Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5248

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŰn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking

gelijke behandeling van man en vrouw
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
13/3/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3448

Vraag nr. 5-5248 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) werd opgericht door de wet van 16 december 2002. Volgens artikel 4 van deze wet is het Instituut onder meer bevoegd om:

1║ de studies en onderzoeken betreffende gender en gelijkheid van vrouwen en mannen te verrichten, ontwikkelen, ondersteunen en co÷rdineren, en de impact van de concrete beleidslijnen, programma's en maatregelen vanuit genderperspectief te evalueren;

2║ aanbevelingen te richten tot de overheid ter verbetering van de wetten en reglementeringen, met toepassing van artikel 3;

3║ aanbevelingen te richten tot de overheid, privÚ-personen of instellingen naar aanleiding van de resultaten van de onder 1║ vermelde studies en onderzoeken;

4║ ondersteuning en bijstand te organiseren aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijkheid van vrouwen en mannen, of voor projecten tot bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen;

5║ binnen de perken van zijn doel, hulp te verlenen aan iedereen die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en verplichtingen. Die hulp laat toe aan de betrokkene om inlichtingen en raadgevingen over de middelen die hij/zij kan aanwenden om zijn/haar rechten te doen gelden, te verkrijgen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft het IGVM in 2010 een aanbeveling gericht aan uw departement? Zo ja, welke en waarom? In hoeverre heeft u in uw beleid rekening gehouden met de aanbevelingen?

2) Hoe vaak heeft uw departement advies of bijstand gevraagd aan het IGVM? Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 13 maart 2012 :

1. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) heeft geen aanbeveling gericht aan de FOD P&O in 2010.

2. Slechts eenmaal in 2010 deed de Federale Overheidsdienst (FOD) P&O officieel een beroep op het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Concreet werd aan het Instituut gevraagd om een advies te formuleren over het bestek dat werd opgemaakt in het kader van de overheidsopdracht rond het analyseren van de functiebeschrijvingen vanuit het genderoogpunt. Er werd rekening gehouden met alle aanbevelingen van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.