Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5388

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Politie - Alcoholcontroles - Capaciteit - Prioriteit

politiecontrole
alcoholisme
verkeersveiligheid
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

27/1/2012 Verzending vraag
20/3/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5388 d.d. 27 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tussen 2 december 2011 en 16 januari 2012 werden 263.085 mensen onderworpen aan een alcoholcontrole. Goed drie procent (3,3 %) had te veel gedronken. Terwijl de politie nog nooit zoveel controles uitvoerde, bliezen nog nooit zo weinig bestuurders positief. Naar aanleiding van de resultaten van de afgelopen Bobcampagne wil de staatssecretaris voor Mobiliteit het aantal alcoholcontroles dit jaar verder optrekken.

De politievakbonden vinden dat plan echter onhaalbaar. Met het huidige personeelsbestand is dat volgens hen onmogelijk. Ze kampen na al met een gebrek aan mensen en middelen. Meer controles betekent volgens de vakbonden ook meer personeelsleden inzetten. Daar wringt blijkbaar het schoentje. Bovendien blijken heel want agenten volop overuren aan het opnemen, die ze tijdens de Bobcampagne hebben geklopt.

De vakbonden pleiten alvast voor een verschuiving van de alcoholcontroles naar het weekend en 's nachts. Omdat op die momenten het risico op dronkenschap hoger is, kunnen ze met dezelfde capaciteit meer overtredingen vaststellen. De federale politie liet alvast weten dat ze dit jaar veel meer controles zal uitvoeren tijdens de weekends.

Blijkbaar heeft er, volgens de pers, ook al een gesprek plaatsgevonden tussen de staatssecretaris van Mobiliteit en de minister van Binnenlandse Zaken die bevoegd is voor de federale politie. Daarin zou de minister vermeld hebben dat ze overleg zal plegen om de politiekorpsen te stimuleren de resultaten te verhogen en te harmoniseren. Waarschijnlijk volgen er ook gesprekken met vertegenwoordigers van de lokale korpsen, die goed zijn voor 80 % van alle alcoholcontroles.

In dit kader volgende vragen:

1) Beschikt de geachte minister over cijfers van de afgelopen drie jaar opgesplitst per gewest over het aantal uitgevoerde alcoholcontroles in het kader van de Bobcampagnes met inbegrip van de bijbehorende resultaten? Hoeveel politiecapaciteit werd ingezet om die controles uit te voeren?

2) Kan zij bevestigen, aan de hand van de nodige cijfergegevens, dat de politie kampt met een gebrek aan mensen om nog meer controles uit te voeren? Hoeveel overuren werden er bijvoorbeeld geklopt in het kader van de Bobcampagnes?

3) Zal zij inderdaad overleg plegen met de politiekorpsen om hen te stimuleren de resultaten te verhogen en te harmoniseren? Volgen er ook gesprekken met vertegenwoordigers van de lokale korpsen?

4) Welke maatregelen zal zij treffen om tegemoet te komen aan de wil om de alcoholcontroles te verhogen en te harmoniseren enerzijds en het gebrek aan mensen en middelen om die opdracht uit te voeren anderzijds?

5) Meent zij dat het eventuele capaciteitsprobleem kan verholpen worden door een juiste prioretisering over een langere periode, bijvoorbeeld van een jaar? Kan zij haar antwoord toelichten?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2012 :

Vraag 1.

Navolgende tabel geeft een overzicht van de resultaten en de personeelsinzet ter gelegenheid van de BOB campagnes, opgesplitst per gewest van 2009 tot 2012 (drie campagnes). 

Vraag 2.

BOB campagnes worden reeds jaren tijdens de eindejaarsperiode uitgevoerd en worden geruime tijd op voorhand afgekondigd, zodat er bij de personeelsplanning rekening mee wordt gehouden. Overuren zijn nooit uitgesloten maar zijn eerder het gevolg van onvoorziene gebeurtenissen tijdens of ten gevolge van de acties. 

Het grootste probleem zijn de controles die tijdens de “risico periodes”, de nachten in het week-end, uitgevoerd moeten worden. 

Het statuut van de politiediensten bepaalt duidelijke het maximum aantal nachtprestaties. Dat kan dus een invloed hebben op de inzet van de politiediensten tijdens deze periodes. 

Met de huidige middelen is er weinig ruimte om het aantal gecontroleerde bestuurders nog op te drijven. De inzet van nieuwe en meer performante apparatuur die een vereenvoudigd en sneller gebruik zal toelaten het aantal gecontroleerde bestuurders te verhogen zonder extra personeelsinzet. In het bijzonder zal de snellere responstijd en de kortere intervaltijd tussen twee meetcyclussen de controletijden aanmerkelijk verkorten. Op dit ogenblik worden de normen voor de nieuwe apparatuur bepaald door een werkgroep van de politie. Er wordt ook het nodige gedaan om de wetgeving aan te passen zodat de inzet van eenvoudige toestellen, de zogenaamde “sampler” of “alcosensor” - met het oog op een eerste selectie van bestuurders zo snel mogelijk toe te laten. 

Door de introductie van nieuwe apparatuur die voorzien is voor 2013 zal in een volgende stap de vereenvoudiging van de administratieve afhandeling nagestreefd worden. 

Vraag 3.

De politiediensten hebben de laatste jaren al veel inspanningen geleverd om een max aantal controles tijdens de BOB campagne uit te voeren.  Tijdens de laatste campagne werden 50 000 controles meer uitgevoerd dan tijdens de campagne 2009-2010 (262.000 ten opzichte van 212.000). 

Voor elke BOB-campagne zijn er overlegvergaderingen tussen de partners, met inbegrip van vertegenwoordigers van de federale politie, van de Vaste Commissie van de Lokale Politie als vertegenwoordiger voor de lokale politiezones en Centrex wegverkeer. Ook vertegenwoordigers van de Federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Justitie en Mobiliteit participeren hieraan. 

Vraag 4.

Het probleem van het aantal alcoholcontroles die door de politiediensten uitgevoerd worden stelt zich niet tijdens de BOB campagne gedurende het jaar!  Het is tijdens de 46 weken buiten de winter BOB campagnes dat de politiediensten meer controles moeten uitvoeren om jaarlijks één bestuurder op 5 te kunnen controleren zoals bepaald door de SGVV.

Naast de maatregelen vermeld in het antwoord op vraag 2 werden bijkomend mondstukken ter beschikking gesteld van de politiezones door het budget “Verkeersveiligheidsfonds / gemeenschappelijke aankopen” in verhouding tot het aantal uitgevoerde ademtesten bij een vorige campagne. Dit laatste laat reeds een kostenbesparing toe voor de politiezones.

Daarenboven worden ook de gadgets, uitgereikt aan de bestuurders die niet onder invloed rijden, gratis ter beschikking gesteld van de zones zodat zij hierin minder moeten investeren. 

Vraag 5.

Het voornemen om over te gaan tot controle van 1 bestuurder op 5 (dus 1 200 000 bestuurders) om het rijden onder invloed te bekampen werd al in 2009 door de taskforce Verkeersveiligheid vooropgesteld en in de kadernota verkeersveiligheid ingeschreven.

Het opleggen van een ademtest was op dat ogenblik al voorgeschreven voor iedere bestuurder betrokken in een verkeersongeval, onafhankelijk van het feit of er gewonden waren of niet. Ook bij ongevallen die door de partijen onderling geregeld worden, maar waarbij de politie ter plaatse afstapt, is deze maatregel bij omzendbrief van de procureurs-generaal voorgeschreven.  

Intussen schrijft deze herziene omzendbrief voor dat elke bestuurder die staande gehouden wordt, zal onderworpen worden aan een ademtest. Het toepassen van het principe “stoppen = blazen” wordt sinds 2010 reeds door de Federale wegpolitie toegepast en leidde tot een verdubbeling van het aantal gecontroleerde bestuurders ten opzichte van 2008 (van 124 000 naar 265 000). 

Mits het beschikbaar zijn van de nodige performante logistieke middelen, een aangepaste wetgeving en vereenvoudigde procedures, zal het realiseren van de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Tabel 1 

BOB - Campagne – Resultataten per gewest voor de laatste 3 jaren

2009 - 2010

Gewest

Uitgevoerde tests

Positieve tests

% positieve tests

Aantal intrekkingen rijbewijs

 

 

Vlaanderen

131 392

4 453

3,00%

1 274

 

 

Wallonië

64 250

2 802

4,00%

874

 

 

Brussels Hoofdstad

7 311

334

5,00%

153

 

 

Brabant - Federaal

9 639

230

2,00%

50

 

 

Totaal

212 592

7 819

4,00%

2 351

 

 

2010 - 2011

Gewest

Uitgevoerde tests

Positieve tests

% positieve tests

Aantal intrekkingen rijbewijs

 

 

Vlaanderen

146 287

4 647

3,00%

1 050

 

 

Wallonië

49 585

2 424

5,00%

800

 

 

Brussels Hoofdstad

4 670

447

10,00%

163

 

 

Brabant - Federaal

13 510

204

2,00%

49

 

 

Totaal

214 052

7 722

4,00%

2 062

 

 

2011 – 2012

Gewest

Uitgevoerde tests

Positieve tests

% positieve tests

Aantal intrekkingen rijbewijs

 

 

Vlaanderen

183 177

5 404

3,0 %

1 189

 

 

Wallonië

62 591

2 527

4,0 %

739

 

 

Brussels Hoofdstad

8 091

603

7,5 %

171

 

 

Brabant - Federaal

8 841

205

2,3 %

37

 

 

Totaal

262 700

8 739

3,3 %

2 136

 

 

Prestaties en  capaciteit

 

2009 -2010

2010 - 2011

2011 - 2012

Provincie

Aantal manuren

Aantal agenten

Aantal manuren

Aantal agenten

Aantal manuren

Aantal agenten

Antwerpen

8 407

4008

8120

3768

9313

4178

Limburg

5 185

4860

4075

3313

5102

4474

Oost-Vlaanderen

10 155

5846

8829

5110

8989

6098

West-Vlaanderen

6 247

4586

6290

4819

6411

4363

Vlaams Brabant

4 988

2836

6818

3534

6112

3475

Vlaanderen

34 982

22136

34132

20544

35927

22588

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3 907

1 153

3 755

1 382

4 486

1 523

Waals Brabant

2 162

1 510

1 795

1 416

1 668

1 607

Henegouwen

7 122

4 642

6 923

4 563

7 297

4 779

Luik

5 835

3 194

4 324

2 152

4 061

2 373

Namenr

2 986

2 694

1 990

1 295

2 896

1 833

Luxemburg

2 038

1 793

1 824

1 420

2 064

1 675

Wallonië

20 143

13 833

16 856

10 846

17 986

12 267