Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6063

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 13 april 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Politie - Personeelsbeleid - Evolutie - Persepolis

politie
aanwerving
officiŰle statistiek
gemeentepolitie
personeelsbeheer

Chronologie

13/4/2012 Verzending vraag
3/1/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-6063 d.d. 13 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van de optimalisering van de werking van de politiediensten pleit de minister in haar beleidsnota voor een optimaal personeelsbeleid en personeelsbeheer. Volgens de nota wordt de ge´ntegreerde politie de komende jaren, gelet op de leeftijdspiramide, immers geconfronteerd met een versnelde en omvangrijke uitstroom.

Om de kwaliteit van de dienstverlening te blijven verzekeren en te voorkomen dat een belangrijk deel van de knowhow onherroepelijk verloren gaat, stelt de beleidsnota dat het noodzakelijk is de uitstroom te compenseren met regelmatige en proportionele aanwervingen. De ge´ntegreerde politie moet daarom inderdaad investeren in de opvang en integratie van nieuwe generaties medewerkers.

De nota stelt verder dat de ge´ntegreerde politie werk wil maken van een cultuur van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De politie streeft daarbij naar een moderne en flexibele visie op het beheer van de human resources. Volgens de nota moeten op termijn nieuwe HRM-principes worden ontwikkeld en ge´ntroduceerd. Daarnaast mogen de huidige systemen en procedures niet zonder evolutie of verbetering blijven.

In het kader van een modern HRM-beleid wordt onder meer het project "Persepolis" vooropgesteld. Dat project heeft als doel een permanent statistisch instrument in het leven te roepen voor de follow-up van de evolutie van de structuur van de politiepopulatie en een personeels(rekruterings)plan op te stellen.

In dit kader had ik de volgende vragen voor de minister:

1. Beschikt de minister over cijfergegevens voor de periode 2008 - 2011 betreffende de in- en uitstroom van personeel bij de federale en lokale politie, deze laatste eventueel opgedeeld per politiezone?

2. Hoeveel politieagenten zullen de komende vijf jaar de ge´ntegreerde politie verlaten, zowel op federaal als lokaal vlak?

3. Hoeveel aanwervingen stelt de minister de komende vijf jaar voorop om de uitstroom te compenseren, de dienstverlening te verzekeren en de knowhow niet verloren te laten gaan?

4. Op welke manier wil de minister de cultuur van maatschappelijk verantwoord ondernemen exact vormgeven? Welke nieuwe HRM-principes zullen de komende jaren ingang vinden bij de politie?

5. Op welke manier zal de minister de huidige systemen en procedures doen evolueren en verbeteren?

6. Kan de minister de stand van zaken van het project Persepolis meedelen? Tegen wanneer mogen we het permanent statistisch instrument voor de follow-up van de evolutie van de structuur van de politiepopulatie verwachten? Wanneer zal het personeels(rekruterings)plan zijn opgesteld?

Antwoord ontvangen op 3 januari 2013 :

1. De cijfergegevens over de in- en uitstroom van de personeelsleden van de federale en lokale politiediensten voor de periode van 2008 tot 2011 zijn opgenomen in de bijgevoegde tabellen.

In het eerste tabel “IN-OUT federale politie - lokale politie”, wordt de lokale politie beschouwd als één enkele entiteit. Hetzelfde geldt voor de federale politie. In de instroom (IN) zijn de externe aanwervingen binnen de lokale of federale politie opgenomen alsook de mobiliteiten van de lokale politie naar de federale politie en omgekeerd. In de uitstroom (OUT) zijn de vertrekken van personeelsleden uit de lokale of federale politie opgenomen (bijvoorbeeld pensioneringen en ontslagen) alsook de mobiliteiten van de lokale politie naar de federale politie en omgekeerd. Bijgevolg zijn zowel voor de in- als voor de uitstroom de bewegingen tussen eenheden van de federale politie of tussen politiezones niet opgenomen. Tot slot wordt een aspirant die aan zijn opleiding begint altijd bij de instroom (IN) binnen de federale politie geteld. Als hij na zijn opleiding een betrekking krijgt bij de lokale politie, wordt hij als OUT bij de federale politie beschouwd en als IN bij de lokale politie. Als hij echter bij de federale politie blijft, wordt hij niet als een IN bij de federale politie beschouwd, want hij gold al als een IN bij de federale politie vanaf het begin van zijn opleiding.

In het tweede tabel “OUT per politie zone en IN per politie zone”, wordt elke politiezone als een entiteit beschouwd. De federale politie wordt nog steeds gezien als één enkele entiteit. Het aantal personeelsleden IN en OUT is groter, want als een personeelslid mobiliteit maakt naar een andere politiezone wordt het als OUT bij de eerste politiezone en als IN bij de tweede politiezone beschouwd.

2. Volgens onze statistische ramingen in de studie Persepolis zouden 1 941 leden van het operationeel kader en 461 leden van het administratief en logistiek kader de federale politie in de loop van de volgende vijf jaar (2012-2016) verlaten omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken of wegens andere oorzaken zoals ontslag of oppensioenstelling wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid, mislukken voor de basisopleiding en overlijden Voor wat de lokale politie betreft, werd er een raming verwezenlijkt via een vragenlijst die werd overgemaakt aan de 195 politiezones. Op basis van de antwoorden die door 150 zones werden verschaft, werden de voorzienbare vertrekken in totaal geschat op 2 113 lokale politieagenten voor de jaren 2012 en 2013, of nog een jaarlijks gemiddelde van 1 056 vetrekken..

3. In 2012 vond een structurele verhoging met 40 % plaats van het jaarlijkse quotum van aanwervingen van kandidaat-inspecteurs van politie teneinde de opruststellingen of andere te compenseren. Dit jaarlijks quotum werd verhoogd met 400 aanwervingen. Daardoor bedraagt het aantal aspiranten dat tot de opleiding in 2012 wordt toegelaten 1 400. In 2013 komt het aantal aanwervingen voor politieinspecteurs op 1 500, of nog een verhoging met 50 % van het jaarlijks quotum aanwervingen ten opzichte van hetgeen voor 2012 werd toegepast. Voor de volgende jaren, namelijk 2014 tot 2016, zal het passen deze structurele norm van 1 400 aanwervingen te handhaven om rekening te houden met de vertrekken die gedurende die periode zullen plaatsvinden.

4. De geïntegreerde politie wil streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en een moderne en flexibele visie op het humanresourcesmanagement. Voor meer informatie verwijs ik naar mijn algemene beleidsnota van 2012, meer bepaald naar het punt met als titel “Een optimaal personeelsbeleid en -beheer” en naar het nationaal veiligheidsplan 2012-2015, in het bijzonder het strategische programma “Een modern HR-beleid” dat meerdere projecten omvat zoals “Persepolis” van de federale politie, “Vitruvius” van de federale gerechtelijke politie, “De politie, een lerende organisatie” evenals het project “Heroriëntering van de HR-diensten”.

5. Er werd een nieuw concept inzake aanwerving en eerste aanwijzing van de aspirant- inspecteurs van politie uitgewerkt. Met het project worden twee doelstellingen nagestreefd: enerzijds voldoende inspecteurs van politie naar plaatsen sturen waar de noodzaak zich laat voelen en anderzijds een stabiliteit op het vlak van capaciteit behouden door er zich van te vergewissen dat de inspecteurs voldoende lang op de plaats blijven waar ze werden aangewezen. Met dit nieuwe systeem worden dus de werkgevers en de aspiranten geresponsabiliseerd. De ontwerpteksten in dat verband moeten momenteel de diverse vereiste formaliteiten ondergaan en zullen vervolgens worden gepubliceerd.

6. Het project Persepolis heeft tot doel een middel tot stand te brengen voor de planning van de human resources om de verantwoordelijken van de federale politie te helpen om strategische keuzes inzake aanwerving te maken, te kwantificeren en te rechtvaardigen. Het eerste deel bestond in een studie over de situatie op 31 december 2011. Nu de studie is afgerond, zou het beheersmiddel vóór eind 2012 moeten zijn uitgewerkt. Die termijn zou echter kunnen worden verlengd als de studie naar heel de geïntegreerde politie zou moeten worden uitgebreid.

Tabel 1

IN federale politie /lokale politie (externe rekruteringen + mobiliteit,…)

 

 

 

 

jaar

 

 

 

 

lok/fed

ops/calog

2008

2009

2010

2011

GrootTotaal

FEDERALE

CALog

210

130

150

213

703

 

Ops

1 671

1 440

1 209

1 306

5 626

 

 

1 881

1 570

1 359

1 519

6 329

LOKALE

CALog

599

474

384

375

1 832

 

Ops

1 325

1 314

1 208

1 269

5 116

 

 

1 924

1 788

1 592

1 644

6 948

Groot Totaal

3 805

3 358

2 951

3 163

13 277

 

OUT federale politie /lokale politie (Vertrekken GPI + vertrekken lokale naar federale of vertrekken federale naar lokale)

 

 

jaar

 

 

 

 

loc/fed

ops/calog

2008

2009

2010

2011

Groot Totaal

FEDERALE

CALog

217

161

171

172

721

 

Ops

1 487

1 489

1 454

1 506

5 936

FED Totaal

 

1 704

1 650

1 625

1 678

6 657

LOKALE

CALog

205

203

135

111

654

 

Ops

1 119

956

899

914

3 888

LOK Totaal

 

1 324

1 159

1 034

1 025

4 542

Groot Totaal

3 028

2 809

2 659

2 703

11 199

Tabel 2

Aantal bewegingen OUT - Politiezones-2008-2011

 

 

CALog

Ops

Groot Totaal

U From

U From libellé/naam

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

 

5267

ZP/PZ NIVELLES-GENAPPE                              

1

 

6

1

4

5

6

3

26

5268

ZP/PZ OUEST BRABANT WALLON                          

1

1

 

 

5

6

3

1

17

5269

ZP/PZ LA MAZERINE                                   

1

 

 

 

3

3

2

1

10

5270

ZP/PZ ORNE-THYLE                                    

 

1

 

1

4

2

1

3

12

5271

ZP/ZP WAVRE                                         

1

3

1

 

8

5

5

5

28

5272

ZP/ZP ARDENNES BRABANCONNES                         

1

 

 

3

4

3

5

4

20

5273

ZP/PZ BRAINE-L'ALLEUD                               

 

 

 

 

2

1

3

1

7

5274

ZP/PZ WATERLOO                                      

3

1

 

 

5

2

2

 

13

5275

ZP/PZ OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE                    

1

 

2

 

7

3

5

2

20

5276

ZP/PZ BRABANT WALLON EST                             

1

2

 

 

1

1

1

3

9

5277

ZP/PZ DE LIEGE                                      

3

2

3

6

59

42

24

45

184

5278

ZP/PZ SERAING-NEUPRE                                

1

 

 

 

7

5

9

5

27

5279

ZP/PZ HERSTAL                                       

 

 

 

1

2

6

9

3

21

5280

ZP/PZ BEYNE-FLERON-SOUMAGNE                         

 

 

 

1

4

2

4

2

13

5281

ZP/PZ BASSE MEUSE                                   

1

1

 

 

5

7

5

6

25

5282

ZP/PZ FLEMALLE                                      

 

2

 

 

9

4

1

4

20

5283

ZP/PZ SECOVA                                        

 

 

 

 

4

2

5

2

13

5284

ZP/PZ ANS-SAINT-NICOLAS                             

 

 

1

 

3

10

5

8

27

5285

ZP/PZ AWANS/GRACE-HOLLOGNE                          

1

2

 

 

1

 

3

2

9

5286

ZP/PZ HESBAYE                                       

 

2

 

 

 

 

 

 

2

5287

ZP/PZ FAGNES                                        

 

2

1

 

1

1

3

4

12

5288

ZP/PZ PAYS DE HERVE                                 

3

2

 

2

1

3

5

2

18

5289

ZP/PZ DISON/PEPINSTER/VERVIERS                       

4

1

1

 

20

8

12

7

53

5290

ZP/PZ STAVELOT-MALMEDY                              

 

2

 

 

5

2

2

 

11

5291

ZP/PZ EIFEL                                         

2

 

1

 

 

2

3

1

9

5292

ZP/PZ WESER-GOEHL                                    

 

1

 

 

1

4

 

1

7

5293

ZP/PZ HESBAYE OUEST                                 

1

1

1

 

1

 

2

6

12

5294

ZP/PZ MEUSE-HESBAYE                                 

1

 

1

1

2

3

2

4

14

5295

ZP/PZ HUY                                           

1

1

 

 

4

 

 

1

7

5296

ZP/PZ DU CONDROZ                                    

1

 

 

 

7

3

2

3

16

5297

ZP/PZ ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE                 

2

4

1

 

7

5

9

5

33

5298

ZP/PZ SUD-LUXEMBOURG                                

1

 

 

 

4

 

6

2

13

5299

ZP/PZ DE GAUME                                      

6

 

 

 

8

4

2

3

23

5300

ZP/PZ FAMENNE-ARDENNE                               

1

5

1

1

8

6

10

6

38

5301

ZP/PZ CENTRE ARDENNE                                

 

1

 

 

2

5

6

11

25

5302

ZP/PZ SEMOIS ET LESSE                                

 

 

 

 

4

6

6

2

18

5303

ZP/PZ NAMUR                                         

 

 

 

1

19

14

9

7

50

5304

ZP/PZ ORNEAU-MEHAIGNE                               

 

1

1

2

3

2

1

9

19

5305

ZP/PZ DES ARCHES                                     

2

1

2

1

4

4

3

6

23

5306

ZP/PZ ENTRE SAMBRE ET MEUSE                         

 

2

 

 

7

1

3

5

18

5307

ZP/PZ SAMSOM                                        

 

2

 

 

7

2

3

2

16

5308

ZP/PZ JEMEPPE S/SAMBRE                              

1

1

1

 

2

1

2

 

8

5309

ZP/PZ FLOWAL                                        

1

 

 

1

3

1

1

6

13

5310

ZP/PZ HOUILLE-SEMOIS                                

 

 

 

 

5

2

1

1

9

5311

ZP/PZ 3 VALLEES                                     

 

 

 

 

 

2

3

1

6

5312

ZP/PZ HAUTE-MEUSE                                   

1

2

2

1

5

2

2

7

22

5313

ZP/PZ LESSE ET LHOMME                               

 

 

 

1

1

2

 

1

5

5314

ZP/PZ CONDROZ-FAMENNE                               

 

 

 

 

5

1

3

1

10

5315

ZP/PZ HERMETON ET HEURE                              

2

1

 

 

1

2

6

2

14

5316

ZP/PZ DU TOURNAISIS                                 

1

2

1

 

9

6

9

6

34

5317

ZP/PZ DE MOUSCRON                                   

2

 

2

 

12

6

4

8

34

5318

ZP/PZ COMINES-WARNETON                               

1

 

 

 

1

1

2

1

6

5319

ZP/PZ BELOEIL / LEUZE-HT                            

 

2

1

 

3

3

3

4

16

5320

ZP/PZ DU VAL DE L'ESCAUT                            

 

 

 

 

2

3

 

 

5

5321

ZP/PZ BERNISSART/PERUWELZ                           

1

2

 

 

10

3

4

4

24

5322

ZP/PZ VILLE DE ATH                                  

 

1

 

 

 

4

4

2

11

5323

ZP/PZ DES COLLINES                                  

 

 

1

1

5

 

2

1

10

5324

ZP/PZ MONS-QUEVY                                    

1

 

3

1

21

12

13

10

61

5325

ZP/PZ LA LOUVIERE                                   

4

2

 

3

14

14

9

6

52

5326

ZP/PZ DE SYLLE ET DENDRE                            

2

 

1

 

6

2

1

3

15

5327

ZP/PZ BORAINE                                       

3

1

1

3

19

16

16

11

70

5328

ZP/PZ HAUTE SENNE                                   

1

2

1

1

10

8

3

2

28

5329

ZP/PZ DES HAUTS-PAYS                                

 

1

3

1

7

1

3

2

18

5330

ZP/PZ CHARLEROI                                     

3

5

3

2

48

37

22

26

146

5331

ZP/PZ CHATELET/AISEAU-PRESLES/FARCIENNES            

 

1

 

 

6

8

7

7

29

5332

ZP/PZ BINCHE/ANDERLUES                              

 

 

1

 

2

6

7

8

24

5333

ZP/PZ LERMES                                        

 

 

 

 

 

2

6

2

10

5334

ZP/PZ BOTTE DU HAINAUT                               

 

1

1

 

5

6

6

3

22

5335

ZP/PZ MARIEMONT                                     

2

9

1

1

4

6

9

4

36

5336

ZP/PZ DES TRIEUX                                    

 

 

1

1

6

5

5

2

20

5337

ZP/PZ FLEURUS/LES BONS VILLERS/PONT-A-CELLES        

 

1

1

 

10

6

4

4

26

5338

ZP/PZ GERMINALT                                     

 

 

4

2

3

4

3

2

18

5339

ZP/PZ BRUXELLES CAPITALE IXELLES – BRUSSEL ELSENE                 

14

8

9

10

64

78

83

57

323

5340

ZP/PZ BRUXELLES OUEST  - BRUSSEL WEST                           

3

2

2

1

24

27

31

29

119

5341

ZP/ZP MIDI   -ZUID                                       

 

1

5

2

28

40

23

16

115

5342

ZP/PZ UCCLE / W-B / AUDERGHEM  - UKKEL/W-B/OUDERGHEM                     

2

2

2

2

14

26

14

18

80

5343

ZP/PZ MONTGOMERY                                     

3

4

3

3

25

26

21

15

100

5344

ZP/PZ SCHAERBEEK ST.JOSSE /EVERE – SCHAARBEEK/ST-JOOST-TEN- NODE/ EVERE                    

2

2

 

2

9

18

13

10

56

5345

ZP/PZ ANVERS - ANTWERPEN                                      

15

10

6

4

86

84

53

41

299

5346

ZP/PZ ZWIJNDRECHT                                   

2

 

 

 

2

5

3

1

13

5347

ZP/PZ RUPEL                                         

 

2

1

 

4

4

 

5

16

5348

ZP/PZ NOORD                                         

 

2

 

 

2

2

2

5

13

5349

ZP/PZ HEKLA                                         

3

3

 

1

15

9

5

3

39

5350

ZP/PZ GRENS                                         

4

1

1

1

4

5

3

6

25

5351

ZP/PZ MINOS                                         

1

2

 

1

6

8

4

2

24

5352

ZP/PZ BRASSCHAAT                                     

2

1

 

2

5

3

4

3

20

5353

ZP/PZ SCHOTEN                                       

4

4

2

 

3

3

5

3

24

5354

ZP/PZ ZARA                                          

 

2

 

 

1

2

2

1

8

5355

ZP/PZ VOORKEMPEN                                     

 

2

2

 

7

11

4

9

35

5356

ZP/PZ KLEIN-BRABANT                                 

 

 

 

 

2

6

6

3

17

5357

ZP/PZ WILLEBROEK                                    

 

 

1

 

1

4

3

2

11

5358

ZP/ZP MALINES  - MECHELEN                                      

2

2

3

1

14

12

7

10

51

5359

ZP/PZ BODUKAP                                       

2

 

 

1

3

3

1

8

18

5360

ZP/PZ LIERRE                                        

 

1

2

1

1

4

7

5

21

5361

ZP/PZ BERLAAR-NIJLEN                                

1

2

 

 

6

5

2

2

18

5362

ZP/PZ HEIST                                         

1

1

1

 

6

4

2

3

18

5363

ZP/PZ NOORDERKEMPEN                                 

1

3

 

 

4

1

 

2

11

5364

ZP/PZ REGIO TURNHOUT                                

2

2

1

1

5

5

8

8

32

5365

ZP/PZ ZUIDERKEMPEN                                  

1

 

3

2

1

3

2

2

14

5366

ZP/PZ GEEL/LAAKDAL/MEERHOUT                         

 

1

 

 

5

7

7

6

26

5367

ZP/PZ KEMPEN N-O                                    

1

 

 

 

1

 

4

2

8

5368

ZP/PZ BALEN-DESSEL-MOL                               

2

1

 

 

5

4

1

7

20

5369

ZP/PZ NETELAND                                      

1

 

 

1

2

1

4

2

11

5370

ZP/PZ HAZODI                                        

1

2

1

 

5

7

8

10

34

5371

ZP/PZ LOMMEL                                         

 

 

 

 

 

 

4

3

7

5372

ZP/PZ HAMONT-ACHEL/NEERPELT/OVERPELT                

 

1

 

1

2

3

3

2

12

5373

ZP/PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO                      

2

1

 

 

3

4

1

5

16

5374

ZP/PZ WEST-LIMBURG                                  

1

 

4

2

1

1

2

3

14

5375

ZP/PZ HEUSDEN-ZOLDER                                

 

1

 

 

3

 

1

2

7

5376

ZP/PZ GINGELOM/NIEUWERKERKEN/SAINT-TROND   -  GINGELOM/NIEUWERKERKEN/ SINT TRUIDEN       

 

 

 

 

3

6

3

4

16

5377

ZP/PZ KEMPENLAND                                     

 

 

1

1

2

7

7

5

23

5378

ZP/PZ HOUTHALEN-HELCHTEREN                          

1

3

 

 

 

2

1

1

8

5379

ZP/PZ KANTON LOOZ                                   

2

1

1

1

 

4

3

6

18

5380

ZP/PZ TONGRES-HERSTAPPE  - TONGEREN-HERSTAPPE                            

 

 

1

 

3

3

2

3

12

5381

ZP/PZ BILZEN/HOESELT/RIEMST                         

 

1

2

 

4

 

1

2

10

5382

ZP/PZPZ FOURONS VOEREN                                       

 

 

 

1

 

 

 

 

1

5383

ZP/PZ MAASLAND                                      

2

 

1

 

2

4

7

3

19

5384

ZP/PZ GAOZ                                          

 

1

 

 

2

5

11

3

22

5385

ZP/PZ NOORDOOST-LIMBURG                             

 

 

 

 

4

1

3

5

13

5386

ZP/PZ LANAKEN                                       

 

1

 

 

4

4

3

2

14

5387

ZP/PZ MAASMECHELEN                                  

1

 

 

2

1

1

1

4

10

5388

ZP/PZ LOUVAIN   - LEUVEN                                    

6

2

2

2

19

16

8

6

61

5389

ZP/PZ HAGELAND                                      

 

 

 

 

3

4

3

1

11

5390

ZP/PZ LAN                                           

 

 

 

 

 

2

3

4

9

5391

ZP/PZ BIERBEEK/BOUTERSEM/HOLSBEEK/LUBBEEK           

1

 

 

 

 

2

2

 

5

5392

ZP/PZ TIRLEMONT-HOEGAARDEN  - TIENEN-HOEGAARDEN                           

 

 

 

 

4

3

5

5

17

5393

ZP/PZ HERKO                                         

3

1

 

 

2

4

4

3

17

5394

ZP/PZ AARSCHOT                                      

1

1

 

 

3

3

 

2

10

5395

ZP/PZ HAACHT                                        

 

 

 

 

1

1

4

4

10

5396

ZP/PZ DEMERDAL-DSZ                                   

 

1

 

1

 

2

3

4

11

5397

ZP/PZ DIJLELAND                                     

 

 

 

 

4

4

3

 

11

5398

ZP/PZ TERVUREN                                      

 

1

 

 

2

5

3

6

17

5399

ZP/PZ BRT                                            

1

2

 

 

2

 

2

1

8

5400

ZP/PZ ZAVENTEM                                      

1

3

 

 

3

2

2

2

13

5401

ZP/PZ WOKRA                                         

 

2

 

 

3

2

6

 

13

5402

ZP/PZ DRUIVENSTREEK                                 

 

4

1

 

7

6

3

2

23

5403

ZP/PZ RHODE                                         

 

1

 

 

8

2

2

1

14

5404

ZP/PZ BEERSEL                                       

 

 

 

 

7

 

4

 

11

5405

ZP/PZ PAJOTTENLAND                                  

 

1

 

 

1

2

2

2

8

5406

ZP/PZ DILBEEK                                       

2

2

1

1

6

2

1

3

18

5407

ZP/PZ TARL                                          

1

3

 

 

5

7

3

 

19

5408

ZP/PZ AMOW                                          

3

2

 

 

6

6

4

3

24

5409

ZP/PZ K-L-M                                          

1

 

2

 

3

1

 

6

13

5410

ZP/PZ GRIMBERGEN                                    

3

1

 

 

3

4

7

5

23

5411

ZP/PZ VILVORDE-MACHELEN                             

 

1

 

 

5

7

7

5

25

5412

ZP/PZ KASTZE                                         

2

3

 

1

2

2

2

5

17

5413

ZP/PZ HAL                                           

1

2

 

 

4

1

3

4

15

5414

ZP/PZ SINT-PIETERS-LEEUW                            

 

 

1

 

2

2

1

2

8

5415

ZP/PZ GAND - GENT                                         

2

8

1

3

44

35

41

17

151

5416

ZP/PZ REGIO PUYENBROECK                             

1

 

1

 

3

1

8

7

21

5417

ZP/PZ MEETJESLAND CENTRUM                           

 

 

 

 

2

1

4

7

14

5418

ZP/PZ REGIO RHODE EN SCHELDE                        

1

3

1

1

4

5

7

3

25

5419

ZP/PZ SCHELDE-LEIE                                  

2

 

 

1

4

4

1

6

18

5420

ZP/PZ DEINZE-ZULTE                                  

1

 

2

 

3

5

5

4

20

5421

ZP/PZ ASSENEDE/EVERGEM                              

1

1

 

1

3

3

3

4

16

5422

ZP/PZ LOWAZONE                                      

 

1

1

 

2

1

4

2

11

5423

ZP/PZ AALTER/KNESSELARE                             

1

 

 

 

4

1

1

2

9

5424

ZP/PZ MALDEGEM                                      

 

 

 

 

1

3

4

4

12

5425

ZP/PZ VLAAMSE ARDENNEN                               

 

 

 

2

4

1

5

4

16

5426

ZP/PZ BRAKEL                                        

 

 

 

 

2

1

3

2

8

5427

ZP/PZ RENAIX  - RONSE                                      

1

 

 

 

 

1

2

2

6

5428

ZP/PZ GRAMMONT-LIERDE – GERAARDSBERGEN - LIERDE                              

1

 

1

 

 

 

1

5

8

5429

ZP/PZ ZOTTEGEM HERZELE STLHOUTEM                    

2

 

 

 

6

4

2

5

19

5430

ZP/PZ BEVEREN                                       

1

1

 

 

3

1

2

1

9

5431

ZP/PZ SINT-GILLIS-WAAS / STEKENE                     

1

 

3

 

5

7

6

2

24

5432

ZP/PZ SAINT-NICOLAS – SINT - NIKLAAS                                 

1

 

1

 

13

4

6

9

34

5433

ZP/PZ KRUIBEKE/TAMISE – KRUIBEKE/TEMSE                              

 

 

 

 

2

6

3

3

14

5434

ZP/PZ LOKEREN                                        

1

 

1

3

1

7

3

4

20

5435

ZP/PZ/PZ HAMME/WAASMUNSTER                             

1

 

 

3

1

 

1

5

11

5436

ZP/PZ BERLARE/ZELE                                  

1

 

 

 

2

3

2

2

10

5437

ZP/PZ BUGGENHOUT-LEBBEKE                             

 

1

 

1

4

3

4

1

14

5438

ZP/PZ WETTEREN LAARNE WICHELEN                      

 

 

 

 

3

7

4

3

17

5439

ZP/PZ DENDERLEEUW/HAALTERT                          

 

 

1

 

3

2

3

4

13

5440

ZP/PZ ALOST - AALST                                        

 

2

 

2

13

6

12

8

43

5441

ZP/PZ ERPE-MERE/LEDE                                

 

 

 

 

2

1

2

4

9

5442

ZP/PZ NINOVE                                        

2

1

2

 

6

2

3

3

19

5443

ZP/PZ TERMONDE - DENDERMONDE                                     

 

 

 

 

3

10

5

4

22

5444

ZP/PZ BRUGES - BRUGGE                                        

 

1

3

2

11

24

18

17

76

5445

ZP/PZ BLANKENBERGE/ZUIENKERKE                       

1

 

 

 

2

3

6

1

13

5446

ZP/PZ DAMME/KNOKKE-HEIST                            

2

1

 

2

8

8

3

9

33

5447

ZP/PZ HET HOUTSCHE                                  

 

 

 

 

2

9

6

2

19

5448

ZP/PZ REGIO TIELT                                   

2

2

1

 

3

2

6

5

21

5449

ZP/PZ OSTENDE - OOSTENDE                                      

4

1

2

1

10

8

6

8

40

5450

ZP/PZ BREDENE/DE HAAN                               

 

 

 

1

3

5

3

3

15

5451

ZP/PZ MIDDELKERKE                                   

 

 

 

1

2

4

5

4

16

5452

ZP/PZ KOUTER                                        

1

 

 

1

2

4

3

4

15

5453

ZP/PZ RIHO                                           

 

2

 

1

8

5

5

9

30

5454

ZP/PZ MIDOW                                         

 

 

1

1

2

6

3

1

14

5455

ZP/PZ GRENSLEIE                                     

3

2

1

 

6

5

5

7

29

5456

ZP/PZ VLAS                                           

3

1

4

2

12

8

9

10

49

5457

ZP/PZ MIRA                                          

2

 

3

2

5

2

4

10

28

5458

ZP/PZ GAVERS                                        

 

 

 

 

 

4

3

4

11

5459

ZP/PZ SPOORKIN                                       

 

2

1

 

3

4

 

3

13

5460

ZP/PZ POLDER                                        

 

 

1

 

2

4

4

7

18

5461

ZP/PZ WESTKUST                                      

 

 

 

 

4

8

8

5

25

5462

ZP/PZ ARRO YPRES -  ARRO IEPER                                 

4

2

 

1

9

10

7

11

44

5853

ZP/PZ LANAKEN/MAASMECHELEN                          

 

 

 

 

 

 

 

3

3

Grand Total – Groot Totaal

 

215

215

146

121

1213

1158

1070

999

5137

Aantal bewegingen IN- Politiezones- 2008-2011

 

 

 

Ops

CALog

Groot Totaal

U To type

U To

U To libellé-Naam

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

 

LOCALE-LOKALE

5267

ZP/PZ NIVELLES-GENAPPE                              

9

8

8

6

4

2

 

2

39

 

5268

ZP/PZ OUEST BRABANT WALLON                          

11

9

4

7

3

1

 

2

37

 

5269

ZP/PZ LA MAZERINE                                    

4

5

3

3

1

1

 

2

19

 

5270

ZP/PZ ORNE-THYLE                                    

6

11

4

3

 

4

2

1

31

 

5271

ZP/PZ WAVRE                                         

12

8

12

8

6

2

6

1

55

 

5272

ZPPZ ARDENNES BRABANCONNES                          

6

6

9

 

2

 

1

2

26

 

5273

ZP/PZ BRAINE-L'ALLEUD                               

9

1

3

6

3

1

 

 

23

 

5274

ZP/PZ WATERLOO                                      

7

4

2

2

3

2

1

1

22

 

5275

ZP/PZ OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE                     

11

11

4

6

3

 

2

2

39

 

5276

ZP/PZ BRABANT WALLON EST                            

7

4

2

1

1

1

 

 

16

 

5277

ZP/PZ DE LIEGE  - LUIK                                    

68

50

26

50

 

6

 

 

200

 

5278

ZP/PZ SERAING-NEUPRE                                 

9

12

6

11

6

 

 

 

44

 

5279

ZP/PZ HERSTAL                                       

4

6

8

7

 

 

1

2

28

 

5280

ZP/PZ BEYNE-FLERON-SOUMAGNE                         

2

5

8

5

 

1

 

2

23

 

5281

ZP/PZ BASSE MEUSE                                   

9

10

3

7

3

 

 

 

32

 

5282

ZP/PZ FLEMALLE                                      

7

5

1

2

2

2

1

1

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5283

ZP/PZ SECOVA                                        

4

2

4

7

 

2

2

2

23

 

5284

ZP/PZ ANS-SAINT-NICOLAS                             

8

7

5

12

1

 

 

 

33

 

5285

ZP/PZ AWANS/GRACE-HOLLOGNE                          

1

 

3

5

1

1

 

2

13

 

5286

ZP/PZ HESBAYE                                       

1

 

 

1

1

1

 

 

4

 

5287

ZP/PZ FAGNES                                        

2

1

1

2

1

1

 

1

9

 

5288

ZP/PZ PAYS DE HERVE                                 

5

4

4

5

8

2

 

3

31

 

5289

ZP/PZ DISON/PEPINSTER/VERVIERS                      

24

16

16

14

5

1

2

1

79

 

5290

ZP/PZ STAVELOT-MALMEDY                              

5

4

1

 

3

 

1

 

14

 

5291

ZP/PZ EIFEL                                         

3

1

2

2

1

1

3

2

15

 

5292

ZP/PZ WESER-GOEHL                                   

8

3

5

 

1

2

 

5

24

 

5293

ZP/PZ HESBAYE OUEST                                 

1

1

3

6

3

 

 

 

14

 

5294

ZP/PZ MEUSE-HESBAYE                                 

2

4

3

5

1

1

1

1

18

 

5295

ZP/PZ HUY                                           

2

4

 

 

2

 

 

1

9

 

5296

ZP/PZ DU CONDROZ                                    

1

2

6

6

 

1

 

 

16

 

5297

ZP/PZ ARLON/ATTERT/HABAY/MARTELANGE                 

9

10

11

4

 

2

 

 

36

 

5298

ZP/PZ SUD-LUXEMBOURG                                

5

4

9

3

 

1

2

1

25

 

5299

ZP/PZ DE GAUME                                      

10

8

9

2

7

 

1

3

40

 

5300

ZP/PZ FAMENNE-ARDENNE                                

10

5

11

7

1

12

7

5

58

 

5301

ZP/PZ CENTRE ARDENNE                                

10

8

10

13

5

1

 

4

51

 

5302

ZP/PZ SEMOIS ET LESSE                               

5

3

12

5

1

 

2

 

28

 

5303

ZP/PZ NAMUR  - NAMEN                                        

4

24

17

11

 

 

1

2

59

 

5304

ZP/PZ ORNEAU-MEHAIGNE                               

10

4

2

7

2

1

1

1

28

 

5305

ZP/PZ DES ARCHES                                    

10

3

5

10

8

3

2

2

43

 

5306

ZP/PZ ENTRE SAMBRE ET MEUSE                          

14

4

 

4

 

3

1

3

29

 

5307

ZP/PZ SAMSOM                                        

8

4

5

6

2

1

 

 

26

 

5308

ZP/PZ JEMEPPE S/SAMBRE                              

 

2

4

2

1

2

 

1

12

 

5309

ZP/PZ FLOWAL                                        

2

 

4

7

3

1

1

1

19

 

5310

ZP/PZ HOUILLE-SEMOIS                                

3

3

 

2

2

 

 

1

11

 

5311

ZP/PZ 3 VALLEES                                     

4

 

3

3

1

 

 

1

12

 

5312

ZP/PZ HAUTE-MEUSE                                   

4

3

2

7

2

2

2

2

24

 

5313

ZP/PZ LESSE ET LHOMME                               

3

1

1

 

1

1

1

1

9

 

5314

ZP/PZ CONDROZ-FAMENNE                               

6

3

 

2

3

 

1

 

15

 

5315

ZP/PZ HERMETON ET HEURE                             

3

4

4

2

 

1

1

 

15

 

5316

ZP/PZ DU TOURNAISIS                                 

14

12

7

9

5

5

1

1

54

 

5317

ZP/PZ DE MOUSCRON                                   

6

6

8

8

7

7

4

3

49

 

5318

ZP/PZ COMINES-WARNETON                              

2

2

2

2

1

 

3

 

12

 

5319

ZP/PZ BELOEIL / LEUZE-HT                            

4

3

5

4

 

 

 

1

17

 

5320

ZP/PZ DU VAL DE L'ESCAUT                            

 

3

 

3

2

 

1

2

11

 

5321

ZP/PZ BERNISSART/PERUWELZ                           

5

11

1

6

1

7

 

 

31

 

5322

ZP/PZ VILLE DE ATH                                   

9

3

2

6

1

 

 

 

21

 

5323

ZP/PZ DES COLLINES                                  

12

5

2

2

5

3

 

1

30

 

5324

ZP/PZ MONS-QUEVY   - BERGEN-QUEVY                               

17

27

10

18

9

3

3

4

91

 

5325

ZP/PZ LA LOUVIERE                                    

21

20

38

12

9

2

 

2

104

 

5326

ZP/PZ DE SYLLE ET DENDRE                            

2

4

 

1

2

 

 

 

9

 

5327

ZP/PZ BORAINE                                       

26

20

16

17

8

1

 

5

93

 

5328

ZP/PZ HAUTE SENNE                                    

10

6

17

1

5

1

2

 

42

 

5329

ZP/PZ DES HAUTS-PAYS                                

8

4

6

3

1

1

3

3

29

 

5330

ZP/PZ CHARLEROI                                     

63

117

122

4

19

14

14

 

353

 

5331

ZP/PZ CHATELET/AISEAU-PRESLES/FARCIENNES            

9

13

6

10

3

5

4

4

54

 

5332

ZP/PZ BINCHE/ANDERLUES                              

10

8

8

7

 

3

1

1

38

 

5333

ZP/PZ LERMES                                        

4

1

6

5

 

2

1

 

19

 

5334

ZP/PZ BOTTE DU HAINAUT                               

1

4

10

3

1

2

 

1

22

 

5335

ZP/PZ MARIEMONT                                     

7

9

12

3

7

8

2

2

50

 

5336

ZP/PZ DES TRIEUX                                    

3

3

5

10

1

1

1

3

27

 

5337

ZPPZ FLEURUS/LES BONS VILLERS/PONT-A-CELLES         

15

7

 

8

4

2

 

 

36

 

5338

ZP/PZ GERMINALT                                     

16

5

6

11

4

6

4

2

54

 

5339

ZP/PZ BRUXELLES CAPITALE IXELLES – BRUSSEL ELSENE                   

94

135

113

173

35

27

54

43

674

 

5340

ZP/PZ BRUXELLES OUEST –BRUSSEL WEST                               

25

24

21

38

15

6

4

8

141

 

5341

ZP/PZ MIDI  - ZUID                                        

30

52

49

92

15

7

7

19

271

 

5342

ZP/PZ UCCLE / W-B / AUDERGHEM  - UKKEL /W-B/OUDERGHEM                     

20

30

18

29

7

4

2

5

115

 

5343

ZP/PZ MONTGOMERY                                    

33

27

20

19

8

15

7

7

136

 

5344

ZP/PZ SCHAERBEEK ST.JOSSE EVERE  - SCHAARBEEL/ST JOOST TEN NOODE/EVERE                   

22

44

40

26

16

16

12

3

179

 

5345

ZP/PZ ANVERS  - ANTWERPEN                                      

91

147

132

135

62

72

50

33

722

 

5346

ZP/PZ ZWIJNDRECHT                                   

2

4

3

2

6

1

1

 

19

 

5347

ZP/PZ RUPEL                                         

7

10

8

5

2

 

1

1

34

 

5348

ZP/PZ NOORD                                          

2

2

4

5

2

3

1

 

19

 

5349

ZP/PZ HEKLA                                         

9

13

7

6

2

1

 

4

42

 

5350

ZP/PZ GRENS                                         

9

9

10

8

7

5

3

2

53

 

5351

ZP/PZ MINOS                                          

14

11

8

7

 

3

1

 

44

 

5352

ZP/PZ BRASSCHAAT                                    

9

4

4

6

6

2

1

3

35

 

5353

ZP/PZ SCHOTEN                                       

 

3

5

6

7

5

3

2

31

 

5354

ZP/PZ ZARA                                           

4

7

2

4

 

3

1

 

21

 

5355

ZP/PZ VOORKEMPEN                                    

8

7

13

6

2

5

2

10

53

 

5356

ZP/PZ KLEIN-BRABANT                                 

6

6

5

4

1

2

 

1

25

 

5357

ZP/PZ WILLEBROEK                                     

2

7

3

5

1

 

 

 

18

 

5358

ZP/PZ MALINES  - MECHELEN                                     

32

10

20

23

10

4

1

2

102

 

5359

ZP/PZ BODUKAP                                       

6

3

4

2

4

5

2

 

26

 

5360

ZP/PZ LIERRE                                         

11

3

5

8

2

2

1

4

36

 

5361

ZP/PZ BERLAAR-NIJLEN                                

6

7

10

4

1

2

1

2

33

 

5362

ZP/PZ HEIST                                         

6

7

2

9

4

1

1

 

30

 

5363

ZP/PZ NOORDERKEMPEN                                 

3

6

 

2

2

4

1

2

20

 

5364

ZP/PZ REGIO TURNHOUT                                

6

5

9

9

6

3

6

4

48

 

5365

ZP/PZ ZUIDERKEMPEN                                  

4

5

2

5

1

2

5

2

26

 

5366

ZP/PZ GEEL/LAAKDAL/MEERHOUT                         

3

11

6

10

3

1

 

2

36

 

5367

ZP/PZ KEMPEN N-O                                    

4

2

1

4

 

 

1

1

13

 

5368

ZP/PZ BALEN-DESSEL-MOL                              

8

2

5

12

7

3

1

1

39

 

5369

ZP/PZ NETELAND                                      

3

2

3

2

1

 

3

 

14

 

5370

ZP/PZ HAZODI                                        

20

6

10

14

1

6

4

4

65

 

5371

ZP/PZ LOMMEL                                        

2

1

5

3

1

1

1

1

15

 

5372

ZP/PZ HAMONT-ACHEL/NEERPELT/OVERPELT                

5

3

4

1

3

1

2

1

20

 

5373

ZP/PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO                      

6

2

2

3

2

1

 

 

16

 

5374

ZP/PZ WEST-LIMBURG                                  

4

3

5

1

4

3

2

5

27

 

5375

ZP/PZ HEUSDEN-ZOLDER                                

2

 

1

2

 

 

1

 

6

 

5376

ZP/PZ GINGELOM/NIEUWERKERKEN/SAINT-TROND  - GINGELOM/NIEUWERKERKE/ SINT-TRUIDEN          

3

8

3

4

3

1

2

2

26

 

5377

ZP/PZ KEMPENLAND                                    

4

6

7

4

3

2

 

 

26

 

5378

ZP/PZ HOUTHALEN-HELCHTEREN                          

3

3

1

3

 

2

 

1

13

 

5379

ZP/PZ KANTON LOOZ                                   

1

4

2

5

5

1

2

1

21

 

5380

ZP/PZ TONGRES-HERSTAPPE   - TONGEREN-HERSTAPPE                        

3

3

5

4

1

 

 

1

17

 

5381

ZP/PZ BILZEN/HOESELT/RIEMST                         

5

3

 

2

1

3

 

 

14

 

5382

ZP/PZ FOURONS - VOEREN                                      

 

 

 

 

1

 

 

1

2

 

5383

ZP/PZ MAASLAND                                      

4

3

8

9

5

4

 

 

33

 

5384

ZP/PZ GAOZ                                          

10

10

13

12

 

2

4

3

54

 

5385

ZP/PZ NOORDOOST-LIMBURG                             

3

3

5

4

 

1

 

5

21

 

5386

ZP/PZ LANAKEN                                       

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

5388

ZP/PZ LOUVAIN  - LEUVEN                                     

27

25

34

13

11

6

9

8

133

 

5389

ZP/PZ HAGELAND                                      

3

2

2

6

1

 

 

 

14

 

5390

ZP/PZ LAN                                           

1

1

3

3

 

 

1

 

9

 

5391

ZP/PZ BIERBEEK/BOUTERSEM/HOLSBEEK/LUBBEEK           

1

1

3

 

1

 

1

 

7

 

5392

ZP/PZ TIRLEMONT-HOEGAARDEN   - TIENEN -HOEGAARDEN                  

5

6

5

6

1

 

1

 

24

 

5393

ZP/PZ HERKO                                         

9

3

5

6

5

2

2

4

36

 

5394

ZP/PZ AARSCHOT                                      

2

4

1

1

 

1

 

 

9

 

5395

ZP/PZ HAACHT                                        

2

4

6

2

1

1

 

1

17

 

5396

ZP/PZ DEMERDAL-DSZ                                  

 

4

4

6

2

1

 

3

20

 

5397

ZP/PZ DIJLELAND                                     

4

5

2

3

1

 

2

 

17

 

5398

ZP/PZ TERVUREN                                       

4

3

7

2

1

1

 

 

18

 

5399

ZP/PZ BRT                                           

2

2

 

1

 

1

1

1

8

 

5400

ZP/PZ ZAVENTEM                                      

18

4

2

4

 

3

 

 

31

 

5401

ZP/PZ WOKRA                                          

10

4

6

4

2

2

2

 

30

 

5402

ZP/PZ DRUIVENSTREEK                                 

10

2

2

3

1

3

3

2

26

 

5403

ZP/PZ RHODE                                         

4

7

11

6

 

 

1

1

30

 

5404

ZP/PZ BEERSEL                                        

7

5

4

2

 

1

 

 

19

 

5405

ZP/PZ PAJOTTENLAND                                  

3

1

3

2

1

2

 

 

12

 

5406

ZP/PZ DILBEEK                                       

15

14

2

2

3

6

7

1

50

 

5407

ZP/PZ TARL                                          

9

9

8

6

1

3

2

1

39

 

5408

ZP/PZ AMOW                                          

10

7

6

7

7

7

3

4

51

 

5409

ZP/PZ K-L-M                                         

5

4

1

6

1

1

1

2

21

 

5410

ZP/PZ GRIMBERGEN                                    

4

3

5

11

6

1

2

3

35

 

5411

ZP/PZ VILVORDE-MACHELEN                             

14

7

9

9

1

1

4

 

45

 

5412

ZP/PZ KASTZE                                        

12

5

4

1

2

4

2

1

31

 

5413

ZP/PZ HAL                                           

13

4

5

4

4

1

2

3

36

 

5414

ZP/PZ SINT-PIETERS-LEEUW                            

11

1

1

1

3

 

1

 

18

 

5415

ZP/PZ GAND - GENT                                          

114

78

13

32

23

13

7

7

287

 

5416

ZP/PZ REGIO PUYENBROECK                             

5

2

7

10

3

3

1

 

31

 

5417

ZP/PZ MEETJESLAND CENTRUM                           

3

2

6

9

 

2

2

2

26

 

5418

ZP/PZ REGIO RHODE EN SCHELDE                        

8

10

7

7

4

4

1

3

44

 

5419

ZP/PZ SCHELDE-LEIE                                  

3

8

2

6

3

1

6

1

30

 

5420

ZP/PZ DEINZE-ZULTE                                  

6

6

6

3

 

2

3

3

29

 

5421

ZP/PZ ASSENEDE/EVERGEM                              

8

7

6

5

3

2

 

1

32

 

5422

ZP/PZ LOWAZONE                                      

4

1

4

2

 

2

1

1

15

 

5423

ZP/PZ AALTER/KNESSELARE                             

9

3

2

1

1

2

 

 

18

 

5424

ZP/PZ MALDEGEM                                      

8

4

3

5

1

 

 

2

23

 

5425

ZP/PZ VLAAMSE ARDENNEN                              

4

4

7

7

1

1

1

3

28

 

5426

ZP/PZ BRAKEL                                         

3

1

2

5

1

 

1

1

14

 

5427

ZP/PZ RENAIX     - RONSE                                   

1

4

2

3

1

 

 

 

11

 

5428

ZP/PZ GRAMMONT-LIERDE    - GERAARDSBERGEN- LIEERDE                        

7

3

4

5

1

1

1

2

24

 

5429

ZP/PZ ZOTTEGEM HERZELE STLHOUTEM                    

6

7

6

1

1

2

2

 

25

 

5430

ZP/PZ BEVEREN                                       

5

4

3

2

1

2

 

3

20

 

5431

ZP/PZ SINT-GILLIS-WAAS / STEKENE                    

 

6

4

9

1

 

5

2

27

 

5432

ZP/PZ SAINT-NICOLAS   - SINT - NIKLAAS                              

18

10

4

7

 

 

 

1

40

 

5433

ZP/PZ KRUIBEKE/TAMISE  - KRUIBEKE/TEMSE                             

7

2

9

3

2

 

1

 

24

 

5434

ZP/PZ LOKEREN                                       

12

9

5

4

2

 

3

2

37

 

5435

ZP/PZ HAMME/WAASMUNSTER                             

3

2

1

2

1

1

1

3

14

 

5436

ZP/PZ BERLARE/ZELE                                  

3

3

3

6

2

1

 

 

18

 

5437

ZP/PZ BUGGENHOUT-LEBBEKE                            

2

9

3

6

 

1

 

1

22

 

5438

ZP/PZ WETTEREN LAARNE WICHELEN                      

5

6

11

4

1

4

 

2

33

 

5439

ZP/PZ DENDERLEEUW/HAALTERT                          

6

6

3

6

1

1

1

2

26

 

5440

ZP/PZ ALOST - AALST                                        

15

4

6

10

5

2

1

2

45

 

5441

ZP/PZ ERPE-MERE/LEDE                                

1

5

2

2

2

 

1

1

14

 

5442

ZP/PZ NINOVE                                        

9

2

5

3

2

1

 

 

22

 

5443

ZP/PZ TERMONDE - DENDERMONDE                                     

4

8

8

8

1

3

1

2

35

 

5444

ZP/PZ BRUGES   - BRUGGE                                     

12

18

19

24

1

 

4

5

83

 

5445

ZP/PZ BLANKENBERGE/ZUIENKERKE                       

4

4

5

6

 

1

 

 

20

 

5446

ZP/PZ DAMME/KNOKKE-HEIST                            

8

7

10

6

5

1

1

3

41

 

5447

ZP/PZ HET HOUTSCHE                                   

7

4

10

5

 

1

1

1

29

 

5448

ZP/PZ REGIO TIELT                                   

3

6

3

2

5

2

2

 

23

 

5449

ZP/PZ OSTENDE    - OOSTENDE                                   

13

17

22

7

5

1

4

 

69

 

5450

ZP/PZ BREDENE/DE HAAN                               

7

2

7

5

 

 

3

 

24

 

5451

ZP/PZ MIDDELKERKE                                   

4

1

2

6

2

 

1

3

19

 

5452

ZP/PZ KOUTER                                        

8

18

7

6

3

 

5

4

51

 

5453

ZP/PZ RIHO                                           

7

8

5

8

3

5

9

3

48

 

5454

ZP/PZ MIDOW                                         

 

7

4

2

1

 

 

 

14

 

5455

ZP/PZ GRENSLEIE                                     

10

8

12

9

4

2

1

1

47

 

5456

ZP/PZ VLAS                                           

11

14

12

17

1

7

2

3

67

 

5457

ZP/PZ MIRA                                          

5

3

7

12

5

1

4

4

41

 

5458

ZP/PZ GAVERS                                        

4

8

2

5

 

 

 

2

21

 

5459

ZP/PZ SPOORKIN                                       

6

4

2

4

1

 

3

 

20

 

5460

ZP/PZ POLDER                                        

5

5

4

6

 

 

 

2

22

 

5461

ZP/PZ WESTKUST                                      

6

6

2

7

2

2

 

1

26

 

5462

ZP/PZ ARRO YPRES   - ARRO IEPER                                  

15

10

8

9

6

6

2

1

57

 

5853

ZP/PZ LANAKEN/MAASMECHELEN                          

8

6

4

16

2

 

 

3

39

Groot Totaal

 

 

1813

1762

1589

1628

630

501

410

403

8736