Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6176

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 4 mei 2012

aan de minister van Justitie

Verkeersveiligheidsfonds - Aanwending toegekende bedragen

verkeersveiligheid
begrotingsfonds
geografische spreiding
politie
gemeentepolitie

Chronologie

4/5/2012 Verzending vraag
1/10/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6177

Vraag nr. 5-6176 d.d. 4 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elk jaar ontvangen de politiezones en de federale politie een aanzienlijk bedrag uit het verkeersveiligheidsfonds om het verkeersveiligheidsbeleid mee vorm te geven. De efficiŽnte en effectieve besteding van de toegekende middelen wordt door de politieoverheden nauwgezet bewaakt.

Elk jaar worden uit het verkeersveiligheidsfonds ook aanzienlijke sommen toegekend aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Justitie. Zo krijgt de FOD Justitie bijvoorbeeld een bedrag om de alternatieve gerechtelijke maatregelen op vlak van verkeer uit te werken.

De vraag is vooral wat die federale overheidsdiensten precies doen met die middelen. Deze informatie kan immers nuttig zijn in het kader van de eventuele regionale verdeling van het verkeersveiligheidsfonds.

In dit kader volgende vragen:

1) Kunnen de leden van de regering, elk binnen zijn eigen bevoegdheden, een overzicht geven van de extra inspanningen op het vlak van verkeersveiligheid die deze FOD's de afgelopen vijf jaar met het hun toegekende geld hebben gedaan?

2) Menen zij dat er redenen zijn om de regionale verdeling van het verkeersveiligheidsfonds te herbekijken? Kunnen ze hun antwoord motiveren?

Antwoord ontvangen op 1 oktober 2012 :

Op grond van de inlichtingen die mij door de Directoraat-generaal Justitiehuizen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie werden overgemaakt, kan ik het volgende antwoorden.  

Antwoord vraag 1

Artikel 5, paragraaf 2 van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake de verkeersveiligheid voorziet dat een gedeelte van het verkeersveiligheidsfonds ter beschikking wordt gesteld van de FOD Justitie met als doel de financiering van alternatieve maatregelen of straffen die met name betrekking hebben op de verbetering van de verkeersveiligheid. 

Hieronder geef ik een overzicht van de door de FOD Justitie - DG Justitiehuizen toegekende subsidies in dit kader sinds 2006 :

Bovenstaand overzicht toont de gradueel stijgende inspanning van de FOD Justitie van de afgelopen jaren ten aanzien van dergelijke alternatieve maatregelen en straffen. In concreto gaat het om de financiering van specifieke sensibiliseringscursussen voor verkeersovertreders bij het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (bijvoorbeeld rijden onder invloed van alcohol of illegale drugs, verkeersagressie, enz.) en de specifieke omkadering van werkstraffen gericht op verkeersovertreders bij (Pro Vélo). 

Betreffende de regionale verdeling kan opgemerkt worden dat de sensibiliseringscursussen van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) in elk gerechtelijk arrondissement van België worden aangeboden. Hiervoor worden momenteel 20,4 VTE personeelsleden gesubsidieerd. Het werkstrafproject van Pro Vélo is voorlopig nog kleinschaliger en situeert zich vooral in de gerechtelijke arrondissementen Brussel, Doornik, Nijvel en Namen. Hiervoor wordt momenteel 1 VTE medewerkers gesubsidieerd.  

Naast de subsidiëring van de alternatieve maatregelen en straffen met het oog op de verbetering van de verkeersveiligheid, investeert Justitie haar middelen in opsporing, vervolging, veroordeling en uitvoering van de straffen en maatregelen die betrekking hebben op verkeer.  

Antwoord vraag 2

Het huidig regeerakkoord voorziet de overheveling van het verkeersveiligheidsfonds naar de Gewesten (regeerakkoord 1 december 2011 - pagina 45). Ook de justitiehuizen worden gecommunautariseerd. Ook de verdeling van de middelen zal in dat kader moeten bekeken worden.