Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-498

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 3 december 2010

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Schuldbemiddeling - Aantal dossiers - Verbetering van de dienstverlening

schuldenlast
OCMW

Chronologie

3/12/2010 Verzending vraag
4/11/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-497

Vraag nr. 5-498 d.d. 3 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer een natuurlijk persoon zich in een situatie van overmatige schuldenlast bevindt en hij niet in staat is om die schuldenlast op duurzame wijze af te betalen, kan hij aan de beslagrechter een verzoekschrift richten om een collectieve schuldenregeling aan te vragen. Indien de persoon toegelaten wordt, zal de beslagrechter een schuldbemiddelaar aanstellen.

De taak van schuldbemiddelaar valt dikwijls op de schouders van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW). Wanneer de OCMW's echter een te groot aantal dossiers te verwerken krijgen, overschrijden zij de grens om de dossiers op een grondige en kwalitatieve manier te beheren. Door de stijging van het aantal hulpvragen en het niet in de mogelijkheid verkeren om meer personeel in te zetten, kan er op middellange termijn geen beterschap komen.

In dit kader een aantal vragen:

1) Hoeveel OCMW's werden, met een uitsplitsing per gewest, in 2007, 2008, 2009 en 2010 belast met de taak van schuldbemiddeling?

2) In hoeveel dossiers werden ze in 2007, 2008, 2009 en 2010 als schuldbemiddelaar aangewezen?

3) Welke maatregelen kunnen in deze genomen worden opdat de dossiers naar behoren zouden kunnen worden behandeld? Wordt overwogen de OCMW's supplementaire steun te bieden voor deze opdrachten, vooral wanneer bijkomend personeel in dienst moet worden genomen?

Antwoord ontvangen op 4 november 2011 :

In antwoord op zijn vragen,

1) De Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie beschikt niet over deze informatie want de follow-up van de dossiers inzake schuldbemiddeling in het kader van de collectieve schuldregeling valt niet onder zijn bevoegdheden. Hij beschikt slechts over cijfers van dossiers waarvoor het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) het gebruik van de subsidie gas-elektriciteit aantoont in geval van overmatige schuldenlast van de begunstigde. Niettemin vormen die dossiers slechts een gedeelte van dossiers inzake overmatige schuldenlast.

2) Ik beschik niet over informatie betreffende deze vraag.

3) Wat betreft de maatregelen om de schuldbegeleiding te verbeteren heeft de POD Maatschappelijke Integratie begin 2010 een informatiebrochure gepubliceerd over de terugvordering van schulden in der minne naar aanleiding van de wijziging van de wet van 20 december 2002. Ik wens u echter erop te wijzen dat de uitbreiding van het personeelsbestand van de OCMW’s niet onder mijn bevoegdheid valt.