Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5279

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010

gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
8/5/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3408

Vraag nr. 5-5279 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, dat werd opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 en gereorganiseerd bij koninklijk besluit van 4 april 2003.

Overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5, van het laatstgenoemde besluit kan de Raad op eigen initiatief of op verzoek van de leden van de regering rapporten opstellen, onderzoekingen verrichten, wettelijke of verordeningsmaatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen en verspreiden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hebt u in 2010 een advies gevraagd of een (andere) opdracht gegeven aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke en waarom?

Zo neen, waarom niet?

2) Is er in de loop van het jaar 2010 enige vorm van samenwerking of overleg geweest tussen uw diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke?

3) In hoeverre hebt u in uw beleid lopende het jaar 2010 rekening gehouden met de in het verleden door de Raad geformuleerde adviezen en aanbevelingen? Zo ja, met welke adviezen en/of aanbevelingen en op welke wijze?

Antwoord ontvangen op 8 mei 2012 :

1. Ik heb in 201 de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in mijn hoedanigheid van minister van Werkgelegenheid belast met Gelijke Kansen geraadpleegd over een voorontwerp van koninklijk besluit “tot uitvoering van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen” (hierna “Genderwet”).

Het Bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen (hierna “de Raad”) heeft op 10 december 2010 een advies uitgebracht met als titel Advies nr 127 van de Raad voor gelijke kansen voor Vrouwen en Mannen van de Raad betreffende positieve acties in de privésector.

2. Ik heb in 2010 nota genomen van de vier adviezen die door de Raad werden uitgebracht:

  1. Advies nr 130 van 10 december 2010 : van de Raad over de individualisering van de rechten in de tak van de pensioenen van bezoldigde werknemers met het oog op de toepassing van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

  2. Advies nr 129 van 10 december 2010 : van de Raad met betrekking tot de vereenvoudiging/verfijning van de sociale balans.

  3. Advies nr 128 van 10 december 2010 : van de Raad inzake de gendertest in het kader van de tenuitvoerlegging van de wet gender mainstreaming van 12 januari 2007.

  4. En, natuurlijk, het advies waarvoor ik de Raad had geraadpleegd, nr 127 van 10 december 2010 : van de Raad betreffende positieve acties in de privésector.

En ik heb tevens ene brief van de Raad ontvangen die mij ertoe uitnodigde aan mijn verplichtingen inzake adviesorganen en oprichting van een adviescommissie niet te verzaken. In oktober 2010 heeft de Raad mij aldus de benoeming voorgesteld van leden van de Commissie voor de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, bedoeld bij artikel 1bis van de wet van 20 juli 1990.

In 2010, heeft de Raad eveneens zijn memorandum uitgewerkt en verstuurd over “gendergelijkheid, een fundamentele behoefte” dat mij werd overgemaakt

3. Advies nr 127 van 2 april 2010 wierp het licht op de positieve acties in de privébedrijven en heeft de bezinning dienaangaande gevoed.

Met betrekking tot advies nr 128 van 10 december 2010 betreffende de inwerkingstelling van de wet gender mainstreaming van 12 januari 2007 heeft dit het mogelijk gemaakt het licht te werpen op de gendertest. Er dient te worden verduidelijkt dat vooraleer de regering in lopende zaken terechtkwam de eerste werkzaamheden over de gendertest waren opgestart.