Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5187

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Het verbod op alcoholhoudende dranken voor minderjarigen

alcoholhoudende drank
automaat
minderjarigheid
verkoopvergunning
overtreding

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
15/5/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2813

Vraag nr. 5-5187 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 10 januari 2010 is artikel 6 § 6 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten van kracht. Artikel 6 § 6 legt een verscherpt verbod op voor de verkoop van alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5% vol. aan min-zestienjarigen en voor sterke drank aan min-achttienjarigen. Sinds 12 juni 2010 zijn ook de sancties op inbreuken op de nieuwe wetsbepaling van kracht.

In een mondelinge vraag van 28 januari 2010 (4-1065) deelde de minister mee dat naar aanleiding van de nieuwe wetgeving de inspecteurs op het terrein in eerste instantie een informatieve rol hebben gespeeld. De website van de FOD Volksgezondheid werd aangepast om het publiek beter te informeren, medewerkers van het callcenter werden opgeleid om op alle vragen te antwoorden en de horeca- en distributiesector werden geļnformeerd.

Aangezien er bij de verkoop van alcohol via automaten geen controle mogelijk is door een verkoper moeten uitbaters van automaten zich weerhouden alcohol te verkopen of de leeftijd van de koper controleren via een ingebouwde e-ID-lezer.

Meer dan een jaar nadat de nieuwe regeling werd ingevoerd had ik de minister willen vragen:

1. Hoe evalueert de minister de toepassing van de wet op het terrein?

2. Werden er nog andere informatieve, sensibiliserings- of preventieve campagnes opgezet in het kader van de toepassing van de nieuwe wetsbepalingen?

3. Hoeveel controles werden door de inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid uitgevoerd sinds de nieuwe wetsbepaling van kracht is?

4. Hoeveel inbreuken werden vastgesteld in het totaal?

a. Hoeveel inbreuken werden vastgesteld in de horeca?

b. Hoeveel inbreuken werden vastgesteld bij automaten?

c. Hoeveel inbreuken werden vastgesteld in handelszaken?

d. Hoeveel inbreuken werden vastgesteld op evenementen?

5. Hoeveel maal heeft een inbreuk geleid tot het opleggen van een boete in het totaal?

a. Hoeveel maal werd een boete opgelegd bij een inbreuk in de horeca?

b. Hoeveel maal werd een boete opgelegd bij een inbreuk bij automaten?

c. Hoeveel maal werd een boete opgelegd bij een inbreuk in handelszaken?

d. Hoeveel maal werd een boete opgelegd bij een inbreuk op evenementen?

Antwoord ontvangen op 15 mei 2012 :

Het toezicht op de wetgeving rond alcoholverkoop is een bevoegdheid van zowel de Tabak- en Alcoholcontroledienst van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid als van de politie.  

De eerste controles in 2010 toonden aan dat deze wetgeving nog niet goed werd nageleefd op lokale fuiven en evenementen.  

In 2011 werden meer dan 4 335 controles verricht (dubbel zoveel als in 2010). 

Er werd in belangrijke mate ingezet op informatieverstrekking aan en sensibilisering van organisatoren van fuiven en evenementen; in 2011 werden meer dan 300 sensibiliseringsacties gevoerd naar lokale besturen, politie, jeugdhuizen en preventiediensten toe.  

De Controledienst stelde vast dat dankzij deze acties meer en meer organisatoren voor de problematiek gevoelig waren en dat zij wilden meewerken.  

De Tabak- en Alcoholcontroledienst voerde sinds 2010 al op verschillende verkooppunten een groot aantal controles op de wetgeving rond alcoholverkoop aan minderjarigen uit, met inbegrip van de automaten(shops).  Zo werden in 2010 in totaal 2 034 controles uitgevoerd, en in 2011 liep dit aantal op tot 4 335.  

Bij deze controles werden in 2010 in totaal in bijna 18 % van de controles inbreuken vastgesteld, waarbij voor 52 inbreuken proces-verbaal werd opgesteld. In 2011 daalde dit percentage tot 15 % met een totaal van 99 processen-verbaal. 

Bij deze cijfers kan volgende opdeling worden gemaakt: in 2010 werden in de horecasector in 4 %, bij automaten in 34 %, in handelszaken in 7 % en op evenementen in 39 % van de verrichte controles inbreuken vastgesteld. In 2011 werden in de horecasector in 7 %, bij automaten in 25 %, in handelszaken in 9 % en op evenementen in 17 % van de verrichte controles inbreuken vastgesteld. 

De controledienst zal op de ingeslagen weg voortgaan en zich blijven inspannen om te informeren en te sensibiliseren, zonder daarbij de controles uit het oog te verliezen.