Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5246

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010

gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
30/1/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3406

Vraag nr. 5-5246 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, dat werd opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 en gereorganiseerd bij koninklijk besluit van 4 april 2003.

Overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5, van het laatstgenoemde besluit kan de Raad op eigen initiatief of op verzoek van de leden van de regering rapporten opstellen, onderzoekingen verrichten, wettelijke of verordeningsmaatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen en verspreiden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hebt u in 2010 een advies gevraagd of een (andere) opdracht gegeven aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke en waarom?

Zo neen, waarom niet?

2) Is er in de loop van het jaar 2010 enige vorm van samenwerking of overleg geweest tussen uw diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke?

3) In hoeverre hebt u in uw beleid lopende het jaar 2010 rekening gehouden met de in het verleden door de Raad geformuleerde adviezen en aanbevelingen? Zo ja, met welke adviezen en/of aanbevelingen en op welke wijze?

Antwoord ontvangen op 30 januari 2012 :

1. De federale overheid voert een beleid dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen eerbiedigt. In 2010 heeft de overheid aan de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen geen advies gevraagd daar dit niet nodig is gebleken.

2. Neen. Overigens wordt de federale overheid vertegenwoordigd binnen de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen.

3. Het advies nr. 115 van 16 mei 2008 van het bureau van de raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, betreffende de genderdimensie in het regeerakkoord en de algemene beleidsnota’s van de federale ministers kreeg invulling in 2010 door de deelname van de Federale Overheidsdienst (FOD) P&O aan de interdepartementale groep voor de implementatie van gendermainstreaming, gecoördineerd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Overigens doet de FOD P&O dienst als uitwisselingsbasis ten bate van het netwerk van diversiteitsverantwoordelijken van de federale overheid voor de informatie die meegedeeld wordt door het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen die de inwerkingstelling van de gendermainstreaming coördineert. Daarnaast ontwikkelen de cel diversiteit van de FOD P&O en de diversiteitsteams van Selor en het OFO acties en projecten om directe en indirecte discriminatie uit te sluiten.