Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4064

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Verhoogde Staatstoelage - Criteria voor de steden en gemeenten - Aanpassing

OCMW
minimumbestaansinkomen
sociale integratie
sociale economie
opneming in het beroepsleven

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
8/3/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-203

Vraag nr. 5-4064 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale overheid kent aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) van sommige steden en gemeenten een verhoogde staatstoelage toe - namelijk 25 %, wat de staatstoelage op 125 % leefloon brengt - voor specifieke initiatieven gericht op de sociale inschakeling.

Een koninklijk besluit van 11 juli 2002 legt de criteria vast waaraan de gemeenten moeten voldoen en op basis waarvan de gemeenten nominatief worden vastgelegd. Voormeld koninklijk besluit bevat voor 2003 een lijst van veertien Vlaamse, twaalf Brusselse en negen Waalse gemeenten.

Het ministerieel besluit van 20 mei 2010 tot vaststelling van de lijst van steden en gemeenten waarvan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn een verhoogde staatstoelage kunnen genieten voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling, legt de lijst vast voor 2010, waarbij 7.855.019,39 euro wordt verdeeld tussen de gemeenten van dezelfde, ongewijzigde lijst die in 2002 werd vastgelegd.

Voor 2010 wordt 2.903.247 euro voorbehouden aan Vlaamse gemeenten, 2.297.285 euro aan Brusselse en 2.654.485 euro aan Waalse gemeenten. Een analyse van die criteria leert dat kleinere centrumsteden onmogelijk op deze toelagen een aanspraak kunnen maken, hoewel ze, verhoudingsgewijs, even veel problemen kunnen hebben als in grotere steden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Kan de staatssecretaris voor elke gemeente opgeven op grond van welke criteria (artikel 3 van het voormelde koninklijk besluit van 2002) ze voor betoelaging werd geselecteerd ? Zijn die criteria, voor wat de gemeenten betreft, gedurende de voorbije acht jaar steeds ongewijzigd gebleven?

2. In hoeveel betoelaagde OCMW's werd het gewestelijke gemiddelde van het aantal tewerkstellingen van gerechtigden op maatschappelijke integratie, overschreden? Wil de staatssecretaris die gegevens voor de betoelaagde gemeenten op een lijst zetten voor de voorbije acht jaar en tegelijkertijd voor alle Belgische OCMW's vermelden waar dat in die jaren niet het geval was?

3. In welke mate werden de sociale inschakelingsinitiatieven geėvalueerd en hoe luiden de conclusies? Wil de staatssecretaris aangeven waaruit de "specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling" juist bestonden? In welke mate verschillen die van de initiatieven die werden / worden genomen door de OCMW's die niet in de lijst voorkomen?

4. Hoeveel en welke OCMW's kregen in de voorbije acht jaar een negatieve beoordeling in toepassing van artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 2002? Aan hoeveel OCMW's werd, in toepassing van dit artikel 4, het saldo niet uitgekeerd en bijgevolg het voorschot van 75 % teruggevorderd?

5. Konden de door voormelde regelgeving begunstigde OCMW's in de voorbije periode ook een beroep doen op de traditionele maatregelen in het kader van de Sociale Inschakelingseconomie (SINE-maatregelen)? Zo ja, met hoeveel van die OCMW's werd gedurende deze acht jaar een overeenkomst gesloten en voor hoeveel tewerkstellingen? Graag cijfers per gewest.

Antwoord ontvangen op 8 maart 2012 :

1.      Het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling, bepaalt in artikel 3 de criteria waaraan de OCMW’s moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de verhoogde toelage. Het gaat hierbij om volgende criteria 1° opgenomen zijn in de lijst van plaatselijke overheden zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de wet tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen genieten van de staat in het kader van het stedelijk beleid,  2° minstens 40.000 inwoners tellen,  3° bediend worden door een OCMW dat hetzij de verhoogde staatstoelage  van 60 % of 65 % geniet overeenkomstig artikel 18, § 2, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, hetzij de verhoogde staatstoelage van 60 % tot 65 % geniet overeenkomstig artikel 32, paragrafen 2 tot 5, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en  4° bediend worden door een OCMW waarvan het aantal tewerkstellingen van gerechtigden op een bestaansminimum of op maatschappelijke integratie met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het gewestelijk gemiddelde overschrijdt. Deze criteria zijn gedurende de voorbije acht jaar ongewijzigd gebleven. De lijst van geselecteerde OCMW’s daarentegen is niet ongewijzigd gebleven. 

2.      Voor 17 van de 36 betoelaagde OCMW’s in 2010 overschreed de tewerkstelling artikel 60 paragraaf 7 het gewestelijk gemiddelde. Enkel voor Beveren was de overschrijding van het gewestelijke gemiddelde een determinerend criterium. De 16 andere gemeenten voldeden daarnaast aan minstens twee andere criteria. U kan in bijlage de lijst terugvinden voor wat betreft de betoelaagde gemeenten die voldeden aan een hogere gemiddelde tewerkstelling artikel 60 paragraaf 7 in vergelijking met het gewestelijke gemiddelde voor de voorbije zeven jaar (“lijst VST.xls”). Sinds het in voege treden van deze maatregel Verhoogde Staatstoelage – jaarlijks sinds 2003, wordt dit vierde criterium “tewerkstelling artikel 60 paragraaf 7 overschrijdt het gewestelijk gemiddelde” enkel berekend voor deze OCMW’s die aan één of meer van de drie voorgaande criteria voldoen of bijna voldoen.   

3.      De subsidie ‘verhoogde staatstoelage’ is erop gericht de centrum OCMW’s te ondersteunen in het uitbouwen en verdiepen van hun opleidings- en activeringsinspanningen. Het doel is om via opleiding, stage en via het gebruik van verschillende activeringsmaatregelen (artikel 60 paragraaf 7, sine, activa, DSP,invoeginterim, enz.) te komen tot een (duurzame) tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt.  In de jaarlijkse overeenkomst met de Staatssecretaris dienen de geselecteerde OCMW’s te beschrijven welke concrete acties ze zullen ondernemen in dit kader. Naast deze inhoudelijke beschrijving dienen de OCMW’s eveneens kwantitatieve doelstellingen te formuleren op het vlak van tewerkstellingen. Sinds 2010 wordt de overeenkomst tussen het OCMW en de bevoegde Staatssecretaris uitgewerkt via de e-convention applicatie waarin deze doelstellingen worden gecentraliseerd. Bij de evaluatie wordt per OCMW bekeken of de vooropgestelde doelstellingen werden behaald. In dit kader heeft de POD MI een interessante analyse gemaakt van deze verhoogde staatstoelage voor de jaren 2008, 2009 en 2010 (http://www.mi-is.be/be-nl/ocmw/verhoogde-staatstoelages). Eén van de vaststellingen is dat het aantal gerealiseerde tewerkstellingen bij de OCMW’s die een verhoogde staatstoelage krijgt, in stijgende lijn is, hetgeen aantoont dat de subsidie leidt tot meer activeringstrajecten. 

4.      De OCMW’s die in de lijst zijn opgenomen krijgen een bepaald bedrag toegewezen en dit op basis van wat hierover bepaald is in het koninklijk besluit van 23 december 2002 waarnaar eerder verwezen. In februari  dienen al deze OCMW’s hun verantwoordingsstukken in  bij de POD MI voor controle. Op basis hiervan wordt een staat gemaakt van wat de OCMW’s gerealiseerd hebben in functie van de vooropgestelde doelstellingen. Niet verantwoorde kosten worden uiteraard niet terugbetaald. Indien het OCMW reeds te veel subsidie ontvangen heeft in voorschot (rekening houdend met het totaalbedrag van de verantwoorde kosten), wordt dit terug gestort. 

5.      De OCMW’s die in aanmerking komen voor de subsidie verhoogde staatstoelage (in het kader van het koninklijk besluit van 23 december 2002) kunnen uiteraard ook een beroep doen op de andere activeringsmaatregelen, waaronder SINE. Zoals gevraagd, kan u in bijlage een lijst terug vinden met de OCMW’s die in aanmerking kwamen voor een verhoogde staatstoelage en gebruik maakten van de sine-maatregel gedurende de laatste acht jaar.

Verhoogde Staatstoelage - SINE

Jaar

Gewest

OCMW

Aantal sine tewerkstellingen

2002

Brussel

BRUSSEL

1

2002

Brussel

VORST

2

2002

Brussel

JETTE

1

2002

Brussel

SINT-GILLIS

3

2002

Brussel

SINT-JOOST-TEN-NODE

1

2002

Brussel

UKKEL

4

2002

Vlaanderen

ANTWERPEN

75

2002

Vlaanderen

MECHELEN

1

2002

Vlaanderen

BRUGGE

1

2002

Vlaanderen

GENT

2

2002

Vlaanderen

HASSELT

1

2002

Wallonië

CHARLEROI

2

2002

Wallonië

NAMEN

2

2003

Brussel

VORST

3

2003

Brussel

UKKEL

2

2003

Vlaanderen

ANTWERPEN

92

2003

Vlaanderen

MECHELEN

3

2003

Vlaanderen

LEUVEN

1

2003

Vlaanderen

BRUGGE

1

2003

Vlaanderen

KORTRIJK

7

2003

Vlaanderen

OOSTENDE

1

2003

Vlaanderen

AALST

1

2003

Vlaanderen

GENT

4

2003

Vlaanderen

HASSELT

1

2003

Wallonië

CHARLEROI

3

2003

Wallonië

HERSTAL

1

2003

Wallonië

SERAING

1

2003

Wallonië

NAMEN

2

2004

Brussel

BRUSSEL

1

2004

Brussel

VORST

1

2004

Brussel

SINT-GILLIS

3

2004

Brussel

SINT-JOOST-TEN-NODE

1

2004

Vlaanderen

ANTWERPEN

111

2004

Vlaanderen

MECHELEN

3

2004

Vlaanderen

LEUVEN

3

2004

Vlaanderen

BRUGGE

1

2004

Vlaanderen

KORTRIJK

8

2004

Vlaanderen

OOSTENDE

1

2004

Vlaanderen

AALST

5

2004

Vlaanderen

GENT

2

2004

Vlaanderen

HASSELT

1

2004

Wallonië

CHARLEROI

26

2004

Wallonië

HERSTAL

2

2004

Wallonië

SERAING

2

2004

Wallonië

VERVIERS

1

2004

Wallonië

NAMEN

3

2005

Brussel

BRUSSEL

3

2005

Brussel

VORST

2

2005

Brussel

SINT-JOOST-TEN-NODE

6

2005

Brussel

SCHAARBEEK

2

2005

Vlaanderen

ANTWERPEN

82

2005

Vlaanderen

MECHELEN

1

2005

Vlaanderen

LEUVEN

1

2005

Vlaanderen

KORTRIJK

8

2005

Vlaanderen

ROESELARE

4

2005

Vlaanderen

AALST

2

2005

Vlaanderen

GENT

4

2005

Vlaanderen

BERINGEN

1

2005

Vlaanderen

HASSELT

1

2005

Wallonië

CHARLEROI

28

2005

Wallonië

HERSTAL

1

2005

Wallonië

SERAING

2

2005

Wallonië

VERVIERS

3

2005

Wallonië

NAMEN

4

2006

Brussel

ANDERLECHT

8

2006

Brussel

BRUSSEL

2

2006

Brussel

ETTERBEEK

4

2006

Brussel

VORST

6

2006

Brussel

SINT-GILLIS

3

2006

Brussel

SINT-JOOST-TEN-NODE

9

2006

Brussel

SCHAARBEEK

5

2006

Vlaanderen

ANTWERPEN

78

2006

Vlaanderen

MECHELEN

3

2006

Vlaanderen

LEUVEN

1

2006

Vlaanderen

KORTRIJK

7

2006

Vlaanderen

OOSTENDE

6

2006

Vlaanderen

ROESELARE

2

2006

Vlaanderen

AALST

2

2006

Vlaanderen

GENT

13

2006

Vlaanderen

HASSELT

1

2006

Wallonië

CHARLEROI

33

2006

Wallonië

HERSTAL

2

2006

Wallonië

SERAING

7

2006

Wallonië

VERVIERS

3

2006

Wallonië

NAMEN

6

2007

Brussel

ANDERLECHT

19

2007

Brussel

BRUSSEL

17

2007

Brussel

ETTERBEEK

6

2007

Brussel

VORST

5

2007

Brussel

ELSENE

3

2007

Brussel

JETTE

1

2007

Brussel

SINT-GILLIS

4

2007

Brussel

SINT-JOOST-TEN-NODE

7

2007

Brussel

SCHAARBEEK

8

2007

Brussel

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

2

2007

Vlaanderen

ANTWERPEN

71

2007

Vlaanderen

MECHELEN

6

2007

Vlaanderen

KORTRIJK

10

2007

Vlaanderen

OOSTENDE

5

2007

Vlaanderen

ROESELARE

8

2007

Vlaanderen

AALST

1

2007

Vlaanderen

GENT

16

2007

Vlaanderen

BERINGEN

2

2007

Vlaanderen

HASSELT

1

2007

Wallonië

CHARLEROI

38

2007

Wallonië

HERSTAL

3

2007

Wallonië

SERAING

9

2007

Wallonië

VERVIERS

6

2007

Wallonië

NAMEN

6

2008

Brussel

ANDERLECHT

22

2008

Brussel

BRUSSEL

24

2008

Brussel

ETTERBEEK

6

2008

Brussel

VORST

3

2008

Brussel

ELSENE

6

2008

Brussel

JETTE

1

2008

Brussel

SINT-GILLIS

16

2008

Brussel

SINT-JOOST-TEN-NODE

14

2008

Brussel

SCHAARBEEK

25

2008

Brussel

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

5

2008

Vlaanderen

ANTWERPEN

82

2008

Vlaanderen

MECHELEN

1

2008

Vlaanderen

LEUVEN

13

2008

Vlaanderen

BRUGGE

2

2008

Vlaanderen

KORTRIJK

10

2008

Vlaanderen

OOSTENDE

2

2008

Vlaanderen

ROESELARE

7

2008

Vlaanderen

AALST

1

2008

Vlaanderen

DENDERMONDE

1

2008

Vlaanderen

GENT

16

2008

Vlaanderen

BERINGEN

1

2008

Vlaanderen

HASSELT

2

2008

Wallonië

CHARLEROI

27

2008

Wallonië

HERSTAL

6

2008

Wallonië

SERAING

6

2008

Wallonië

VERVIERS

10

2008

Wallonië

NAMEN

8

2009

Brussel

ANDERLECHT

27

2009

Brussel

BRUSSEL

27

2009

Brussel

ETTERBEEK

1

2009

Brussel

VORST

4

2009

Brussel

ELSENE

8

2009

Brussel

JETTE

1

2009

Brussel

SINT-GILLIS

21

2009

Brussel

SINT-JOOST-TEN-NODE

19

2009

Brussel

SCHAARBEEK

27

2009

Brussel

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

5

2009

Vlaanderen

ANTWERPEN

78

2009

Vlaanderen

MECHELEN

1

2009

Vlaanderen

LEUVEN

18

2009

Vlaanderen

BRUGGE

2

2009

Vlaanderen

KORTRIJK

9

2009

Vlaanderen

OOSTENDE

2

2009

Vlaanderen

ROESELARE

3

2009

Vlaanderen

AALST

2

2009

Vlaanderen

GENT

17

2009

Vlaanderen

BERINGEN

2

2009

Vlaanderen

HASSELT

3

2009

Wallonië

CHARLEROI

29

2009

Wallonië

HERSTAL

5

2009

Wallonië

SERAING

9

2009

Wallonië

VERVIERS

7

2009

Wallonië

NAMEN

12

2010

Brussel

ANDERLECHT

19

2010

Brussel

BRUSSEL

40

2010

Brussel

ETTERBEEK

1

2010

Brussel

VORST

3

2010

Brussel

ELSENE

8

2010

Brussel

SINT-GILLIS

17

2010

Brussel

SINT-JOOST-TEN-NODE

11

2010

Brussel

SCHAARBEEK

33

2010

Brussel

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

5

2010

Vlaanderen

ANTWERPEN

98

2010

Vlaanderen

MECHELEN

3

2010

Vlaanderen

LEUVEN

15

2010

Vlaanderen

BRUGGE

2

2010

Vlaanderen

KORTRIJK

11

2010

Vlaanderen

OOSTENDE

2

2010

Vlaanderen

ROESELARE

2

2010

Vlaanderen

AALST

4

2010

Vlaanderen

GENT

22

2010

Vlaanderen

BEVEREN

1

2010

Vlaanderen

BERINGEN

1

2010

Vlaanderen

HASSELT

3

2010

Wallonië

CHARLEROI

28

2010

Wallonië

HERSTAL

6

2010

Wallonië

SERAING

10

2010

Wallonië

VERVIERS

6

2010

Wallonië

NAMEN

22