Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6356

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 31 mei 2012

aan de minister van Justitie

Gerechtspersoneel - Mobiliteit - Mutatie - Koninklijk besluit

griffies en parketten
mobiliteit van arbeidskrachten
besluit
gedetacheerd werknemer

Chronologie

31/5/2012 Verzending vraag
19/12/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6356 d.d. 31 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 330quater van het Gerechtelijk Wetboek regelt de mutatie en mobiliteit. Paragraaf één bepaalt dat het gerechtspersoneel bij een hof, een rechtbank, een griffie, een parketsecretariaat of een steundienst, op zijn verzoek, door mutatie, in een gelijke vakklasse of graad, definitief kan worden overgeplaatst naar een ander hof, een andere rechtbank, een andere griffie, een ander parketsecretariaat of een andere steundienst voor zover daar een plaats vacant is. De Koning regelt de mutatie.

Volgens paragraaf twee kan het gerechtspersoneel bij een hof, een rechtbank, een griffie, een parketsecretariaat of een steundienst, op zijn verzoek, door mobiliteit in een gelijke graad, definitief worden overgeplaatst naar een federale overheidsdienst. Een personeelslid van een federale overheidsdienst kan op zijn verzoek, door mobiliteit in een gelijke vakklasse of graad, definitief worden overgeplaatst naar een griffie of een parketsecretariaat. De Koning regelt ook hier de mobiliteit.

Het koninklijk besluit tot uitvoering van dit artikel, dat eind 2008 in werking moest treden, ontbreekt echter nog steeds.

In dit kader krijg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1) Bevestigt de geachte minister dat het noodzakelijke koninklijk besluit nog steeds ontbreekt? Wat zijn hiervoor de redenen?

2) Kan ze meedelen wanneer dat koninklijk besluit wordt uitgevaardigd zodat de wettelijke bepalingen in de praktijk kunnen worden toegepast?

3) Beschikt de geachte minister over cijfergegevens van het aantal personen die reeds een beroep deden op die wettelijke mogelijkheid, maar er geen gebruik konden van maken wegens het ontbreken van de uitvoeringsbepalingen? Hoeveel personen wachten, met andere woorden, op dat koninklijk besluit?

Antwoord ontvangen op 19 december 2012 :

Het koninklijk besluit betreffende de mobiliteit is nog niet genomen. Eerst moeten er technische aanpassingen aangebracht worden in artikel 330quater van het Gerechtelijk Wetboek. Zij zijn opgenomen in een ontwerp, dat zich binnen het administratieve circuit situeert. Een officieuze tekst van koninklijk besluit werd opgesteld in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) P&O, onder de vorige minister. Er werden contacten gelegd met het oog op een doorstart van het dossier.

Wij beschikken niet over cijfers van het aantal personen dat een beroep wil doen op mobiliteit, vermits dat mechanisme thans onbestaande is tussen de Rechterlijke Orde en de FOD's.