Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5215

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010

gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
21/2/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3422

Vraag nr. 5-5215 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2012 :

A. Rijksdienst voor Pensioenen.

1. De Rijksdienst voor Pensioenen neemt een strikte neutraliteit in acht ten aanzien van het mannelijk/vrouwelijk geslacht, zowel wat betreft de aanwervingsprocedures als wat betreft de bevorderingen. Er is geen specifieke actie genomen die er direct op gericht is om, rechtstreekse of onrechtstreekse, genderdiscriminatie te doen verdwijnen.

In het kader van het beleid welzijn op het werk van de personeelsleden, verhogen bepaalde acties echter de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen op het vlak van hun werk of beroepsloopbaan. De eerste actie van dit type is de organisatie van een kinderopvang in de lokalen van de RVP voor de kinderen van de personeelsleden tijdens de schoolvakanties. Hoewel dit aanbod geldt voor zowel het vrouwelijk als het mannelijk personeel, steunt deze actie vooral de vrouwen in hun werk en draagt zodoende bij aan het opheffen van bepaalde onrechtstreekse discriminaties.

De RVP wil daarnaast een bijzondere aandacht schenken aan eenoudergezinnen, die potentieel te maken hebben met specifieke psychosociale belasting en stress en dus mogelijk een specifieke ondersteuning nodig hebben. Tot op heden is er echter nog geen concrete actie ondernomen.

2. De kosten van de kinderopvang bedragen 30 866,49 euro voor 2010.

B. Pensioendienst voor de Overheidsdiensten.

De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) heeft in de loop van 2010 geen concrete beleidsmaatregelen en acties ondernomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Het is namelijk zo dat in de pensioenwetgeving van de overheidssector mannen en vrouwen volledig dezelfde rechten hebben, zowel wat de pensioenleeftijd, als wat het recht op pensioen betreft.

Uiteraard neemt de PDOS een strikte neutraliteit in acht ten aanzien van het mannelijk/vrouwelijk geslacht, zowel wat betreft de aanwervingsprocedures als wat betreft de bevorderingen.