Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6298

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 22 mei 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Verpleegassistenten - Specifieke technische verstrekkingen - Uitvoering - Facturatie - Inbreuken - Maatregelen

verplegend personeel
verpleegkundige verzorging
beroepskwalificatie

Chronologie

22/5/2012 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-6298 d.d. 22 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zowel het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen als artikel 8 van de nomenclatuur bepalen welke verstrekkingen mogen uitgevoerd worden door verpleegassistenten.

Aangezien verpleegassistenten gelijkgesteld zijn met verpleegkundigen, mogen zij de gewone verpleegtechnische verstrekkingen uitvoeren en deze verstrekkingen zelf factureren.

Voor de specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen, bedoeld in rubriek III van § 1, 1° , 2° en 3° en voor de forfaitaire en supplementaire honoraria voor palliatieve patiėnten bedoeld in rubriek IV en V van § 1, 1° en 2° is evenwel de bekwaming van gegradueerde verpleegkundige of met deze gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet vereist (artikel 8 §1 van de nomenclatuur). Deze verstrekkingen mogen met andere woorden niet door een verpleegassistent uitgevoerd en gefactureerd worden.

Binnen een dienst voor gezinszorg worden verstrekkingen niet gefactureerd door diegene die de prestaties levert, doch door de administratieve dienst van de werkgever. Er ontstaat hierdoor een - niet gewettigde - mogelijkheid voor de werkgever om prestaties toe te wijzen aan een werknemer. Zo zou een verpleegassistent die als zelfstandig verple(e)g(st)er werkt, een gegradueerde verpleegkundige, een vroedvrouw of een verpleegkundige met brevet in dienst kunnen nemen. De zelfstandig verple(e)g(st)er zou dan de specifieke technische verstrekkingen zelf kunnen uitvoeren en nadien factureren op naam van de verpleegkundige met de vereiste bekwaamheid.

Graag had ik aan de minister de volgende vragen gesteld:

1) Heeft u weet van een problematiek inzake het "verkeerd" factureren van specifieke technische verstrekkingen?

2) Heeft uw inspectie reeds dergelijk inbreuken vastgesteld? Indien ja, over hoeveel inbreuken gaat het?

3) Welke maatregelen acht u noodzakelijk om te voorkomen dat specifieke technische verstrekkingen in de toekomst nog uitgevoerd worden door een zelfstandig verple(e)g(st)er zonder de vereiste bekwaamheid?