Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5406

van Louis Ide (N-VA) d.d. 1 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Paramedische beroepen - Erkenning - Ergotherapeut - Klinisch psycholoog - Prioriteiten - Uitvoeringsbesluiten

paramedisch beroep
toegang tot het beroepsleven

Chronologie

1/2/2012 Verzending vraag
7/11/2012 Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2636

Vraag nr. 5-5406 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het koninklijk besluit van 18 november 2004 werd beslist dat de beoefenaars van paramedische beroepen officieel erkenning zouden krijgen voor hun werk. Vooraleer dit koninklijk besluit in werking kan treden, dienen de koninklijke uitvoeringsbesluiten ondertekend te worden. Dit is reeds gebeurd voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en voor het beroep van diŽtist. Echter, ook de andere paramedische beroepen zouden vervolgens aan bod komen, zoals het beroep van ergotherapeut. Graag had ik dan ook een stand van zaken gekregen met betrekking tot dit dossier.

Ik had graag een antwoord gekregen op de volgende vragen.

1) Zijn de uitvoeringsbesluiten, zoals bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit van 18/11/2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van ergotherapeut, reeds ondertekend? Zo neen, wanneer plant de geachte minister dit te doen?

2) Zijn er intussen ook al uitvoeringsbesluiten ondertekend voor de andere paramedische beroepen? Zo ja, voor de welke? Zo neen, waarom niet? Plant de geachte minister dit dan nog te doen? Aan welke beroepen geeft zij prioriteit?

3) Hoe staat zij ten opzichte van de erkenning van de klinisch psycholoog? Wat is haar visie?