werkdruk binnen de parketten en de politiediensten als de noodzaak om in de kortst mogelijke tijd na een strafbaar feit een beslissing te treffen over de verdere gerechtelijke afdoening ervan, hebben de laatste jaren de Procureurs-generaal, en meer bepaald de Procureur-generaal te Gent sedert 1996, en de procureurs des Konings er toe gebracht nieuwe beheermethodes inzake dossierafhandeling in te voeren, zoals de werkwijze van het Ambtshalve Politioneel Onderzoek (A.P.O.) (destijds Autonome Politionele Afhandeling, afgekort APA, genoemd) en het Vereenvoudigd Proces-verbaal (V.P.V.)." In het laatste geval leggen de politiediensten bepaalde strafbare feiten vast in een zeer beknopt proces-verbaal, dat niet aan het parket wordt toegezonden. De V.P.V.'s worden door de politie bijgehouden op elektronische drager. Bij een A.P.O. onderzoeken de politiediensten verder ambtshalve de feiten en zenden zij nadien het afgewerkt dossier aan de procureur des Konings. Een gewoon proces-verbaal wordt volgens de gebruikelijke werkwijze opgesteld en aan het parket toegezonden.

De omzendbrief (COL 5/2009) van het College van Procureurs-generaal die op 1 januari 2010 in werking is getreden, voorziet eenvormige attesten van klachtneerlegging met als doel de 'informatieverstrekking aan het slachtoffer te actualiseren en te uniformiseren'. De attesten van klachtneerlegging bevatten een verklaring van benadeelde persoon, dat automatisch wordt gegenereerd bij het opstellen in geval van gewoon P.V. of A.P.O. en wanneer het V.P.V. wordt omgevormd in gewoon proces-verbaal. Die verklaring moet in persoon of door een advocaat worden afgegeven op het secretariaat van het Parket en heeft als gevolg dat men op de hoogte wordt gehouden van het verder verloop van het dossier. De vraag stelt zich waarom deze laatste procedure niet eenvoudiger kan.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan u cijfers geven over het aantal gewone processen-verbaal (met afzonderlijke vermelding van diegene die werden opgesteld na een V.P.V.), het aantal V.P.V.'s en het aantal A.P.O.'s , die in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 werden opgesteld, opgesplitst per gerechtelijk arrondissement?

2) Kan u eveneens mededelen in hoeveel van deze dossiers (met uitzondering van de V.P.V's) en met de jaartallen en de opsplitsing zoals hierboven gevraagd, er door het parket vervolging werd ingesteld?

3) Kan u mededelen in hoeveel van de dossiers vermeld onder vraag 2, er na een initiŽle buitenvervolgingstelling of seponering, er een heropening gebeurde van het onderzoek en er uiteindelijk wel een vervolging gebeurde?

4) Kan u mededelen of de procedure van het neerleggen van de verklaring van benadeelde persoon niet kan vereenvoudigd worden (bij voorbeeld door een toezending per aangetekende brief ook toe te laten) en welke motieven er aan de basis liggen van de verplichting voor de benadeelde dat hij in persoon naar het parket moet gaan of een advocaat onder de arm moet nemen? Hoeveel van dergelijke verklaringen werden bij de parketten neergelegd, met een opsplitsing zoals gevraagd onder vraag 1 en met de opsplitsing naargelang de neerlegging gebeurde door een advocaat, dan wel door de persoon zelf?

Antwoord ontvangen op 29 november 2011 :

1, 2 en 3. Als antwoord op de eerste 3 punten verwijs ik graag naar bijlage 1.

4. Als antwoord op het vierde punt verwijs ik graag naar bijlage 2. 

BIJLAGE 1, als antwoord op punten 1, 2 en 3. 

Samenvatting

Voor de referentieperiode 2007-2009 kunnen we een stijgende tendens vaststellen wat betreft het aantal binnengekomen zaken. In 2009 werden er minder klassieke processen-verbaal(PV's) en meer ambtshalve politionele onderzoeken (APO’s) en vereenvoudigde processen-verbaal(VPV's) geregistreerd dan in 2008 en 2007.

Zaken binnengekomen op basis van een APO-dossier of een vereenvoudigd proces-verbaal worden vaker zonder gevolg gesteld dan een zaak op basis van een klassiek proces-verbaal. Deze laatste wordt vaker gedagvaard. De vereenvoudigde processen-verbaal worden van de drie types proces-verbaal procentueel het meeste overgemaakt aan een ander parket (ter beschikkingsstelling). 

Procentueel worden er minder APO-dossiers geseponeerd om technische redenen dan klassieke processen-verbaal of zaken geregistreerd op basis van een vereenvoudigd proces-verbaal. Het meest voorkomende motief voor de drie types proces-verbaal is “daders onbekend”.

Het heropenen van zaken gebeurt hoofdzakelijk bij zaken die opgestart zijn op basis van een vereenvoudigd proces-verbaal. Het overgrote deel van dergelijke zaken wordt opnieuw zonder gevolg gesteld. Het heropenen van vereenvoudigde processen-verbaal geeft naast het zondergevolgstellen ook vaak aanleiding tot een terbeschikkingstelling. APO-dossiers zullen vaker aanleiding geven tot het voegen van een zaak. 

Bij een gering aantal van de binnengekomen zaken werd een geregistreerde benadeelde partij geregistreerd. Procentueel gebeurt dit het vaakst bij APO-dossiers. 

Algemene opmerkingen

1)    De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit de centrale databank van de statistisch analisten van het Openbaar Ministerie. Deze databank is gebaseerd op de registraties van de correctionele afdelingen van de parketten en van de griffies bij de rechtbanken van eerste aanleg in het geïnformatiseerd systeem REA/TPI.

2)    De gegevensextractie van de databank die voor deze analyse werd gebruikt dateert van 10 januari 2010. De gerapporteerde gegevens betreffen dus de stand van de dossiers op deze extractiedatum. Bijgevolg dient men bij de interpretatie steeds voor ogen te houden dat een dossier intussen verder geëvolueerd kan zijn.

3)    Van de 27 parketten/griffies in ons land zijn er 26 die correctionele zaken registreren in het geïnformatiseerd systeem REA/TPI. Enkel het parket van Eupen registreert geen gegevens in dit systeem, bij gebrek aan een Duitstalige versie. Het federaal parket werd in deze analyse niet opgenomen.

4)    De hier behandelde gegevens betreffen enkel correctionele inbreuken die gepleegd werden door meerderjarige personen. Inbreuken toegeschreven aan minderjarigen worden behandeld door de afdeling “jeugd” van de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg, waarover de statistisch analisten geen exploiteerbare gegevens hebben.

5)    De centrale databank van de statistisch analisten van het Openbaar Ministerie bevat alle zaken die op niveau van het correctionele parket worden geregistreerd. Deze instroom bestaat uit processen-verbaal afkomstig van politiediensten, processen-verbaal afkomstig van inspectiediensten, klachten, burgerlijke partijstellingen en andere zendingen. Aangezien APO’s en VPV’s enkel door de politiediensten kunnen opgesteld worden, zullen onderstaande tabellen zich beperken tot alle processen-verbaal, hetzij een klassiek, hetzij een APO, hetzij een VPV, die het parket bereiken via de politiediensten. Processen-verbaal afkomstig van inspectiediensten, klachten, burgerlijke partijstellingen en andere zendingen worden omwille van de vergelijkbaarheid niet opgenomen in onderstaande tabellen. Dit heeft echter wel als gevolg dat een APO of opgevraagd VPV dat geregistreerd wordt in het parket van oorsprong en vervolgens ter beschikking wordt gesteld, niet zal worden weergegeven in het parket van de terbeschikkingstelling, maar enkel in het parket van oorsprong met de vooruitgangsstaat ter beschikking.

6)    VPV’s worden uitgeschreven voor sommige inbreuken die relatief weinig ernstig zijn en/of waarin geen opsporingsindicaties voor handen zijn.[1] Deze VPV’s worden uitsluitend op elektronische drager bewaard bij de politie en dus in regel niet geregistreerd in de databanken van de correctionele parketten.  Enkel indien een vereenvoudigd proces-verbaal in tweede instantie alsnog wordt opgevraagd door het parket, wordt deze in de hieronder gepresenteerde cijfers opgenomen. De aantallen, gepresenteerd in de tabellen, stemmen dus niet overeen met de VPV’s die opgesteld worden door de politiediensten, maar met de VPV’s die door het parket worden opgevraagd.[2]

      Dezelfde opmerking kan gemaakt worden voor de rubriek “APO”. Hier worden enkel de APO’s gepresenteerd die reeds naar het parket werden verzonden. De APO’s die door de politiediensten werden opgesteld, maar nog niet doorgestuurd werden naar het parket worden hier buiten beschouwing gelaten. In de praktijk worden enkel de APO’s geteld die de code “APO beëindigd” hebben gekregen in het veld type pv.

7)    De teleenheid in dit document is een strafzaak.

8)   De statistische informatie strekt zich enkel uit over 2007, 2008 en 2009 als jaren van binnenkomst. COL 8/2005 trad in werking op 1 juli 2005, maar het verplichte veld om het type proces-verbaal te registreren werd slechts in 2007 ingevoerd. Dit houdt in dat niet voor alle zaken die zijn binnengekomen in 2007, de mogelijkheid beschikbaar was om het veld “type proces-verbaal” aan te vullen. 

Cijfergegevens

Tabel 1 toont het aantal zaken binnengekomen via de politiediensten op de correctionele parketten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009. De cijfers zijn opgesplitst per type proces-verbaal, hetzij een klassiek proces-verbaal, hetzij een APO (ambtshalve politioneel onderzoek) proces-verbaal, hetzij een vereenvoudigd proces-verbaal dat reeds opgevraagd werd door het parket.

De cijfers worden eveneens gepresenteerd naargelang het jaar van binnenkomst van de zaken. De kolompercentages tonen de proportionele verhouding van de verscheidene types proces-verbaal per jaar van binnenkomst.

Tabel 1: Aantal zaken binnengekomen via de politiediensten op de parketten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009, per jaar van binnenkomst en per type proces-verbaal (n & kolom%).

 

2007

2008

2009

Totaal

n

%

n

%

n

%

n

%

Klassiek pv

439.806

77,62

388.939

67,40

367.610

63,61

1.196.355

69,49

APO

112.593

19,87

168.803

29,25

183.300

31,72

464.696

26,99

VPV

13.475

2,38

19.228

3,33

26.959

4,66

59.662

3,47

Onbekend/error

725

0,13

79

0,01

81

0,01

885

0,05

TOTAAL

566.599

100,00

577.049

100,00

577.950

100,00

1.721.598

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten 

Zoals reeds aangegeven in de voorafgaande opmerkingen, beschikt men voor sommige zaken niet steeds over het type proces-verbaal. Indien men voor een bepaalde zaak niet beschikt over het type proces-verbaal, wordt deze zaak geteld als “onbekend/error” in de tabel. De aantallen “onbekend/error” in 2007 liggen beduidend hoger dan deze in 2008 en 2009.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal zaken binnengekomen via politiediensten globaal stijgt met 2,0%. Tevens kan er afgeleid worden dat er in 2009 minder klassieke processen-verbaal geregistreerd werden dan in 2008 en 2007 en dit ten voordele van de APO-dossiers en de vereenvoudigde processen-verbaal. De klassieke processen-verbaal dalen met 19,64%. De APO-dossiers en vereenvoudigde processen-verbaal stijgen met respectievelijk 62,80% en 100,07%.

Tabel 2 op de volgende bladzijde geeft per gerechtelijk arrondissement een overzicht van het aantal binnengekomen zaken tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009, ingedeeld naargelang het type proces-verbaal. De rijpercentages tonen per arrondissement de verhouding tussen de verschillende types proces-verbaal. 

Tabel 2: Aantal zaken binnengekomen via de politiediensten op de parketten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009, per gerechtelijk arrondissement en per type proces-verbaal (n & rij%).

 

Klassiek pv

APO

VPV

Onbekend/error

Totaal

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

ANTWERPEN

ANTWERPEN

60.547

52,14

54.423

46,87

981

0,84

164

0,14

116.115

100,00

MECHELEN

18.525

45,69

21.205

52,30

759

1,87

54

0,13

40.543

100,00

TURNHOUT

48.210

86,33

5.762

10,32

1.868

3,35

4

0,01

55.844

100,00

HASSELT

26.379

49,76

25.454

48,01

1.176

2,22

4

0,01

53.013

100,00

TONGEREN

40.821

86,88

5.923

12,61

238

0,51

1

0,00

46.983

100,00

Totaal ressort

194.482

62,23

112.767

36,09

5.022

1,61

227

0,07

312.498

100,00

BERGEN

CHARLEROI

104.900

88,98

9.933

8,43

3.050

2,59

9

0,01

117.892

100,00

BERGEN

78.505

95,34

2.427

2,95

1.402

1,70

6

0,01

82.340

100,00

DOORNIK

42.201

85,66

5.421

11,00

1.632

3,31

13

0,03

49.267

100,00

Totaal ressort

225.606

90,42

17.781

7,13

6.084

2,44

28

0,01

249.499

100,00

BRUSSEL

BRUSSEL

147.787

49,35

134.206

44,81

17.438

5,82

55

0,02

299.486

100,00

LEUVEN

45.201

80,75

9.717

17,36

1.052

1,88

6

0,01

55.976

100,00

NIJVEL

47.475

88,73

4.887

9,13

1.085

2,03

58

0,11

53.505

100,00

Totaal ressort

240.463

58,80

148.810

36,39

19.575

4,79

119

0,03

408.967

100,00

GENT

GENT

59.298

56,81

39.525

37,86

5.544

5,31

19

0,02

104.386

100,00

DENDERMONDE

58.493

66,45

27.390

31,11

2.146

2,44

.

.

88.029

100,00

OUDENAARDE

10.530

44,10

10.365

43,41

2.970

12,44

11

0,05

23.876

100,00

BRUGGE

36.073

53,28

24.746

36,55

6.877

10,16

6

0,01

67.702

100,00

KORTRIJK

31.505

59,45

17.194

32,45

4.098

7,73

195

0,37

52.992

100,00

IEPER

11.512

73,62

3.749

23,98

281

1,80

94

0,60

15.636

100,00

VEURNE

8.622

58,84

4.950

33,78

1.045

7,13

36

0,25

14.653

100,00

Totaal ressort

216.033

58,82

127.919

34,83

22.961

6,25

361

0,10

367.274

100,00

LUIK

LUIK

142.827

79,40

35.995

20,01

1.060

0,59

12

0,01

179.894

100,00

HOEI

21.930

83,02

3.318

12,56

1.167

4,42

1

0,00

26.416

100,00

VERVIERS

25.140

75,20

7.869

23,54

323

0,97

99

0,30

33.431

100,00

NAMEN

46.168

90,91

3.593

7,08

1.010

1,99

12

0,02

50.783

100,00

DINANT

29.950

85,69

4.078

11,67

904

2,59

18

0,05

34.950

100,00

AARLEN

19.818

93,75

872

4,12

450

2,13

.

.

21.140

100,00

NEUFCHATEAU

16.376

92,38

1.085

6,12

265

1,49

1

0,01

17.727

100,00

MARCHE-EN-FAMENNE

17.562

92,34

609

3,20

841

4,42

7

0,04

19.019

100,00

Totaal ressort

319.771

83,41

57.419

14,98

6.020

1,57

150

0,04

383.360

100,00

TOTAAL

1.196.355

69,49

464.696

26,99

59.662

3,47

885

0,05

1.721.598

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten

Tabel 2 toont aan dat gemiddeld 69,49% van de binnengekomen zaken werd geregistreerd op basis van een klassiek proces-verbaal. Voor 26,99% werd de zaak geregistreerd op basis van een APO-proces-verbaal en in 3,47% werd de zaak geregistreerd op basis van een opgevraagd vereenvoudigd proces-verbaal. Indien we de gerechtelijke arrondissementen onderling vergelijken kan men aanzienlijke verschillen vaststellen.

De rechtsgebieden Bergen en Luik registreren procentueel meer klassieke processen-verbaal dan het nationaal gemiddelde. Dit kan eveneens vastgesteld worden in de arrondissementen Turnhout, Tongeren, Leuven, Nijvel en Ieper. Globaal worden er voor deze arrondissementen minder APO-dossiers opgesteld en VPV’s opgevraagd dan nationaal het geval is. Enkel in de arrondissementen Hoei en Marche-en-famenne worden er meer VPV’s opgevraagd dan het nationale gemiddelde. Het opvragen van de VPV’s schommelt binnen deze arrondissementen tussen de 0,51% (Tongeren) en 4,42% (Marche-en-famenne en Hoei). 

Voor de overige arrondissementen (Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Brussel, Gent, Dendermonde, Oudenaarde, Brugge, Kortrijk en Veurne) worden er procentueel minder klassieke processen-verbaal opgesteld, maar kunnen we vaststellen dat er wel meer wordt overgegaan tot het opstellen van een APO-dossier. De percentages variëren van 31,11% in het arrondissement Dendermonde tot 52,30% in het arrondissement Mechelen.

Tevens worden er in de arrondissementen Brussel, Oudenaarde, Brugge, Kortrijk en Veurne meer vereenvoudigde processen-verbaal opgevraagd dan gemiddeld. Het percentage vereenvoudigde processen-verbaal bedraagt respectievelijk 5,82%, 12,44%, 10,16%, 7,73% en 7,13%. 

In de arrondissementen Bergen (95,34%), Aarlen (93,75%), Neufchateau (92,38%), Marche-en-Famenne (92,34%) en Namen (90,91%) worden procentueel het meeste klassieke processen-verbaal opgesteld in vergelijking tot de andere types processen-verbaal.

In de arrondissementen Mechelen (52,30%), Hasselt (48,01%),  Antwerpen (46,87%), Brussel (44,81%) en Oudenaarde (43,41%) worden procentueel het meeste zaken geregistreerd op basis van een APO.

In de arrondissementen Oudenaarde (12,44%), Brugge (10,16%), Kortrijk (7,73%), Veurne (7,13%) en Brussel (5,82%) worden procentueel het meeste vereenvoudigde processen-verbaal opgevraagd. 

Tabel 3a presenteert de laatste vooruitgangsstaat op 10 januari 2010 voor alle zaken binnengekomen tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009 per type proces-verbaal. De kolompercentages presenteren de proportionele verhouding tussen de verscheidene vooruitgangsstaten per type proces-verbaal.

Tabel 3a: Laatste vooruitgangsstaat op 10 januari 2010 van alle zaken binnengekomen via de politiediensten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009, per type proces-verbaal (n & kolom%). 

 

Klassiek pv

APO

VPV

Onbekend/error

TOTAAL

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

(1) vooronderzoek

89.452

7,48

33.573

7,22

2.975

4,99

33

3,73

126.033

7,32

(2) zonder gevolg

772.407

64,56

350.186

75,36

39.030

65,42

543

61,36

1.162.166

67,51

(3) ter beschikking

111.249

9,30

16.764

3,61

12.289

20,60

33

3,73

140.335

8,15

(4) voeging

145.211

12,14

46.383

9,98

4.954

8,30

89

10,06

196.637

11,42

(5) minnelijke schikking

9.121

0,76

4.098

0,88

62

0,10

8

0,90

13.289

0,77

(6) bemiddeling in SZ

5.708

0,48

2.399

0,52

40

0,07

7

0,79

8.154

0,47

(7) onderzoek

8.964

0,75

238

0,05

20

0,03

41

4,63

9.263

0,54

(8) raadkamer

7.960

0,67

169

0,04

17

0,03

79

8,93

8.225

0,48

(9) dagvaarding & verder

46.001

3,85

10.882

2,34

244

0,41

52

5,88

57.179

3,32

onbekend/error

282

0,02

4

0,00

31

0,05

.

.

317

0,02

TOTAAL

1.196.355

100,00

464.696

100,00

59.662

100,00

885

100,00

1.721.598

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten 

Tabel 3a toont aan dat het dagvaardingspercentage voor zaken opgesteld op basis van een klassiek proces-verbaal (3,85%) hoger ligt dan voor zaken geregistreerd op basis van een APO-dossier (2,34%) of voor een opgevraagd vereenvoudigd proces-verbaal (0,41%).

Het zondergevolgpercentage ligt dan weer het hoogste voor APO-dossiers (75,36%) tegenover het percentage voor zaken opgesteld op basis van een klassiek proces-verbaal (64,56%) en voor zaken opgesteld op basis van een opgevraagd vereenvoudigd proces-verbaal (65,42%).

Het percentage minnelijke schikkingen ligt het hoogste voor de rubriek “APO” (0,88%), gevolgd door de rubriek “klassiek proces-verbaal” (0,76%) en de rubriek “VPV” (0,10%). Wat betreft de bemiddeling in strafzaken worden er procentueel iets meer bemiddelingen voorgesteld voor zaken opgesteld op basis van een APO-dossier (0,52%). De vereenvoudigde processen-verbaal worden van de drie types proces-verbaal procentueel het meeste ter beschikking gesteld (20,60%). 

Tabel 3b: Laatste vooruitgangsstaat op 10 januari 2010 van alle zaken,  al dan niet via voeging aan een moederzaak, binnengekomen via de politiediensten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009, per type proces-verbaal (n & kolom%). 

 

Klassiek pv

APO

VPV

Onbekend/error

TOTAAL

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

(1) vooronderzoek

97.228

8,13

35.693

7,68

3.105

5,20

36

4,07

136.062

7,90

(2) zonder gevolg

823.740

68,85

373.765

80,43

40.641

68,12

561

63,39

1.238.707

71,95

(3) ter beschikking

114.956

9,61

17.539

3,77

12.423

20,82

33

3,73

144.951

8,42

(5) minnelijke schikking

9.927

0,83

4.348

0,94

73

0,12

8

0,90

14.356

0,83

(6) bemiddeling in SZ

7.583

0,63

3.149

0,68

101

0,17

8

0,90

10.841

0,63

(7) onderzoek

21.771

1,82

3.023

0,65

533

0,89

41

4,63

25.368

1,47

(8) raadkamer

13.081

1,09

1.609

0,35

240

0,40

98

11,07

15.028

0,87

(9) dagvaarding & verder

107.722

9,00

25.314

5,45

2.528

4,24

100

11,30

135.664

7,88

onbekend/error

347

0,03

256

0,06

18

0,03

.

.

621

0,04

TOTAAL

1.196.355

100,00

464.696

100,00

59.662

100,00

885

100,00

1.721.598

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten 

Indien een zaak door het parket werd gevoegd bij een andere zaak, is in tabel 3b de vooruitgangsstaat van deze zogenaamde moederzaak opgenomen. Als bijvoorbeeld in tabel 3a een zaak gevoegd werd aan een moederzaak die werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank, is deze zaak in tabel 2 geteld in de rubriek “dagvaarding & verder”. Het kan echter wel zijn dat een APO of VPV gevoegd werden bij een klassiek proces-verbaal. In die gevallen werd de vooruitgangsstaat van dit klassiek proces-verbaal opgenomen in de tabel. 

Het oplossen van voegingen beïnvloedt de percentages. De dagvaardingspercentages liggen heel wat hoger voor zowel de klassieke processen-verbaal (9,00% i.p.v 3,85%), de APO’s (5,45% i.p.v 2,34) en de vereenvoudigde processen-verbaal (4,24% i.p.v 0,41%). Dit geldt eveneens voor de zondergevolgpercentages. Deze zijn gestegen tot 68,85% (i.p.v 64,56%) voor de klassieke processen-verbaal, 80,43% (i.p.v  75,36%) voor de APO’s en 68,12% (i.p.v 65,42%) voor de vereenvoudigde processen-verbaal.

Voor de 621 zaken in de categorie “onbekend/error” kon geen moederzaak teruggevonden worden waardoor er geen laatste vooruitgangsstaat gekend is. 

Tabel 4 presenteert de laatste vooruitgangsstaat op 10 januari 2010 van alle zaken binnengekomen via de politiediensten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009 waarvoor hetzij een klassiek proces-verbaal, hetzij een APO-dossier, hetzij een vereenvoudigd proces-verbaal werd opgesteld. In het kader van voegingen wordt onmiddellijk de vooruitgangsstaat van de moederzaak gegeven. De tabel werd opgesplitst volgens type proces-verbaal en per gerechtelijk arrondissement. Het rijpercentage presenteert de proportionele verhouding van de laatste vooruitgangsstaten binnen éénzelfde gerechtelijk arrondissement.

Tabel 4a: Laatste vooruitgangsstaat op 10 januari 2010 van alle zaken, al dan niet via voeging aan een moederzaak, binnengekomen via de politiediensten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009 waarvoor een klassiek proces-verbaal werd opgesteld, per type proces-verbaal en per gerechtelijk arrondissement (n & rij%). 

Klassiek pv

 

(1) vooronderzoek

(2) zonder gevolg

(3) ter beschikking

(4) voeging

(5) minnelijke schikking

(6) bemiddeling in SZ

(7) onderzoek

(8) raadkamer

(9) dagvaarding & verder

onbekend/error

Totaal

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

ANTWERPEN

ANTWERPEN

3.270

5,40

35.997

59,45

3.599

5,94

8.367

13,82

951

1,57

246

0,41

926

1,53

1.022

1,69

6.169

10,19

.

.

60.547

100,00

MECHELEN

1.549

8,36

8.409

45,39

4.682

25,27

2.087

11,27

285

1,54

100

0,54

163

0,88

148

0,80

1.101

5,94

1

0,01

18.525

100,00

TURNHOUT

4.485

9,30

29.674

61,55

4.891

10,15

5.770

11,97

661

1,37

227

0,47

204

0,42

276

0,57

2.003

4,15

19

0,04

48.210

100,00

HASSELT

1.078

4,09

14.400

54,59

5.558

21,07

2.901

11,00

584

2,21

232

0,88

177

0,67

159

0,60

1.290

4,89

.

.

26.379

100,00

TONGEREN

1.607

3,94

25.795

63,19

4.588

11,24

5.501

13,48

672

1,65

315

0,77

236

0,58

339

0,83

1.768

4,33

.

.

40.821

100,00

TOTAAL

11.989

6,16

114.275

58,76

23.318

11,99

24.626

12,66

3.153

1,62

1.120

0,58

1.706

0,88

1.944

1,00

12.331

6,34

20

0,01

194.482

100,00

BERGEN

CHARLEROI

9.615

9,17

76.881

73,29

5.654

5,39

6.852

6,53

188

0,18

396

0,38

615

0,59

810

0,77

3.672

3,50

217

0,21

104.900

100,00

BERGEN

10.741

13,68

52.612

67,02

4.101

5,22

8.249

10,51

7

0,01

271

0,35

453

0,58

241

0,31

1.830

2,33

.

.

78.505

100,00

DOORNIK

5.805

13,76

29.791

70,59

1.904

4,51

3.095

7,33

111

0,26

60

0,14

174

0,41

134

0,32

1.127

2,67

.

.

42.201

100,00

TOTAAL

26.161

11,60

159.284

70,60

11.659

5,17

18.196

8,07

306

0,14

727

0,32

1.242

0,55

1.185

0,53

6.629

2,94

217

0,10

225.606

100,00

BRUSSEL

BRUSSEL

10.878

7,36

98.350

66,55

12.093

8,18

16.197

10,96

165

0,11

543

0,37

2.738

1,85

1.725

1,17

5.097

3,45

1

0,00

147.787

100,00

LEUVEN

1.835

4,06

27.824

61,56

5.680

12,57

5.005

11,07

1.467

3,25

535

1,18

173

0,38

195

0,43

2.486

5,50

1

0,00

45.201

100,00

NIJVEL

3.020

6,36

31.518

66,39

6.354

13,38

4.473

9,42

216

0,45

289

0,61

154

0,32

190

0,40

1.261

2,66

.

.

47.475

100,00

TOTAAL

15.733

6,54

157.692

65,58

24.127

10,03

25.675

10,68

1.848

0,77

1.367

0,57

3.065

1,27

2.110

0,88

8.844

3,68

2

0,00

240.463

100,00

GENT

GENT

4.037

6,81

38.303

64,59

6.766

11,41

6.228

10,50

543

0,92

255

0,43

254

0,43

335

0,56

2.576

4,34

1

0,00

59.298

100,00

DENDERMONDE

3.610

6,17

35.218

60,21

8.247

14,10

6.429

10,99

1.217

2,08

145

0,25

192

0,33

280

0,48

3.155

5,39

.

.

58.493

100,00

OUDENAARDE

1.138

10,81

5.279

50,13

2.135

20,28

1.125

10,68

66

0,63

73

0,69

72

0,68

98

0,93

544

5,17

.

.

10.530

100,00

BRUGGE

3.043

8,44

20.834

57,76

3.329

9,23

6.962

19,30

188

0,52

67

0,19

304

0,84

217

0,60

1.129

3,13

.

.

36.073

100,00

KORTRIJK

2.624

8,33

18.624

59,11

4.259

13,52

3.131

9,94

607

1,93

136

0,43

113

0,36

103

0,33

1.907

6,05

1

0,00

31.505

100,00

IEPER

823

7,15

5.986

52,00

2.337

20,30

1.641

14,25

72

0,63

77

0,67

39

0,34

65

0,56

472

4,10

.

.

11.512

100,00

VEURNE

956

11,09

5.103

59,19

1.129

13,09

813

9,43

84

0,97

47

0,55

64

0,74

44

0,51

382

4,43

.

.

8.622

100,00

TOTAAL

16.231

7,51

129.347

59,87

28.202

13,05

26.329

12,19

2.777

1,29

800

0,37

1.038

0,48

1.142

0,53

10.165

4,71

2

0,00

216.033

100,00

LUIK

LUIK

6.065

4,25

97.833

68,50

6.868

4,81

25.778

18,05

437

0,31

338

0,24

802

0,56

738

0,52

3.968

2,78

.

.

142.827

100,00

HOEI

1.341

6,11

13.748

62,69

3.441

15,69

2.626

11,97

55

0,25

115

0,52

70

0,32

82

0,37

452

2,06

.

.

21.930

100,00

VERVIERS

1.252

4,98

16.792

66,79

2.099

8,35

3.304

13,14

193

0,77

201

0,80

138

0,55

122

0,49

1.000

3,98

39

0,16

25.140

100,00

NAMEN

2.646

5,73

29.367

63,61

3.756

8,14

8.948

19,38

132

0,29

66

0,14

321

0,70

194

0,42

736

1,59

2

0,00

46.168

100,00

DINANT

1.811

6,05

19.712

65,82

3.343

11,16

3.876

12,94

27

0,09

157

0,52

178

0,59

232

0,77

614

2,05

.

.

29.950

100,00

AARLEN

2.996

15,12

12.899

65,09

572

2,89

1.972

9,95

14

0,07

483

2,44

176

0,89

86

0,43

620

3,13

.

.

19.818

100,00

NEUFCHATEAU

1.199

7,32

10.511

64,19

1.351

8,25

2.545

15,54

115

0,70

168

1,03

87

0,53

70

0,43

330

2,02

.

.

16.376

100,00

MARCHE-EN-FAMENNE

2.028

11,55

10.947

62,33

2.513

14,31

1.336

7,61

64

0,36

166

0,95

141

0,80

55

0,31

312

1,78

.

.

17.562

100,00

TOTAAL

19.338

6,05

211.809

66,24

23.943

7,49

50.385

15,76

1.037

0,32

1.694

0,53

1.913

0,60

1.579

0,49

8.032

2,51

41

0,01

319.771

100,00

Totaal

89.452

7,48

772.407

64,56

111.249

9,30

145.211

12,14

9.121

0,76

5.708

0,48

8.964

0,75

7.960

0,67

46.001

3,85

282

0,02

1.196.355

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten 

Tabel 4b: Laatste vooruitgangsstaat op 10 januari 2010 van alle zaken,  al dan niet via voeging aan een moederzaak,  binnengekomen via de politiediensten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009 waarvoor een APO-dossier werd opgesteld, per type proces-verbaal en per gerechtelijk arrondissement (n & rij%). 

APO

 

(1) vooronderzoek

(2) zonder gevolg

(3) ter beschikking

(4) voeging

(5) minnelijke schikking

(6) bemiddeling in SZ

(7) onderzoek

(8) raadkamer

(9) dagvaarding & verder

onbekend/error

Totaal

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

ANTWERPEN

ANTWERPEN

3.176

5,84

40.223

73,91

1.443

2,65

6.197

11,39

947

1,74

268

0,49

45

0,08

26

0,05

2.098

3,85

.

.

54.423

100,00

MECHELEN

1.967

9,28

15.472

72,96

953

4,49

1.533

7,23

318

1,50

125

0,59

17

0,08

11

0,05

809

3,82

.

.

21.205

100,00

TURNHOUT

735

12,76

3.947

68,50

274

4,76

578

10,03

41

0,71

36

0,62

5

0,09

3

0,05

143

2,48

.

.

5.762

100,00

HASSELT

1.260

4,95

18.201

71,51

1.522

5,98

2.707

10,63

559

2,20

192

0,75

14

0,06

23

0,09

976

3,83

.

.

25.454

100,00

TONGEREN

215

3,63

4.104

69,29

423

7,14

784

13,24

49

0,83

80

1,35

3

0,05

3

0,05

262

4,42

.

.

5.923

100,00

TOTAAL

7.353

6,52

81.947

72,67

4.615

4,09

11.799

10,46

1.914

1,70

701

0,62

84

0,07

66

0,06

4.288

3,80

.

.

112.767

100,00

BERGEN

CHARLEROI

993

10,00

8.083

81,38

200

2,01

372

3,75

1

0,01

154

1,55

2

0,02

7

0,07

117

1,18

4

0,04

9.933

100,00

BERGEN

453

18,67

1.599

65,88

127

5,23

193

7,95

.

.

27

1,11

.

.

1

0,04

27

1,11

.

.

2.427

100,00

DOORNIK

543

10,02

4.139

76,35

148

2,73

483

8,91

8

0,15

11

0,20

2

0,04

.

.

87

1,60

.

.

5.421

100,00

TOTAAL

1.989

11,19

13.821

77,73

475

2,67

1.048

5,89

9

0,05

192

1,08

4

0,02

8

0,04

231

1,30

4

0,02

17.781

100,00

BRUSSEL

BRUSSEL

9.097

6,78

110.358

82,23

4.089

3,05

9.779

7,29

78

0,06

318

0,24

66

0,05

25

0,02

396

0,30

.

.

134.206

100,00

LEUVEN

512

5,27

6.326

65,10

766

7,88

1.198

12,33

288

2,96

184

1,89

3

0,03

2

0,02

438

4,51

.

.

9.717

100,00

NIJVEL

256

5,24

3.764

77,02

366

7,49

351

7,18

14

0,29

35

0,72

3

0,06

3

0,06

95

1,94

.

.

4.887

100,00

TOTAAL

9.865

6,63

120.448

80,94

5.221

3,51

11.328

7,61

380

0,26

537

0,36

72

0,05

30

0,02

929

0,62

.

.

148.810

100,00

GENT

GENT

2.310

5,84

31.197

78,93

1.133

2,87

2.925

7,40

412

1,04

249

0,63

5

0,01

18

0,05

1.276

3,23

.

.

39.525

100,00

DENDERMONDE

1.714

6,26

20.572

75,11

881

3,22

2.595

9,47

341

1,24

67

0,24

3

0,01

5

0,02

1.212

4,42

.

.

27.390

100,00

OUDENAARDE

1.413

13,63

6.977

67,31

459

4,43

775

7,48

180

1,74

69

0,67

7

0,07

4

0,04

481

4,64

.

.

10.365

100,00

BRUGGE

2.451

9,90

16.660

67,32

866

3,50

4.121

16,65

131

0,53

47

0,19

14

0,06

13

0,05

443

1,79

.

.

24.746

100,00

KORTRIJK

1.153

6,71

13.233

76,96

284

1,65

1.154

6,71

309

1,80

157

0,91

4

0,02

4

0,02

896

5,21

.

.

17.194

100,00

IEPER

206

5,49

2.454

65,46

170

4,53

654

17,44

38

1,01

58

1,55

2

0,05

1

0,03

166

4,43

.

.

3.749

100,00

VEURNE

494

9,98

3.532

71,35

252

5,09

306

6,18

61

1,23

50

1,01

1

0,02

1

0,02

253

5,11

.

.

4.950

100,00

TOTAAL

9.741

7,61

94.625

73,97

4.045

3,16

12.530

9,80

1.472

1,15

697

0,54

36

0,03

46

0,04

4.727

3,70

.

.

127.919

100,00

LUIK

LUIK

3.229

8,97

24.485

68,02

1.108

3,08

6.544

18,18

252

0,70

94

0,26

33

0,09

14

0,04

236

0,66

.

.

35.995

100,00

HOEI

224

6,75

2.257

68,02

229

6,90

456

13,74

17

0,51

32

0,96

.

.

1

0,03

102

3,07

.

.

3.318

100,00

VERVIERS

346

4,40

5.657

71,89

328

4,17

1.203

15,29

41

0,52

63

0,80

3

0,04

1

0,01

227

2,88

.

.

7.869

100,00

NAMEN

247

6,87

2.419

67,33

176

4,90

708

19,70

2

0,06

5

0,14

2

0,06

1

0,03

33

0,92

.

.

3.593

100,00

DINANT

273

6,69

2.776

68,07

436

10,69

503

12,33

6

0,15

20

0,49

2

0,05

1

0,02

61

1,50

.

.

4.078

100,00

AARLEN

186

21,33

528

60,55

39

4,47

67

7,68

2

0,23

35

4,01

1

0,11

.

.

14

1,61

.

.

872

100,00

NEUFCHATEAU

93

8,57

696

64,15

77

7,10

174

16,04

3

0,28

15

1,38

1

0,09

.

.

26

2,40

.

.

1.085

100,00

MARCHE-EN-FAMENNE

27

4,43

527

86,54

15

2,46

23

3,78

.

.

8

1,31

.

.

1

0,16

8

1,31

.

.

609

100,00

TOTAAL

4.625

8,05

39.345

68,52

2.408

4,19

9.678

16,86

323

0,56

272

0,47

42

0,07

19

0,03

707

1,23

.

.

57.419

100,00

Totaal

33.573

7,22

350.186

75,36

16.764

3,61

46.383

9,98

4.098

0,88

2.399

0,52

238

0,05

169

0,04

10.882

2,34

4

0,00

464.696

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten 

Tabel 4c: Laatste vooruitgangsstaat op 10 januari 2010 van alle zaken,  al dan niet via voeging aan een moederzaak,  binnengekomen tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009 waarvoor een vereenvoudigd proces-verbaal werd opgesteld, per type proces-verbaal en per gerechtelijk arrondissement (n & rij%). 

VPV

 

(1) vooronderzoek

(2) zonder gevolg

(3) ter beschikking

(4) voeging

(5) minnelijke schikking

(6) bemiddeling in SZ

(7) onderzoek

(8) raadkamer

(9) dagvaarding & verder

onbekend/error

Totaal

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

ANTWERPEN

ANTWERPEN

86

8,77

334

34,05

27

2,75

500

50,97

4

0,41

4

0,41

2

0,20

5

0,51

19

1,94

.

.

981

100,00

MECHELEN

60

7,91

474

62,45

126

16,60

83

10,94

2

0,26

.

.

1

0,13

1

0,13

11

1,45

1

0,13

759

100,00

TURNHOUT

133

7,12

1.394

74,63

167

8,94

151

8,08

5

0,27

1

0,05

1

0,05

.

.

15

0,80

1

0,05

1.868

100,00

HASSELT

47

4,00

404

34,35

606

51,53

104

8,84

6

0,51

1

0,09

.

.

.

.

8

0,68

.

.

1.176

100,00

TONGEREN

3

1,26

139

58,40

26

10,92

56

23,53

1

0,42

3

1,26

.

.

.

.

10

4,20

.

.

238

100,00

TOTAAL

329

6,55

2.745

54,66

952

18,96

894

17,80

18

0,36

9

0,18

4

0,08

6

0,12

63

1,25

2

0,04

5.022

100,00

BERGEN

CHARLEROI

266

8,72

2.319

76,03

321

10,52

107

3,51

.

.

3

0,10

3

0,10

2

0,07

7

0,23

22

0,72

3.050

100,00

BERGEN

147

10,49

1.001

71,40

145

10,34

104

7,42

.

.

1

0,07

.

.

.

.

4

0,29

.

.

1.402

100,00

DOORNIK

167

10,23

1.193

73,10

135

8,27

130

7,97

.

.

1

0,06

.

.

.

.

6

0,37

.

.

1.632

100,00

TOTAAL

580

9,53

4.513

74,18

601

9,88

341

5,60

.

.

5

0,08

3

0,05

2

0,03

17

0,28

22

0,36

6.084

100,00

BRUSSEL

BRUSSEL

606

3,48

13.544

77,67

2.523

14,47

750

4,30

1

0,01

1

0,01

3

0,02

2

0,01

8

0,05

.

.

17.438

100,00

LEUVEN

43

4,09

341

32,41

473

44,96

157

14,92

13

1,24

4

0,38

.

.

1

0,10

15

1,43

5

0,48

1.052

100,00

NIJVEL

28

2,58

381

35,12

590

54,38

81

7,47

.

.

.

.

.

.

.

.

5

0,46

.

.

1.085

100,00

TOTAAL

677

3,46

14.266

72,88

3.586

18,32

988

5,05

14

0,07

5

0,03

3

0,02

3

0,02

28

0,14

5

0,03

19.575

100,00

GENT

GENT

156

2,81

4.394

79,26

417

7,52

535

9,65

8

0,14

6

0,11

2

0,04

1

0,02

25

0,45

.

.

5.544

100,00

DENDERMONDE

72

3,36

1.112

51,82

778

36,25

168

7,83

3

0,14

1

0,05

.

.

.

.

12

0,56

.

.

2.146

100,00

OUDENAARDE

238

8,01

1.489

50,13

1.048

35,29

176

5,93

3

0,10

3

0,10

2

0,07

1

0,03

10

0,34

.

.

2.970

100,00

BRUGGE

389

5,66

4.415

64,20

1.003

14,58

1.047

15,22

1

0,01

3

0,04

2

0,03

1

0,01

16

0,23

.

.

6.877

100,00

KORTRIJK

130

3,17

2.581

62,98

1.049

25,60

273

6,66

8

0,20

2

0,05

.

.

1

0,02

52

1,27

2

0,05

4.098

100,00

IEPER

27

9,61

186

66,19

28

9,96

35

12,46

1

0,36

2

0,71

.

.

.

.

2

0,71

.

.

281

100,00

VEURNE

30

2,87

455

43,54

526

50,33

26

2,49

2

0,19

.

.

.

.

1

0,10

5

0,48

.

.

1.045

100,00

TOTAAL

1.042

4,54

14.632

63,73

4.849

21,12

2.260

9,84

26

0,11

17

0,07

6

0,03

5

0,02

122

0,53

2

0,01

22.961

100,00

LUIK

LUIK

87

8,21

637

60,09

177

16,70

155

14,62

.

.

1

0,09

1

0,09

.

.

2

0,19

.

.

1.060

100,00

HOEI

24

2,06

250

21,42

874

74,89

17

1,46

1

0,09

.

.

.

.

.

.

1

0,09

.

.

1.167

100,00

VERVIERS

26

8,05

119

36,84

84

26,01

87

26,93

2

0,62

.

.

.

.

1

0,31

4

1,24

.

.

323

100,00

NAMEN

82

8,12

713

70,59

90

8,91

123

12,18

.

.

.

.

1

0,10

.

.

1

0,10

.

.

1.010

100,00

DINANT

51

5,64

190

21,02

643

71,13

17

1,88

.

.

1

0,11

1

0,11

.

.

1

0,11

.

.

904

100,00

AARLEN

21

4,67

388

86,22

11

2,44

25

5,56

.

.

.

.

1

0,22

.

.

4

0,89

.

.

450

100,00

NEUFCHATEAU

11

4,15

198

74,72

24

9,06

29

10,94

1

0,38

1

0,38

.

.

.

.

1

0,38

.

.

265

100,00

MARCHE-EN-FAMENNE

45

5,35

379

45,07

398

47,32

18

2,14

.

.

1

0,12

.

.

.

.

.

.

.

.

841

100,00

TOTAAL

347

5,76

2.874

47,74

2.301

38,22

471

7,82

4

0,07

4

0,07

4

0,07

1

0,02

14

0,23

.

.

6.020

100,00

Totaal

2.975

4,99

39.030

65,42

12.289

20,60

4.954

8,30

62

0,10

40

0,07

20

0,03

17

0,03

244

0,41

31

0,05

59.662

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten 

Gezien het vrij hoge percentage zondergevolgstellingen is het aangewezen om ook de motieven tot seponering van deze zaken te bestuderen. 

De wet legt aan de procureur des Konings de verplichting op om zijn beslissing tot zondergevolgstelling te motiveren[3]. De parketten beschikken daartoe over een uniforme lijst van motieven tot zondergevolgstelling[4]. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen technische motieven tot zondergevolgstelling waarbij geen strafrechtelijke vervolging mogelijk is (bijvoorbeeld wegens dader onbekend of onvoldoende bewijzen), en opportuniteitsmotieven waarbij vervolging wel mogelijk is maar niet opportuun wordt geacht. Daarnaast is er nog een restcategorie waarin onder andere zondergevolgstellingen na het betalen van een administratieve geldboete of na een pretoriaanse probatie in ondergebracht worden. 

Tabel 5 toont de motieven tot zondergevolgstelling voor de zaken uit de rubriek “zonder gevolg”. Indien een zaak gevoegd werd aan een moederzaak die zonder gevolg werd gesteld, wordt het motief van de moederzaak overgenomen. De kolompercentages geven de verhouding tussen de verschillende motieven weer. 

Tabel 5: Motieven zonder gevolg voor zaken, al dan niet via voeging aan een moederzaak, binnengekomen via de politiediensten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009  per type proces-verbaal  (n & kolom%). 

 

Klassiek pv

APO

VPV

Onbekend/error

TOTAAL

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

(1) opportuniteit

(2)     beperkte maatschappelijke weerslag

17.729

2,30

6.383

1,82

848

2,17

21

3,87

24.981

2,15

(3)     toestand geregulariseerd

37.562

4,86

25.767

7,36

1.278

3,27

58

10,68

64.665

5,56

(4)     misdrijf van relationele aard

23.055

2,98

9.922

2,83

43

0,11

10

1,84

33.030

2,84

(5)     nadeel gering

8.480

1,10

5.280

1,51

68

0,17

12

2,21

13.840

1,19

(6)     redelijke termijn overschreden

2.022

0,26

525

0,15

35

0,09

5

0,92

2.587

0,22

(7)     afwezigheid van voorgaanden

14.110

1,83

8.545

2,44

158

0,40

21

3,87

22.834

1,96

(8)     toevallige feiten met oorzaak

17.946

2,32

11.575

3,31

108

0,28

35

6,45

29.664

2,55

(9)     jeugdige leeftijd

303

0,04

191

0,05

4

0,01

.

.

498

0,04

(10)   wanverhouding strafvord.-maatsch. verstoring

21.346

2,76

19.574

5,59

225

0,58

11

2,03

41.156

3,54

(11)   houding van het slachtoffer

6.734

0,87

5.500

1,57

21

0,05

20

3,68

12.275

1,06

(12)   vergoeding van het slachtoffer

5.427

0,70

7.070

2,02

84

0,22

28

5,16

12.609

1,08

(13)   te weinig recherche-capaciteit

5.865

0,76

1.243

0,35

263

0,67

1

0,18

7.372

0,63

(14)   andere prioriteiten

76.762

9,94

25.418

7,26

3.263

8,36

30

5,52

105.473

9,08

Totaal

237.341

30,73

126.993

36,26

6.398

16,39

252

46,41

370.984

31,92

(15) technisch

(17)   geen misdrijf

122.728

15,89

33.468

9,56

3.608

9,24

43

7,92

159.847

13,75

(18)   onvoldoende bewijzen

82.421

10,67

60.602

17,31

1.157

2,96

147

27,07

144.327

12,42

(19)   verjaring

941

0,12

301

0,09

15

0,04

2

0,37

1.259

0,11

(20)   overlijden van de dader

1.375

0,18

543

0,16

25

0,06

2

0,37

1.945

0,17

(21)   klachtafstand (bij klachtmisdrijf)

427

0,06

196

0,06

2

0,01

1

0,18

626

0,05

(22)   amnestie

77

0,01

24

0,01

3

0,01

.

.

104

0,01

(23)   onbevoegdheid

6.753

0,87

358

0,10

683

1,75

.

.

7.794

0,67

(24)   kracht van gewijsde

3.892

0,50

1.581

0,45

93

0,24

8

1,47

5.574

0,48

(25)   immuniteit

88

0,01

28

0,01

1

0,00

.

.

117

0,01

(26)   strafuitsluitende verschoningsgrond

845

0,11

636

0,18

8

0,02

1

0,18

1.490

0,13

(27)   gebrek aan klacht

168

0,02

114

0,03

.

.

.

.

282

0,02

(28)   dader(s) onbekend

293.873

38,05

113.764

32,49

26.484

67,86

67

12,34

434.188

37,36

Totaal

513.588

66,49

211.615

60,43

32.079

82,19

271

49,91

757.553

65,18

(28) ander

(31)   administratieve geldboete

4.176

0,54

488

0,14

6

0,02

1

0,18

4.671

0,40

(32)   pretoriaanse probatie

7.296

0,94

2.205

0,63

10

0,03

2

0,37

9.513

0,82

(33)   seining van de dader

9.754

1,26

8.727

2,49

525

1,35

17

3,13

19.023

1,64

Totaal

21.226

2,75

11.420

3,26

541

1,39

20

3,68

33.207

2,86

onbekend/error

onbekend/error

252

0,03

158

0,05

12

0,03

.

.

422

0,04

Totaal

252

0,03

158

0,05

12

0,03

.

.

422

0,04

TOTAAL

772.407

100,00

350.186

100,00

39.030

100,00

543

100,00

1.162.166

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten 

Globaal wordt 65,18% van de zaken, die zonder gevolg werden gesteld, geseponeerd om technische motieven. Procentueel worden er minder APO-dossiers geseponeerd om technische redenen dan klassieke processen-verbaal of zaken geregistreerd op basis van een vereenvoudigd proces-verbaal met respectievelijk, 60,43%, 66,49% en 82,19%. Wat betreft de APO-dossiers gaat het hoofdzakelijk om een sepot omwille van “daders onbekend” (32,49%) en “onvoldoende bewijzen” (17,31%). In het kader van vereenvoudigde processen-verbaal gaat het eveneens hoofdzakelijk om het motief “daders onbekend” (67,86%) en het motief “geen misdrijf” (9,24%). Bij klassieke processen-verbaal gaat het hoofdzakelijk om het motief “daders onbekend” (38,05%), het motief “geen misdrijf” (15,89%) en het motief “onvoldoende bewijzen” (10,67%).

Gemiddeld wordt 31,92% van de geseponeerde zaken geseponeerd omwille van opportuniteitsmotieven. Dit percentage ligt hoger bij APO-dossiers (36,26%) en heel wat lager bij vereenvoudigde processen-verbaal (16,39%). Bij de “andere motieven” gaat het bij de APO-dossiers en vereenvoudigde processen-verbaal hoofdzakelijk om “seining dader” met respectievelijk 2,49% en 1,35%.

Tabel 6 presenteert de al dan niet heropende zaken binnengekomen tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009 volgens het type proces-verbaal. Met een heropende zaak wordt een zaak bedoeld die na een zondergevolgstelling een andere vooruitgangsstaat heeft gekregen of een zaak die na de desbetreffende zondergevolgstelling opnieuw zonder gevolg gesteld werd op een latere datum. De rijpercentages tonen de proportionele verhouding tussen het aantal heropende en niet heropende zaken volgens het type proces-verbaal. Een zaak die eerst zonder gevolg werd gesteld en nadien een zondergevolgstelling kreeg of een ander gevolg verkreeg op een latere datum, wordt als heropende zaak geteld. 

Tabel 6: Aantal al dan niet heropende zaken binnengekomen via de politiediensten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009, per type proces-verbaal en volgens jaar van binnenkomst (n & rij%).

 

niet heropend

heropend

TOTAAL

n

%

n

%

n

%

Klassiek pv

1.140.043

95,29

56.312

4,71

1.196.355

100,00

APO

442.583

95,24

22.113

4,76

464.696

100,00

VPV

56.360

94,47

3.302

5,53

59.662

100,00

Onbekend/error

825

93,22

60

6,78

885

100,00

TOTAAL

1.639.811

95,25

81.787

4,75

1.721.598

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten

Uit tabel 6 kan afgeleid worden dat 4,75% van de zaken binnengekomen via de politiediensten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009 heropend wordt. Dit gebeurt procentueel het meeste in het kader van vereenvoudigde processen-verbaal (5,35%).

Tabel 7 toont de laatste vooruitgangsstaat van de 81.787 zaken die nog werden heropend per type proces-verbaal. De rijpercentages presenteren de proportionele verhouding tussen de verschillende vooruitgangsstaten.

Tabel 7: Laatste vooruitgangsstaat op 10 januari 2010 voor het aantal heropende zaken binnengekomen via de politiediensten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009, per type proces-verbaal en volgens laatste vooruitgangsstaat (n & kolom%). 

 

Klassiek pv

APO

VPV

Onbekend/error

TOTAAL

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

(1) vooronderzoek

3.604

6,40

1.403

6,34

147

4,45

2

3,33

5.156

6,30

(2) zonder gevolg

25.946

46,08

10.492

47,45

1.438

43,55

38

63,33

37.914

46,36

(3) ter beschikking

6.761

12,01

1.384

6,26

1.172

35,49

2

3,33

9.319

11,39

(4) voeging

17.538

31,14

7.915

35,79

495

14,99

15

25,00

25.963

31,74

(5) minnelijke schikking

126

0,22

55

0,25

6

0,18

.

.

187

0,23

(6) bemiddeling in SZ

248

0,44

84

0,38

8

0,24

.

.

340

0,42

(7) onderzoek

199

0,35

36

0,16

1

0,03

.

.

236

0,29

(8) raadkamer

150

0,27

31

0,14

.

.

.

.

181

0,22

(9) dagvaarding & verder

1.740

3,09

713

3,22

35

1,06

3

5,00

2.491

3,05

TOTAAL

56.312

100,00

22.113

100,00

3.302

100,00

60

100,00

81.787

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten 

Indien een zaak zonder gevolg gesteld werd en opnieuw heropend werd, wordt de zaak hoofdzakelijk opnieuw zonder gevolg gesteld op een latere datum (46,36%) of gevoegd aan een andere zaak (31,74%).

Opmerkelijk is dat, indien een zaak op basis van een vereenvoudigd proces-verbaal werd heropend, de zaak in 35,49% ter beschikking wordt gesteld. Procentueel wordt een zaak na heropening het meeste gedagvaard indien het gaat om een APO-dossier (3,22%), gevolgd door zaken opgesteld op basis van een klassiek proces-verbaal (3,09%). 

Tabel 8 toont voor alle zaken binnengekomen tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009 of er al dan niet een geregistreerde benadeelde partij werd geregistreerd. De tabel werd opgesplitst volgens type proces-verbaal en het jaar van binnenkomst. De rijpercentages tonen de proportionele verhouding tussen zaken waar geen slachtoffer aan gekoppeld is, zaken waar enkel een slachtoffer werd geregistreerd en zaken waarin minstens één slachtoffer zich als geregistreerde benadeelde partij liet registreren. Een opsplitsing naargelang de neerlegging zoals gevraagd in deelvraag 4 kan niet gegeven worden. 

Tabel 8: Aantal zaken binnengekomen via de politiediensten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009,

per type proces-verbaal en volgens het al dan niet registreren van een benadeelde partij (n & rij%).

 

geen slachtoffer of geregistreerde benadeelde partij

slachtoffer maar geen geregistreerde benadeelde partij

minstens 1 geregistreerde benadeelde partij

TOTAAL

n

%

n

%

n

%

n

%

2007

Klassiek pv

100.569

22,87

334.509

76,06

4.728

1,08

439.806

100,00

APO

14.178

12,59

96.622

85,82

1.793

1,59

112.593

100,00

VPV

1.684

12,50

11.663

86,55

128

0,95

13.475

100,00

Onbekend/error

58

8,00

653

90,07

14

1,93

725

100,00

TOTAAL

116.489

20,56

443.447

78,26

6.663

1,18

566.599

100,00

2008

Klassiek pv

94.630

24,33

289.643

74,47

4.666

1,20

388.939

100,00

APO

19.614

11,62

146.652

86,88

2.537

1,50

168.803

100,00

VPV

2.535

13,18

16.541

86,03

152

0,79

19.228

100,00

Onbekend/error

32

40,51

46

58,23

1

1,27

79

100,00

TOTAAL

116.811

20,24

452.882

78,48

7.356

1,27

577.049

100,00

2009

Klassiek pv

98.726

26,86

263.985

71,81

4.899

1,33

367.610

100,00

APO

24.178

13,19

156.462

85,36

2.660

1,45

183.300

100,00

VPV

3.756

13,93

22.968

85,20

235

0,87

26.959

100,00

Onbekend/error

33

40,74

45

55,56

3

3,70

81

100,00

TOTAAL

126.693

21,92

443.460

76,73

7.797

1,35

577.950

100,00

TOTAAL

359.993

20,91

1.339.789

77,82

21.816

1,27

1.721.598

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten 

Voor de gehele referentieperiode kan in 20,91% van de zaken geen slachtoffer teruggevonden worden in het REA/TPI-systeem. In 77,82% van de zaken werd een slachtoffer gekoppeld maar werd dit slachtoffer niet ingegeven als geregistreerde benadeelde partij. Slechts in 1,27% van het totaal aantal zaken werd minstens één geregistreerde benadeelde partij verbonden aan de zaak. Procentueel gebeurt dit het vaakste bij APO-dossiers. 

Tabel 9 toont het al dan niet registreren van benadeelde partij voor zaken binnengekomen tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009 opgesplitst per gerechtelijk arrondissement. Het rijpercentage toont de proportionele verhouding tussen zaken waaraan een geregistreerde benadeelde partij gekoppeld is en zaken waarbij dit niet het geval is binnen éénzelfde arrondissement.

Tabel 9: Aantal zaken binnengekomen via de politiediensten tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009,

per gerechtelijk arrondissement en volgens het al dan niet registreren van een benadeelde partij (n & rij%). 

 

geen slachtoffer of geregistreerde benadeelde partij

slachtoffer maar geen geregistreerde benadeelde partij

minstens 1 geregistreerde benadeelde partij

TOTAAL

n

%

n

%

n

%

n

%

ANTWERPEN

ANTWERPEN

26.837

23,11

88.716

76,40

562

0,48

116.115

100,00

MECHELEN

10.024

24,72

27.363

67,49

3.156

7,78

40.543

100,00

TURNHOUT

13.969

25,01

39.708

71,11

2.167

3,88

55.844

100,00

HASSELT

11.375

21,46

40.919

77,19

719

1,36

53.013

100,00

TONGEREN

11.340

24,14

34.727

73,91

916

1,95

46.983

100,00

TOTAAL

73.545

23,53

231.433

74,06

7.520

2,41

312.498

100,00

BERGEN

CHARLEROI

22.374

18,98

93.918

79,66

1.600

1,36

117.892

100,00

BERGEN

12.597

15,30

69.351

84,23

392

0,48

82.340

100,00

DOORNIK

9.168

18,61

40.097

81,39

2

0,00

49.267

100,00

TOTAAL

44.139

17,69

203.366

81,51

1.994

0,80

249.499

100,00

BRUSSEL

BRUSSEL

77.329

25,82

218.047

72,81

4.110

1,37

299.486

100,00

LEUVEN

10.066

17,98

45.573

81,42

337

0,60

55.976

100,00

NIJVEL

8.493

15,87

44.489

83,15

523

0,98

53.505

100,00

TOTAAL

95.888

23,45

308.109

75,34

4.970

1,22

408.967

100,00

GENT

GENT

26.407

25,30

76.521

73,31

1.458

1,40

104.386

100,00

DENDERMONDE

16.508

18,75

70.208

79,76

1.313

1,49

88.029

100,00

OUDENAARDE

5.745

24,06

17.604

73,73

527

2,21

23.876

100,00

BRUGGE

19.043

28,13

47.815

70,63

844

1,25

67.702

100,00

KORTRIJK

11.644

21,97

40.319

76,09

1.029

1,94

52.992

100,00

IEPER

3.295

21,07

12.287

78,58

54

0,35

15.636

100,00

VEURNE

2.888

19,71

11.457

78,19

308

2,10

14.653

100,00

TOTAAL

85.530

23,29

276.211

75,21

5.533

1,51

367.274

100,00

LUIK

LUIK

28.205

15,68

150.641

83,74

1.048

0,58

179.894

100,00

HOEI

3.776

14,29

22.514

85,23

126

0,48

26.416

100,00

VERVIERS

6.601

19,75

26.715

79,91

115

0,34

33.431

100,00

NAMEN

8.310

16,36

42.343

83,38

130

0,26

50.783

100,00

DINANT

4.717

13,50

30.005

85,85

228

0,65

34.950

100,00

AARLEN

3.432

16,23

17.616

83,33

92

0,44

21.140

100,00

NEUFCHATEAU

2.967

16,74

14.726

83,07

34

0,19

17.727

100,00

MARCHE-EN-FAMENNE

2.883

15,16

16.110

84,70

26

0,14

19.019

100,00

TOTAAL

60.891

15,88

320.670

83,65

1.799

0,47

383.360

100,00

TOTAAL

359.993

20,91

1.339.789

77,82

21.816

1,27

1.721.598

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten 

Gemiddeld wordt er voor 1,27% van de zaken binnengekomen tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009 minstens 1 geregistreerde benadeelde partij in het REA-systeem ingeput. Uit tabel 9 blijkt dat er zich grote arrondissementele verschillen voordoen. Procentueel kunnen er het meeste zaken met een geregistreerde benadeelde partij teruggevonden worden in de arrondissementen Mechelen (7,78%) en Turnhout (3,88%).

[1] Omzendbrief COL 8/2005 van het College van procureurs-generaal betreffende het ambtshalve politioneel onderzoek en het vereenvoudigd proces-verbaal, in werking getreden op 1 juli 2005.

[2] Voor het totale aantal VPV’s, opgesteld door de politiediensten, verwijzen we graag naar tabel C op de website van de Jaarstatistiek van het Openbaar Ministerie: http://www.just.fgov.be/statistique_parquets/start/n/home.html

[3] art. 28 quater al. 1 van het Wetboek van Strafvordering, ingevoegd door de wet van 12 maart 1998.

[4] De rubrieken zijn weergegeven in bijlage 1 van de omzendbrief COL12/98 van het College van procureurs-generaal.

BIJLAGE 2, als antwoord op punt 4. 

De wet bepaalt inderdaad dat de verklaring van benadeelde persoon gedaan moet worden in persoon of door een advocaat en afgelegd moet worden op het secretariaat van het parket (art. 5bis van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering). 

Die formaliteit vormt bijgevolg een relatief zware stap. Het slachtoffer moet bovendien op de hoogte worden gebracht van het nut ervan en van de informatie die erin moet worden opgenomen. Daarom werd in COL 5/2009 bepaald dat de politie, naast het attest van klachtneerlegging, ook een formulier van verklaring van benadeelde persoon aan het slachtoffer moet bezorgen. Op deze regel wordt echter een uitzondering gemaakt in geval van een vereenvoudigd proces-verbaal aangezien het dossier in dat geval niet geopend is bij het parket. Bovendien zal het aanmoedigen van het afleggen van een verklaring van benadeelde persoon in dat geval ook een nadelig effect hebben op het klachtenbeheersysteem van de politie en de parketten en leiden tot secundair slachtofferschap. Die uitzondering wordt gecompenseerd door de nadere bepalingen met betrekking tot het VPV-systeem die in het attest van klachtneerlegging zijn opgenomen. 

Tijdens de vergaderingen van 21 januari en 1 april 2011 nam het coördinatieteam van het expertisenetwerk kennis van en onderzocht het de initiatieven die bepaalde parketten hebben genomen om de procedure voor het neerleggen van een verklaring van benadeelde persoon te vergemakkelijken. 

Het parket te Dendermonde aanvaardt per post verstuurde verklaringen van benadeelde persoon. Het parket te Gent heeft daarentegen een systeem ingevoerd waarbij de politie het slachtoffer voorstelt een verklaring van benadeelde persoon op te stellen en onmiddellijk bij het proces-verbaal te voegen. 

Uit de eerste cijfers blijkt dat de proefprojecten in deze arrondissementen tot een stijging van het aantal verklaringen van benadeelde persoon hebben geleid. 

De eerste evaluatie door de betrokken procureurs is positief hoewel twee vragen zich opwerpen: mag de voortzetting van deze proefprojecten worden toegelaten, die afwijken van de wet, en moeten de proefprojecten worden uitgebreid en de procedure voor het neerleggen van een verklaring van benadeelde persoon worden vergemakkelijkt? 

Het coördinatieteam ziet geen bezwaar tegen de voortzetting van deze projecten waarvan het expertisenetwerk, met de hulp van de statistisch analisten van het College, tegen eind 2011 een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie zal maken. 

Volgens het coördinatieteam moet op termijn een uniformering van de handelwijzen en zelfs een wijziging van de wet worden bekomen teneinde een gelijke behandeling van de slachtoffers te verzekeren.

Na een eerste reflectie, die tijdens de volgende vergadering zal worden uitgediept, kiest het team veeleer voor de formule van de aangetekende brief dan voor de toevoeging aan het proces-verbaal aangezien de eerste mogelijkheid het slachtoffer meer tijd geeft om na te denken. 

Het coördinatieteam is ook van oordeel dat de reflectie verder moet gaan en dat met zich moet afvragen of het normaal is om van een slachtoffer te verwachten dat hij een verklaring van benadeelde persoon aflegt teneinde het recht te verkrijgen om de hoogte te worden gebracht van het sepot van het dossier en de reden daarvan (voornaamste recht als gevolg van een verklaring van benadeelde persoon). Is dit geen elementair recht van alle slachtoffers? Het feit dat de wetgever dit recht heeft beperkt tot de personen die een verklaring van benadeelde persoon hebben afgelegd, is inzonderheid te wijten aan de menselijke en financiële beperkingen van de parketten die niet over de nodige middelen beschikken om alle slachtoffers te informeren. Er moet dus een nieuwe stand van zaken worden opgemaakt, rekening houdend met de evolutie van het computersysteem en de nieuwe mogelijkheden geboden door de instroom van informatie bij de politie/het parket die de codering van de gegevens door de parketten aanzienlijk zou moeten verlichten. 

Op vraag van het expertisenetwerk Slachtofferbeleid stelden de analisten van het College een statistische nota op (zie bijlage). De gegevens tonen een stijging van het aantal verklaringen van benadeelde persoon aan, waarschijnlijk als gevolg van de inwerkingtreding van COL 5/2009 en de invoering van de proefprojecten. Het coördinatieteam vraagt de analisten om de gegevens te verfijnen met het oog op de voortzetting van de reflectie binnen het coördinatieteam

1.    Vraagstelling

De hoofdcoördinator van het coördinatieteam van het expertisenetwerk slachtofferbeleid vroeg aan het coördinatiebureau van de statistisch analisten om na te gaan in welke mate COL nr. 5/2009 (die in voege trad op 1 januari 2010) een impact gehad heeft op het aantal geregistreerde benadeelde partijen. Concreet wenst hij om voor de voorbije vijf kalenderjaren een overzicht te krijgen van het aantal geregistreerde benadeelde partijen per jaar en per gerechtelijke arrondissement. Ook in de evolutie van het aantal burgerlijke partijstellingen is men geïnteresseerd. 

2.    Algemene opmerkingen

1)    De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit de centrale databank van de statistisch analisten van het Openbaar Ministerie. Deze databank is gebaseerd op de registraties van de correctionele afdelingen van de parketten en van de griffies bij de rechtbanken van eerste aanleg in het geïnformatiseerd systeem REA/TPI. De meest recente gegevensextractie van de databank dateert van 10 januari 2011.

2)    Van de 27 parketten/griffies in ons land zijn er 26 die de correctionele zaken registreren in het geïnformatiseerd systeem REA/TPI. Enkel het parket van Eupen registreert geen gegevens in dit systeem, bij gebrek aan een Duitstalige versie. Naast deze 26 gerechtelijke arrondissementen werd ook het federaal parket opgenomen in de analyse. Er wordt geen rekening gehouden met de zaken die door de arbeidsauditoraten behandeld worden. Diegene die niet volgens de hiervoor geldende registratierichtlijnen in het REA/TPI-systeem terechtgekomen zijn, zullen echter wel mee in rekening gebracht worden. Eenzelfde opmerking geldt voor de door het federaal parket behandelde zaken: indien een lokaal parket de zaken die door het federaal parket behandeld worden (en in gerechtelijk onderzoek gestoken werden of gedagvaard werden) niet volgens de geldende registratierichtlijnen in het REA/TPI-systeem registreerde, kan men lokaal overschattingen krijgen van het aantal geregistreerde benadeelde partijen en/of burgerlijke partijen.

3)    Er werd een selectie gemaakt van alle benadeelden die zich tussen 1 januari 2006 en 31 december 2010 als geregistreerde benadeelde partij aandienden en aldus geregistreerd werden in het REA/TPI-systeem. Daarenboven maakten we een selectie van alle burgerlijke partijstellingen in dezelfde periode. Bij dit alles merken we op dat er geen beperking op deze selectie zat. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt naargelang de vooruitgangsstaat van de zaak; voor de burgerlijke partijstellingen betekent dit bijvoorbeeld dat ook de burgerlijke partijstellingen die gebeurden terwijl de zaak al in behandeling was op het niveau van de raadkamer of de rechtbank meegeteld worden. Ook is er geen beperking naargelang de instantie die de burgerlijke partijstelling registreerde in het REA/TPI-systeem, wat er concreet voor zorgt dat het aantal burgerlijke partijstellingen per arrondissement de som betreft van het aantal geregistreerd door het parket en het aantal geregistreerd door de griffie. Uiteraard zijn de statistieken slechts betrouwbaar in de mate waarin de in het REA/TPI voorziene registraties effectief gebeuren bij elke geregistreerde benadeelde partij of burgerlijke partij die zich aandient. We baseerden ons voor de datum in principe telkens op het daarvoor voorziene veld in het REA/TPI-systeem. We stelden echter vast dat de bewuste datum vaak niet geregistreerd werd of gelijk was aan 1 januari 1900 (de datum die courant gebruikt wordt indien “ongekend”), in dergelijke gevallen hielden we voor deze analyse rekening met de datum waarop de benadeelde effectief in het REA/TPI-systeem geregistreerd werd. Op die manier zorgden we er voor dat een aanzienlijk aantal observaties niet uit het oog verloren werd ten gevolge van het niet precies registreren van de datum. Uiteraard kan de reële datum afwijken van die “systeemdatum”, maar omwille van de omvang van het probleem (van de burgerlijke partijstellingen geteld voor het jaar 2010 ontbrak de juiste datum in haast 40% van de gevallen!) leek deze keuze ons verantwoord. 

3.    Cijfergegevens

Tabel 1 toont per jaar en per parket het aantal geregistreerde benadeelde partijen. Het jaar is gebaseerd op de datum waarop de benadeelde partij zich liet registreren, die datum staat op zich los van de datum van binnenkomst van de zaak maar sluit er in realiteit vaak bij aan. De teleenheid is gelijk aan het aantal geregistreerde benadeelde partijen per zaak. Als er zich binnen de referentieperiode in eenzelfde zaak – in casu eenzelfde notitienummer - dus twee personen als geregistreerde benadeelde partij aandienen, dan worden er in tabel 1 twee geregistreerde benadeelde partijen geteld. Als eenzelfde persoon zich in twee verschillende zaken (notitienummers) aandient als geregistreerde benadeelde partij, dan wordt die persoon dus twee keer geteld (want één keer per zaak/notitienummer).

Wanneer iemand zich aandient als geregistreerde benadeelde partij in een zaak die uiteindelijk gevoegd wordt aan een andere zaak waarin die persoon nog niet als geregistreerde benadeelde partij vervat zat, dan zal diezelfde geregistreerde benadeelde partij één keer geteld worden indien de bewuste registratie enkel gebeurde in de dochterzaak en twee keer indien men ten gevolge van de voeging die persoon eveneens als geregistreerde benadeelde partij invoert in de moederzaak. De geanonimiseerde gegevensbank laat niet toe om na te gaan in welke mate iemand die geregistreerde benadeelde partij is in een dochterzaak ook systematisch als geregistreerde benadeelde partij in de moederzaak geregistreerd werd. 

Tabel 1: Aantal geregistreerde benadeelde partijen geregistreerd tussen 1 januari 2006 en 31 december 2010

per gerechtelijk arrondissement per jaar van geregistreerde benadeelde partijstelling (aantal en kolompercentage). 

 

2006

2007

2008

2009

2010

Totaal

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

ANTWERPEN

ANTWERPEN

245

3,27

304

3,67

244

2,67

339

2,90

682

5,03

1.814

3,62

MECHELEN

1.025

13,68

1.126

13,60

1.243

13,58

1.256

10,75

1.064

7,85

5.714

11,39

TURNHOUT

870

11,61

946

11,42

846

9,24

867

7,42

888

6,55

4.417

8,80

HASSELT

304

4,06

271

3,27

321

3,51

396

3,39

472

3,48

1.764

3,52

TONGEREN

324

4,32

384

4,64

344

3,76

413

3,53

499

3,68

1.964

3,91

BERGEN

CHARLEROI

599

8,00

566

6,83

630

6,88

1.155

9,88

1.107

8,17

4.057

8,09

BERGEN

84

1,12

154

1,86

174

1,90

232

1,99

331

2,44

975

1,94

DOORNIK

9

0,12

.

.

3

0,03

2

0,02

4

0,03

18

0,04

BRUSSEL

BRUSSEL

1.674

22,34

1.757

21,22

1.752

19,14

2.791

23,88

2.118

15,63

10.092

20,12

LEUVEN

138

1,84

166

2,00

165

1,80

179

1,53

266

1,96

914

1,82

NIJVEL

119

1,59

164

1,98

257

2,81

265

2,27

411

3,03

1.216

2,42

GENT

GENT

240

3,20

355

4,29

603

6,59

813

6,96

1.494

11,02

3.505

6,99

DENDERMONDE

336

4,48

429

5,18

527

5,76

713

6,10

1.171

8,64

3.176

6,33

OUDENAARDE

140

1,87

187

2,26

178

1,94

249

2,13

293

2,16

1.047

2,09

BRUGGE

295

3,94

268

3,24

452

4,94

458

3,92

522

3,85

1.995

3,98

KORTRIJK

292

3,90

345

4,17

403

4,40

482

4,12

510

3,76

2.032

4,05

IEPER

20

0,27

13

0,16

19

0,21

44

0,38

95

0,70

191

0,38

VEURNE

118

1,58

123

1,49

116

1,27

149

1,28

213

1,57

719

1,43

LUIK

LUIK

359

4,79

385

4,65

456

4,98

465

3,98

752

5,55

2.417

4,82

HOEI

60

0,80

59

0,71

94

1,03

66

0,56

155

1,14

434

0,87

VERVIERS

36

0,48

43

0,52

43

0,47

68

0,58

61

0,45

251

0,50

NAMEN

83

1,11

46

0,56

54

0,59

75

0,64

179

1,32

437

0,87

DINANT

85

1,13

128

1,55

148

1,62

105

0,90

126

0,93

592

1,18

AARLEN

12

0,16

28

0,34

50

0,55

58

0,50

82

0,60

230

0,46

NEUFCHATEAU

17

0,23

16

0,19

20

0,22

15

0,13

28

0,21

96

0,19

MARCHE-EN-FAMENNE

5

0,07

13

0,16

9

0,10

17

0,15

31

0,23

75

0,15

FEDERAAL PARKET

FEDERAAL PARKET

3

0,04

5

0,06

3

0,03

14

0,12

1

0,01

26

0,05

TOTAAL

7.492

100,00

8.281

100,00

9.154

100,00

11.686

100,00

13.555

100,00

50.168

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten

 De kolompercentages in tabel 1 laten toe om een zicht te krijgen op de proportie voor het bewuste parket in vergelijking met het totaal op nationaal niveau. Hieruit blijkt onder andere dat grote parketten als Antwerpen en Luik relatief gezien een vrij klein aandeel hebben in het totaal aantal geregistreerde benadeelde partijen.

Het aantal geregistreerde benadeelde partijen nam in 2010 effectief toe in vergelijking met de voorgaande jaren. Vergeleken met het jaar 2006 gaat het om een toename van bijna 81%, vergeleken met 2009 betreft het een stijging van 16%. Om een gedetailleerd beeld te krijgen van de relatieve toename per parket, presenteren we in tabel 2 een index die voor alle parketten gelijk is aan 100 voor het jaar 2009. Deze tabel laat toe om na te gaan in welke mate er in vergelijking met 2009 een stijging was in het jaar 2010. Op die manier kan vergeleken worden welke verandering er vastgesteld kan worden in het jaar volgend op het in voege treden van COL nr. 5/2009 in vergelijking met de toestand in het jaar dat daaraan voorafging. Een index van 120 betekent dat er in 2010 een stijging was van 20% in vergelijking met 2009. Een index van 95 betekent dat er in 2010 een daling was van 5% in vergelijking met 2009.

Op nationaal niveau verkrijgt men dus het indexcijfer 116 (want zoals eerder gesteld steeg het aantal geregistreerde benadeelde partijen in 2010 met 16% in vergelijking met 2009). 

Tabel 2: Aantal geregistreerde benadeelde partijen geregistreerd in 2009 en 2010

per gerechtelijk arrondissement (index op basis van referentiejaar 2009) 

 

2009

2010

Index

Index

ANTWERPEN

ANTWERPEN

100

201,2

MECHELEN

100

84,7

TURNHOUT

100

102,4

HASSELT

100

119,2

TONGEREN

100

120,8

BERGEN

CHARLEROI

100

95,8

BERGEN

100

142,7

DOORNIK

100

200,0

BRUSSEL

BRUSSEL

100

75,9

LEUVEN

100

148,6

NIJVEL

100

155,1

GENT

GENT

100

183,8

DENDERMONDE

100

164,2

OUDENAARDE

100

117,7

BRUGGE

100

114,0

KORTRIJK

100

105,8

IEPER

100

215,9

VEURNE

100

143,0

LUIK

LUIK

100

161,7

HOEI

100

234,8

VERVIERS

100

89,7

NAMEN

100

238,7

DINANT

100

120,0

AARLEN

100

141,4

NEUFCHATEAU

100

186,7

MARCHE-EN-FAMENNE

100

182,4

EUPEN[1]

 

 

FEDERAAL PARKET

FEDERAAL PARKET

100

7,1

TOTAAL

100

116,0

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten 

Uit tabel 2 blijkt dat er zich in 2010 enkel in de arrondissementen Mechelen, Charleroi, Brussel en Verviers een daling voordeed van het aantal geregistreerde benadeelde partijen in vergelijking met 2009. Ook op het Federaal Parket was er een daling maar hierbij moet men rekening houden met het feit dat de absolute aantallen op het niveau van het Federaal Parket te laag zijn om statistisch gefundeerde conclusies te kunnen trekken. In alle andere arrondissementen was er dus een stijging, in Antwerpen, Ieper, Hoei en Namen betrof het zelfs meer dan een verdubbeling. We waarschuwen er echter voor dat men rekening moet houden met het gehele plaatje. In Antwerpen stelden we bijvoorbeeld vast dat het absoluut aantal geregistreerde benadeelde partijen relatief laag was in vergelijking met de grootte van dit parket. Ondanks de spectaculaire toename waren er in dit grote parket in 2010 nog steeds slechts zo’n 65% geregistreerde benadeelde partijen in vergelijking met het ‘kleinere’ parket van Mechelen. 

Er wordt vanuit de parketten[2] gemeld dat er registratieverschillen kunnen bestaan op basis van het feit dat de benadeelden die verklaren benadeelde persoon te zijn in sommige parketten enkel als “geregistreerde benadeelde partij” in het REA/TPI-systeem terechtkomen indien het bewuste document (zie bijlage 4 aan COL nr. 5/2009) in persoon of door een advocaat aan het secretariaat van het parket bezorgd wordt, daar waar men elders misschien ook een dergelijke registratie doet indien dit document per post op het parket belandt. Het is hierbij van belang om in het achterhoofd te houden dat er in sommige parketten geen verschil in behandeling bestaat tussen benadeelden die een “verklaring van benadeelde persoon” neerleggen bij het parket of een benadeelde die zich langs een ander kanaal op het parket meldt. Het parket van Leuven bijvoorbeeld registreert een benadeelde enkel als “geregistreerde benadeelde partij” indien het bewuste document ter plekke werd bezorgd door die benadeelde of diens advocaat. Alle personen die via de politie of per post laten weten dat ze benadeelde zijn in een strafzaak, worden echter ook systematisch geregistreerd (als gewone benadeelde) en worden dus ook systematisch geïnformeerd over het gevolg dat aan die zaak gegeven wordt.

Het parket van Dendermonde merkt op dat een stijging van het aantal geregistreerde benadeelde partijen gerelateerd kan zijn aan proefprojecten inzake het laagdrempelig maken van het systeem van geregistreerde benadeelde partijen. Het publiek wordt beter geïnformeerd over de voor- en nadelen van beide procedures waarbij het voordeel van het statuut van geregistreerde benadeelde partij (namelijk het feit dat deze procedure minder omslachtig is enerzijds en kosteloos anderzijds) ertoe leidt dat er in vergelijking met vroeger minder burgerlijke partijstellingen en meer geregistreerde benadeelde partijen zijn. Minstens in Dendermonde (sedert 1/11/2009) en in Gent (sedert 1/11/2010) zouden er dergelijke projecten opgestart zijn. 

We merken voor de volledigheid op dat 36 van die geregistreerde benadeelde partijen teruggevonden werden in een zaak die op het correctioneel parket geregistreerd werd ten gevolge van een politieberoep (tenlastleggingscode “80”)[3]. Gezien dit minieme aantal leek het ons niet noodzakelijk om tabellen 1 en 2 opnieuw te presenteren met de aantallen die we bekomen zonder rekening te houden met de in politieberoepen geregistreerde benadeelde partijen. 

In tabellen 3 en 4 presenteren we de gegevens op het niveau van de burgerlijke partijstellingen. Ook hier gelden dezelfde mechanismen zoals toegelicht bij de eerste twee tabellen (teleenheid = burgerlijke partij per zaak/notitienummer, als voeging dan enkel ook op moederzaakniveau geteld indien men de burgerlijke partij ook binnen de moederzaak invoerde). 

We herinneren eraan dat alle burgerlijke partijstellingen meegeteld worden, onafhankelijk van de procedurefase waarin men zich burgerlijke partij stelde of van de aard van de partij (rechtstreeks slachtoffer, familie van het rechtstreekse slachtoffer, verzekeringsmaatschappij van het slachtoffer,….).

Tabel 3: Aantal burgerlijke partijen geregistreerd tussen 1 januari 2006 en 31 december 2010

per gerechtelijk arrondissement en per jaar van burgerlijke partijstelling (aantal en kolompercentage) 

 

2006

2007

2008

2009

2010

Totaal

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

ANTWERPEN

ANTWERPEN

1.133

6,99

1.355

8,72

1.432

9,86

1.370

10,20

1.119

10,64

6.409

9,13

MECHELEN

260

1,60

334

2,15

343

2,36

262

1,95

198

1,88

1.397

1,99

TURNHOUT

199

1,23

455

2,93

214

1,47

160

1,19

176

1,67

1.204

1,71

HASSELT

196

1,21

191

1,23

231

1,59

187

1,39

191

1,82

996

1,42

TONGEREN

429

2,65

430

2,77

275

1,89

286

2,13

148

1,41

1.568

2,23

BERGEN

CHARLEROI

1.014

6,26

873

5,62

717

4,93

639

4,76

464

4,41

3.707

5,28

BERGEN

452

2,79

445

2,86

399

2,75

314

2,34

246

2,34

1.856

2,64

DOORNIK

244

1,51

168

1,08

140

0,96

193

1,44

151

1,44

896

1,28

BRUSSEL

BRUSSEL

2.366

14,60

1.972

12,69

1.938

13,34

2.305

17,16

2.155

20,50

10.736

15,29

LEUVEN

1.148

7,08

1.229

7,91

1.160

7,98

1.039

7,73

577

5,49

5.153

7,34

NIJVEL

393

2,42

344

2,21

292

2,01

262

1,95

198

1,88

1.489

2,12

GENT

GENT

1.552

9,58

1.212

7,80

1.402

9,65

1.604

11,94

1.198

11,39

6.968

9,92

DENDERMONDE

1.387

8,56

1.184

7,62

1.108

7,63

362

2,69

294

2,80

4.335

6,17

OUDENAARDE

776

4,79

799

5,14

742

5,11

570

4,24

456

4,34

3.343

4,76

BRUGGE

1.563

9,64

1.420

9,14

1.239

8,53

1.152

8,57

843

8,02

6.217

8,85

KORTRIJK

43

0,27

50

0,32

59

0,41

41

0,31

68

0,65

261

0,37

IEPER

41

0,25

70

0,45

113

0,78

74

0,55

21

0,20

319

0,45

VEURNE

152

0,94

157

1,01

158

1,09

152

1,13

96

0,91

715

1,02

LUIK

LUIK

1.012

6,24

930

5,98

859

5,91

840

6,25

606

5,76

4.247

6,05

HOEI

185

1,14

176

1,13

144

0,99

116

0,86

123

1,17

744

1,06

VERVIERS

613

3,78

591

3,80

539

3,71

522

3,89

317

3,02

2.582

3,68

NAMEN

325

2,01

279

1,80

338

2,33

401

2,98

355

3,38

1.698

2,42

DINANT

280

1,73

323

2,08

249

1,71

217

1,62

175

1,66

1.244

1,77

AARLEN

208

1,28

198

1,27

204

1,40

197

1,47

161

1,53

968

1,38

NEUFCHATEAU

102

0,63

175

1,13

122

0,84

96

0,71

60

0,57

555

0,79

MARCHE-EN-FAMENNE

98

0,60

123

0,79

93

0,64

61

0,45

97

0,92

472

0,67

FEDERAAL PARKET

FEDERAAL PARKET

37

0,23

56

0,36

19

0,13

14

0,10

21

0,20

147

0,21

TOTAAL

16.208

100,00

15.539

100,00

14.529

100,00

13.436

100,00

10.514

100,00

70.226

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten 

Het aantal burgerlijke partijstellingen blijkt de voorbije vijf jaar systematisch te dalen. Terwijl er in 2006 meer dan 16.200 waren, viel dit aantal in 2010 terug tot 10.514. Tussen 2006 en 2010 betreft het een daling van maar liefst 35,1%. Als we het jaar 2009 als referentie nemen, stellen we in 2010 een daling vast van 21,7%. Dit laatste kan men ook afleiden uit tabel 4 waar men op nationaal niveau in 2010 indexwaarde 78,3 verkrijgt. Voorts blijkt uit dezelfde tabel dat er tussen 2009 en 2010 een stijging was in vijf arrondissementen (Turnhout, Hasselt, Kortrijk, Hoei en Marche-en-Famenne) en op het niveau van de zaken behandeld door het Federaal Parket. In de overige arrondissementen stelt men een daling vast. Terwijl de daling eerder klein is in bepaalde arrondissementen (bijvoorbeeld Brussel) is deze aanzienlijk in andere (bijvoorbeeld Ieper). 

In het verlengde van hetgeen reeds opgemerkt werd bij de bespreking van de eerste twee tabellen wijzen we erop dat een daling van het aantal burgerlijke partijstellingen gerelateerd kan zijn aan proefprojecten inzake het laagdrempelig maken van het systeem van geregistreerde benadeelde partijen. Het publiek wordt beter geïnformeerd over de voor- en nadelen van beide procedures waarbij het voordeel van het statuut van geregistreerde benadeelde partij (namelijk het feit dat deze procedure minder omslachtig is enerzijds en kosteloos anderzijds) ertoe leidt dat er in vergelijking met vroeger minder burgerlijke partijstellingen en meer geregistreerde benadeelde partijen zijn.

Vanuit Leuven werd ons meegedeeld dat de grote daling in het jaar 2010 te wijten is aan een verminderde registratie van burgerlijke partijstellingen tijdens de behandeling ten gronde. Het parket van Leuven zou een verklaring hiervoor opvragen bij de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg. Ook in andere arrondissementen is het in theorie mogelijk dat een opvallende evolutie te wijten is aan hetgeen de griffies registreren en dus niet - of slechts in mindere mate - aan de registraties verzorgd door de parketten. 

Tabel 4: Aantal burgerlijke partijen geregistreerd in 2009 en 2010

per gerechtelijk arrondissement (index op basis van referentiejaar 2009) 

 

2009

2010

Index

Index

ANTWERPEN

ANTWERPEN

100

81,7

MECHELEN

100

75,6

TURNHOUT

100

110,0

HASSELT

100

102,1

TONGEREN

100

51,7

BERGEN

CHARLEROI

100

72,6

BERGEN

100

78,3

DOORNIK

100

78,2

BRUSSEL

BRUSSEL

100

93,5

LEUVEN

100

55,5

NIJVEL

100

75,6

GENT

GENT

100

74,7

DENDERMONDE

100

81,2

OUDENAARDE

100

80,0

BRUGGE

100

73,2

KORTRIJK

100

165,9

IEPER

100

28,4

VEURNE

100

63,2

LUIK

LUIK

100

72,1

HOEI

100

106,0

VERVIERS

100

60,7

NAMEN

100

88,5

DINANT

100

80,6

AARLEN

100

81,7

NEUFCHATEAU

100

62,5

MARCHE-EN-FAMENNE

100

159,0

EUPEN[4]

.

.

FEDERAAL PARKET

FEDERAAL PARKET

100

150,0

TOTAAL

100

78,3

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten

We merken op dat maar liefst 9.961 van die burgerlijke partijstellingen gebeurden in zaken die op het correctioneel parket geregistreerd werden ten gevolge van een politieberoep (zaken met tenlastleggingscode “80”). Omwille van dit aanzienlijke verschil alsook omwille van het feit dat er op dit vlak enorme arrondissementele verschillen zijn, presenteren we in tabel 5 het aantal burgerlijke partijstellingen zonder rekening te houden met de registraties in de politieberoepen. Daar waar dit voor sommige parketten geen verschil oplevert met tabel 4 (zie bijvoorbeeld Marche-en-Famenne), is het verschil in andere parketten klein (zie bijvoorbeeld Turnhout) tot heel groot (zie bijvoorbeeld Tongeren waar meer dan de helft van de burgerlijke partijstellingen in de periode 2006-2010 geregistreerd werd in het kader van een politieberoep).

Tabel 5: Aantal burgerlijke partijen geregistreerd tussen 1 januari 2006 en 31 december 2010

zonder rekening te houden met de zaken “politieberoep”,

per gerechtelijk arrondissement en per jaar van burgerlijke partijstelling (aantal en kolompercentage) 


2006

2007

2008

2009

2010

Totaal

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

ANTWERPEN

ANTWERPEN

1.133

8,37

1.355

10,26

1.430

11,24

1.367

11,75

1.114

12,14

6.399

10,62

MECHELEN

259

1,91

300

2,27

320

2,52

256

2,20

164

1,79

1.299

2,16

TURNHOUT

195

1,44

455

3,45

214

1,68

160

1,38

176

1,92

1.200

1,99

HASSELT

193

1,43

189

1,43

231

1,82

187

1,61

191

2,08

991

1,64

TONGEREN

250

1,85

164

1,24

182

1,43

140

1,20

38

0,41

774

1,28

BERGEN

CHARLEROI

598

4,42

554

4,20

468

3,68

365

3,14

275

3,00

2.260

3,75

BERGEN

423

3,13

404

3,06

360

2,83

253

2,18

214

2,33

1.654

2,74

DOORNIK

219

1,62

168

1,27

133

1,05

173

1,49

150

1,63

843

1,40

BRUSSEL

BRUSSEL

2.366

17,48

1.969

14,91

1.938

15,23

2.305

19,82

2.152

23,46

10.730

17,80

LEUVEN

992

7,33

1.101

8,34

984

7,74

869

7,47

526

5,73

4.472

7,42

NIJVEL

219

1,62

261

1,98

217

1,71

200

1,72

186

2,03

1.083

1,80

GENT

GENT

1.359

10,04

1.147

8,69

1.296

10,19

1.506

12,95

1.073

11,69

6.381

10,59

DENDERMONDE

1.164

8,60

1.034

7,83

1.010

7,94

361

3,10

294

3,20

3.863

6,41

OUDENAARDE

616

4,55

646

4,89

604

4,75

437

3,76

339

3,69

2.642

4,38

BRUGGE

1.249

9,23

1.162

8,80

1.100

8,65

955

8,21

687

7,49

5.153

8,55

KORTRIJK

43

0,32

49

0,37

56

0,44

41

0,35

27

0,29

216

0,36

IEPER

40

0,30

70

0,53

110

0,86

72

0,62

21

0,23

313

0,52

VEURNE

79

0,58

89

0,67

77

0,61

66

0,57

64

0,70

375

0,62

LUIK

LUIK

740

5,47

748

5,67

662

5,20

640

5,50

504

5,49

3.294

5,47

HOEI

112

0,83

107

0,81

107

0,84

80

0,69

63

0,69

469

0,78

VERVIERS

426

3,15

390

2,95

407

3,20

386

3,32

253

2,76

1.862

3,09

NAMEN

325

2,40

270

2,04

311

2,44

376

3,23

293

3,19

1.575

2,61

DINANT

169

1,25

206

1,56

174

1,37

166

1,43

140

1,53

855

1,42

AARLEN

182

1,34

163

1,23

170

1,34

148

1,27

122

1,33

785

1,30

NEUFCHATEAU

66

0,49

70

0,53

87

0,68

72

0,62

43

0,47

338

0,56

MARCHE-EN-FAMENNE

80

0,59

76

0,58

54

0,42

37

0,32

45

0,49

292

0,48

FEDERAAL PARKET

FEDERAAL PARKET

37

0,27

56

0,42

19

0,15

14

0,12

21

0,23

147

0,24

TOTAAL

13.534

100,00

13.203

100,00

12.721

100,00

11.632

100,00

9.175

100,00

60.265

100,00

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten

Tabel 6 presenteert de indexen op basis van de in tabel 5 terug te vinden aantallen voor de jaren 2009 (referentiejaar) en 2010. 

Zonder rekening te houden met de politieberoepen, blijkt er in vergelijking met 2009 enkel een stijging te noteren in de arrondissementen Turnhout, Hasselt en Marche-en-Famenne. Ook in het federaal parket is er een stijging (die logischerwijze identiek is als in de initiële tabellen aangezien het federaal parket geen politieberoepen behandelt). Op nationaal niveau is er een afname van 21,1% (zie totaalindex = 78,9). In vergelijking met tabel 4 valt in tabel 6 vooral de enorme daling in Tongeren op, een rechtstreeks gevolg van het feit dat in 2010 welgeteld 110 van de 148 burgerlijke partijstellingen gebeurden in het kader van een politieberoep.

Tabel 6: Aantal burgerlijke partijen geregistreerd in 2009 en 2010 zonder rekening te houden met zaken “politieberoep”,

per gerechtelijk arrondissement (index op basis van referentiejaar 2009)

 

2009

2010

Index

Index

ANTWERPEN

ANTWERPEN

100

81,5

MECHELEN

100

64,1

TURNHOUT

100

110,0

HASSELT

100

102,1

TONGEREN

100

27,1

BERGEN

CHARLEROI

100

75,3

BERGEN

100

84,6

DOORNIK

100

86,7

BRUSSEL

BRUSSEL

100

93,4

LEUVEN

100

60,5

NIJVEL

100

93,0

GENT

GENT

100

71,2

DENDERMONDE

100

81,4

OUDENAARDE

100

77,6

BRUGGE

100

71,9

KORTRIJK

100

65,9

IEPER

100

29,2

VEURNE

100

97,0

LUIK

LUIK

100

78,8

HOEI

100

78,8

VERVIERS

100

65,5

NAMEN

100

77,9

DINANT

100

84,3

AARLEN

100

82,4

NEUFCHATEAU

100

59,7

MARCHE-EN-FAMENNE

100

121,6

EUPEN[5]

.

.

FEDERAAL PARKET

FEDERAAL PARKET

100

150,0

TOTAAL

100

78,9

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten

[1] Zoals toegelicht in de algemene opmerkingen zijn er geen gegevens beschikbaar op het niveau van het parket van Eupen.

[2] Ter info merken we op dat alle parketten door de statistisch analisten verzocht werden om facultatief hun eventuele opmerkingen bij deze statistieken te laten geworden, het is op basis van deze opmerkingen dat in de tekst hier en daar verwezen wordt naar de informatie verstrekt vanuit de parketten.

[3] Het gaat om 1 geregistreerde benadeelde partij in Mechelen, 4 in Hasselt, 10 in Charleroi, 4 in Brussel, 1 in Dendermonde, 15 in Verviers en 1 in Dinant.

[4] Zoals toegelicht in de algemene opmerkingen zijn er geen gegevens beschikbaar op het niveau van het parket van Eupen.

[5] Zoals toegelicht in de algemene opmerkingen zijn er geen gegevens beschikbaar op het niveau van het parket van Eupen.