Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6175

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 4 mei 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Verkeersveiligheidsfonds - Aanwending toegekende bedragen

verkeersveiligheid
begrotingsfonds
geografische spreiding
politie
gemeentepolitie

Chronologie

4/5/2012 Verzending vraag
16/7/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6177

Vraag nr. 5-6175 d.d. 4 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elk jaar ontvangen de politiezones en de federale politie een aanzienlijk bedrag uit het verkeersveiligheidsfonds om het verkeersveiligheidsbeleid mee vorm te geven. De efficiŽnte en effectieve besteding van de toegekende middelen wordt door de politieoverheden nauwgezet bewaakt.

Elk jaar worden uit het verkeersveiligheidsfonds ook aanzienlijke sommen toegekend aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Justitie. Zo krijgt de FOD Justitie bijvoorbeeld een bedrag om de alternatieve gerechtelijke maatregelen op vlak van verkeer uit te werken.

De vraag is vooral wat die federale overheidsdiensten precies doen met die middelen. Deze informatie kan immers nuttig zijn in het kader van de eventuele regionale verdeling van het verkeersveiligheidsfonds.

In dit kader volgende vragen:

1) Kunnen de leden van de regering, elk binnen zijn eigen bevoegdheden, een overzicht geven van de extra inspanningen op het vlak van verkeersveiligheid die deze FOD's de afgelopen vijf jaar met het hun toegekende geld hebben gedaan?

2) Menen zij dat er redenen zijn om de regionale verdeling van het verkeersveiligheidsfonds te herbekijken? Kunnen ze hun antwoord motiveren?

Antwoord ontvangen op 16 juli 2012 :

  1. De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken krijgt geen budget van het verkeersveiligheidsfonds voor zijn eigen werking. Het ter beschikking gestelde budget wordt namelijk integraal verdeeld onder de politiediensten.

    Voor 2010 en 2011 ging het telkens over een bedrag van meer dan 100 miljoen euro, waarvan een budget van meer dan 90 miljoen euro dat bestemd was voor de lokale politiezones en de federale politie en +/- 10 miljoen euro voor de gemeenschappelijke projecten van de geïntegreerde politie.

  2. Een werkgroep onder het voorzitterschap van de FOD Mobiliteit en samengesteld uit vertegenwoordigers van het federale niveau en de drie Gewesten buigt zich momenteel enerzijds over de impact van de regionalisering van bepaalde delen van de verkeerswetgeving - zoals hernomen in het regeerakkoord – en anderzijds over de impact ervan op de verdeling van het verkeersveiligheidsfonds.

    Het is bijgevolg te vroeg om op deze vraag te antwoorden.