Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5359

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 24 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Economisch herstelplan 2009 - Fiscale maatregelen voor de bouwsector - Aantal aanvragen

heractivering van de economie
bouwnijverheid
BTW-tarief
steun aan ondernemingen

Chronologie

24/1/2012 Verzending vraag
23/2/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-4040

Vraag nr. 5-5359 d.d. 24 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het economische herstelplan van 2009 werden een aantal fiscale maatregelen met betrekking tot de bouwsector opgenomen (zoals de invoering van een verlaagd btw-tarief) om de economie en de koopkracht te stimuleren.

Het normale btw-tarief van 21% werd in 2009 en 2010 verlaagd naar 6% voor de bouw of aankoop van een nieuwe woning, voor een totaal bedrag van maximum 50†000 euro, exclusief btw. Zowel bij de bouw als bij de aankoop moeten bepaalde formulieren ingediend worden.

Vooraleer de btw kan worden opgeŽist, moet de bouwheer bij een btw-dienst het specifieke formulier "Verklaring oprichting van een woning" (nr. 121.1) indienen. De btw-administratie moet op deze verklaring een referentienummer aanbrengen, waarna de bouwheer een kopie van deze verklaring moet overhandigen aan de aannemer. Om het verlaagde tarief toe te passen bij de verkoop van een nieuwe woning moet een gelijksoortige procedure gevolgd worden. Vooraleer de btw opeisbaar wordt, moet de verkoper de "Verklaring levering van een woning, vestiging, overdracht, wederoverdracht van een zakelijk recht op een woning" (nr. 121.2) indienen. Dit moet gebeuren bij het btw-controlekantoor waar de verkoper zijn woonplaats of maatschappelijke zetel heeft.

Sinds begin 2007 kan het verlaagde btw-tarief van 6% toegepast worden wanneer een oud gebouw wordt afgebroken en door een nieuwe woning wordt vervangen. In 2009 en 2010 is de verlaagde btw-voet van toepassing, ongeacht waar de woning gelegen is.

De bouwheer moet, vooraleer de belasting opeisbaar wordt, met betrekking tot de werken waarvoor hij het tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw wenst te genieten, twee documenten indienen bij het btw-controlekantoor van het ambtsgebied waarin het gebouw is gelegen, namelijk een verklaring en een afschrift van de bouwvergunning inzake afbraak en heropbouw.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de minister cijfers geven over het aantal verklaringen 121.1 (bouw) en 121.2 (koop) die sinds januari 2009 werden ingediend?

2) Beschikt hij over cijfers betreffende het aantal verklaringen die sinds 2007 werden ingediend voor het verlaagde tarief in het geval van afbraak en heropbouw?

Antwoord ontvangen op 23 februari 2012 :

Hierna vindt het geachte lid het gevraagde overzicht van het aantal ingediende verklaringen 121.1 en 121.2 inzake de toepassing van artikel 1quinquies van het koninklijk besluit (KB) nr. 20 van 20 juli 1970 inzake btw-tarieven evenals de ingediende verklaringen voor de toepassing van het verlaagd tarief voor afbraak en heropbouw.


2009

2010

121.1 – article 1er quinquies, §1er, de l’A.R. n° 20 –

121.1 – artikel 1quinquies, § 1 van KB nr. 20

32.455

18.027

121.2 – article 1er quinquies, § 2,  de l’A.R. n° 20 –

121.2 – artikel  1quinquies, § 2 van KB nr. 20

18.241

18.023

Démolition et reconstruction – article 1er quater de l’A.R. n° 20 + rubrique XXXVII – tableau A –

Afbraak en heropbouw – artikel 1quater van KB nr. 20 + rubriek XXXVII – tabel A

3.681

4.339

Artikelen 1quater en 1quinquies van KB nr. 20 zijn niet meer van toepassing sinds 1 januari 2011.

De cijfergegevens voor het aantal ingediende verklaringen in de jaren 2007 en 2008 voor de toepassing van het verlaagd tarief voor afbraak en heropbouw (rubriek XXXVII – tabel A) zijn niet beschikbaar. De gegevens met betrekking tot deze rubriek worden momenteel nog verzameld voor het jaar 2011.