Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6246

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 15 mei 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Politie - Getuigen - Taalgebruik - Recht op vertaling - Tolken - Vertaling van documenten - Stand van zaken

getuigenverklaring
taalgebruik
gerechtskosten
politie
gemeentepolitie
tolken
beroep in het informatiewezen

Chronologie

15/5/2012 Verzending vraag
7/8/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6246 d.d. 15 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn eerdere schriftelijke vraag 5-3979 antwoordde de minister dat zijn administratie niet is betrokken in rechtszaken waarbij een tolk dient te worden gebruikt. Bijgevolg brengt dit geen kosten met zich mee en leek het haar niet opportuun hiervoor zelf tolken en vertalers in dienst te nemen. Dit antwoord verwijst dus enkel en alleen naar de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

In mijn vraag verwees ik echter naar de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, die bepaalt dat de partijen die persoonlijk verschijnen de taal van hun keuze gebruiken voor al hun mondelinge verklaringen in al de ondervragingen van het opsporingsonderzoek en van het gerechtelijk onderzoek.

Wanneer agenten die met het opsporingsonderzoek belast zijn de door de partijen gebruikte taal niet kennen, doen zij een beroep op de medewerking van een beŽdigd tolk. De partijen die de taal van de procedure niet begrijpen, worden bijgestaan door een beŽdigd tolk die alle mondelinge verklaringen vertaalt. De kosten van vertaling zijn ten laste van de Schatkist.

Ik verwees ook naar het feit dat getuigen worden gehoord en dat hun getuigenissen worden afgelegd en opgetekend in de taal van de rechtspleging, tenzij de getuigen vragen een andere taal te mogen gebruiken. Wanneer agenten die met het verhoor van de getuigen belast zijn of een van de partijen die taal niet kennen, doen zij een beroep op een beŽdigd tolk, die alle mondelinge verklaringen vertaalt. De kosten van vertaling zijn ook hier ten laste van de Schatkist.

Het lag volgens mij voor de hand dat daarnaast ook heel wat documenten moeten worden vertaald. Ook daarvoor dient een beroep te worden gedaan op vertalers. Recente Europese regelgeving heeft deze rechten nog versterkt.

In dit kader krijg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1) Kan de minister meedelen hoe vaak zowel bij de federale als de lokale politie in de periode 2008 - 2011, een beroep diende te worden gedaan op tolken? Welke kosten bracht dat met zich mee voor de Schatkist? Kan zij eveneens aangeven welke taal de betrokkenen precies gebruikten?

2) Beschikt zij over informatie betreffende het gebruik van vertalers in dezelfde periode als in de eerste vraag en voor welke taal, met inbegrip van de daar tegenoverstaande kosten voor de schatkist voor de vertaling van documenten bij de politie in ons land?

3) Acht zij het opportuun om tolken en vertalers in dienst te nemen bij de politie, gestructureerde op twee niveaus, in ons land? Kan zij haar antwoord motiveren?

Antwoord ontvangen op 7 augustus 2012 :

Ik verwijs u naar mijn collega van Justitie, daar de tolken en vertalers die worden ingezet ten behoeve van de politie, in het raam van hun gerechtelijke onderzoeken, betaald worden op het budget “gerechtskosten”.

Net zoals dit het geval is voor andere experts die worden betaald door Justitie, acht ik het niet opportuun om voor deze taken personeelsleden te rekruteren binnen de politie.