Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5257

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de eerste minister

Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011

gendermainstreaming
consultatieve bevoegdheid
gelijke behandeling van man en vrouw

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
8/2/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3183

Vraag nr. 5-5257 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, geldt er een wettelijk quotum wat de samenstelling van de federale adviesorganen betreft. Die adviesorganen mogen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht bestaan. Bij niet vervulling van die voorwaarde kan het orgaan in kwestie geen geldig advies meer uitbrengen. Bovenvermelde wet laat in artikel 2bis evenwel een afwijking door de Ministerraad toe als de voogdijminister van het orgaan de onmogelijkheid om de quota na te leven laat weten aan de minister die bevoegd is voor het gelijke kansenbeleid voor mannen en vrouwen en die onmogelijkheid motiveert.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke adviesorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die adviesorganen, rekening houdende met het aantal mannen en vrouwen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

3) Voor welke adviesorganen werd op basis van bovenvermeld artikel 2bis een uitzondering gevraagd en wanneer?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2012 :

1. Buiten de adviesorganen die bij koninklijk besluit van 17 februari 2000 houdende uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met een adviserende bevoegdheid, uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van voormelde wet, zijn er twee adviesorganen die aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste minister gekoppeld zijn :

- de Commissie voor de overheidsopdrachten;

- het Sturingscomité bij de Dienst voor administratieve vereenvoudiging.

Voor het Sturingscomité verwijs ik naar het antwoord van de minister van Administratieve Vereenvoudiging, aan wie de vraag eveneens werd gesteld.

2. De Commissie voor de overheidsopdrachten telt 52 effectieve leden, waarvan 18 vrouwen en 34 mannen, en 86 plaatsvervangende leden, waarvan 34 vrouwen en 52 mannen (er kunnen 1 of, indien gewenst, 2 plaatsvervangende leden aangeduid worden per effectief lid).

De Commissie wordt voorgezeten door een vrouw

3. Er werd in 2011 geen afwijking gevraagd.