Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5238

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen

gendermainstreaming
beheer
gelijke behandeling van man en vrouw

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
19/3/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3214

Vraag nr. 5-5238 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1) Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

Antwoord ontvangen op 19 maart 2012 :

 1/ Voor wat mobiliteit betreft : 

Enkel de Raad van Bestuur van Belgocontrol valt onder mijn bevoegdheden. Deze Raad is samengesteld uit 10 leden, die benoemd werden bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. De 10 leden van deze Raad van Bestuur zijn allen van het mannelijk geslacht. 

2/ Voor wat Leefmilieu betreft : 

Er is geen beheersorgaan op federaal niveau in onze Directoraten-generaal.

Er kan dus ook geen samenstelling gegeven worden

3/  Voor wat Energie betreft : 

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord van mijn collega de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, op de vraag nr. 5-5275.