Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4053

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Palliatieve zorg - Sp-diensten - Moratorium - Uitbreiding van de capaciteit

palliatieve zorg
ziekenhuis
kosten voor gezondheidszorg
geografische spreiding

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
18/7/2013 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1043

Vraag nr. 5-4053 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sp-diensten voor palliatieve zorg zijn bestemd voor patiŽnten met een ongeneeslijke ziekte in een terminale fase die palliatieve zorg nodig hebben. Deze diensten leggen zich specifiek toe op activiteiten als symptoomcontrole, psychologische begeleiding, rouwvoorbereiding en begeleiding en beschikken over minimum zes en maximum twaalf bedden. Er wordt echter een moratorium toegepast voor de erkenning van dergelijke Sp-bedden. Dat is vastgelegd op driehonderdvijftig eenheden. Dit fnuikt initiatieven van sommige ziekenhuizen die op dat vlak willen investeren. Het moratorium heeft tot gevolg dat er in sommige ziekenhuizen geen sprake is van een echte palliatieve zorg.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Op welke wijze zijn de palliatieve Sp-bedden verdeeld over ons land? Graag kreeg ik een opgave van de ziekenhuizen per gewest.

2) Hoeveel bedraagt de jaarlijkse kostprijs voor de medefinanciering van deze bedden voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)?

3) Is de minister bereid om de limiet van het moratorium op te trekken, vermits daar duidelijk een maatschappelijke nood aan is?

Antwoord ontvangen op 18 juli 2013 :

1. In België zijn 379 erkende Sp-bedden voor palliatieve zorg. In Vlaanderen gaat het om 209 bedden, verspreid over 28 ziekenhuizen. In het Waalse Gewest zijn er 116 Sp-bedden voor palliatieve zorg, verdeeld over 18 ziekenhuizen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er 54 Sp-bedden voor palliatieve zorg, verspreid over 5 ziekenhuizen. Hieronder vindt u de opgave van de ziekenhuizen per gewest:

Vlaams Gewest

ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. BLASIUS

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST.- MAARTEN

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST.-JAN BRUGGE-OOSTENDE

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS Vzw

ALGEMEEN ZIEKENHUIS TURNHOUT

HEILIG HART ZIEKENHUIS V.Z.W.

GZA- ZIEKENHUIZEN

REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT-MARIA

REGIONAAL ZIEKENHUIS HEILIG HART

H.- HARTZIEKENHUIS ROESELARE - MENEN

ONZE LIEVE VROUWZIEKENHUIS

ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS

ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PORTAELS

KLINIEK DE MICK

JESSAZIEKENHUIS

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. LUCAS

UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN K.U.L.

ZIEKENHUIS OOST - LIMBURG

ALGEMEEN ZIEKENHUIS GROENINGE

ALGEMEEN ZIEKENHUIS DAMIAAN

ALGEMEEN ZIEKENHUIS GLORIEUX

ALGEMEEN ZIEKENHUIS NIKOLAAS

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT

ALGEMEEN ZIEKENHUIS KLINA V.Z.W.

ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN

ALGEMEEN ZIEKENHUIS VESALIUS

MARIAZIEKENHUIS NOORD-LIMBURG

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

CENTRE HOSPITALIER UNIV. ST.-PIERRE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BRUGMANN

HOPITAUX IRIS SUD - IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID

KLINIEK ST.-JAN

EUROPAZIEKENHUIZEN - CLINIQUES DE L'EUROPE

Waals Gewest

GRAND HOPITAL DE CHARLEROI

ISoSL- CLINIQUES DE SOINS SPECIALISES VALDOR - PERI

CENTRE HOSPITALIER DU BOIS DE L'ABBAYE ET DE HESBAYE

CLINIQUE SAINT PIERRE

CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE - Chwapi

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DU VAL DE SAMBRE

CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN

CENTRE HOSPITALIER DE L'ARDENNE

CLINIQUES DU SUD-LUXEMBOURG

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AMBROISE PARE

C.H.R. CLINIQUE ST. JOSEPH - HOPITAL DE WARQUIGNIES

C. H. UNIVERSITAIRE ANDRE VESALE

C.H. DE READAPTATION ET DE PSYCHIATRIE DU BRABANT WALLON

ASSOCIATION INTERHOSPITALIERE DU TOURNAISIS (A.I.T.)

FOYER SAINT-FRANCOIS

MAISON MARIE IMMACULEE

FOYER ST. JOSEPH

RHMS - HOPITAL DE LA MADELEINE

2. Het op 01 juli 2012 toegekende budget van financiële middelen bedraagt voor de Sp-diensten voor palliatieve zorg 60 364 313 euro. Hiervan is 46 619 359 euro (77,23 %) ten laste van de globale begrotingsdoelstelling voor de gezondheidszorg, en valt het saldo ten laste van de beheerskosten van het RIZIV.

3  Vanuit de sector wordt af en toe melding gemaakt van een nood aan bijkomende Sp-bedden voor palliatieve zorg. Voor deze gepercipieerde nood werd tot nu toe echter geen eenduidige bevestiging gevonden. In haar tweede rapport voor de wetgevende Kamers nam de federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg het standpunt in dat, eerder dan het aantal Sp-bedden voor palliatieve zorg te verhogen, het aangewezen is om de palliatieve zorg in het thuismilieu en de residentiële voorzieningen voor ouderenzorg verder te versterken. Dit moet ertoe bijdragen dat de palliatieve patiënt maximaal in zijn vertrouwde milieu kan verzorgd worden. Het merendeel van de palliatieve patiënten wenst immers thuis verzorgd te worden, omringd en ondersteund door zijn naaste omgeving.

Ook in de grootschalige studie over palliatieve zorg in België van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE-reports 115A “Organisatie van palliatieve zorg in België”) uit 2009 werd geen evidentie gevonden voor de nood aan bijkomende Sp-bedden voor palliatieve zorg.

Desondanks is een aanpassing van de programmatie van de Sp-bedden voor palliatieve zorg wat mij betreft a priori niet uitgesloten, op voorwaarde dat de budgettaire ruimte hiervoor beschikbaar is. Maar voor er van een aanpassing van de programmatie sprake kan zijn moeten de behoeften in ieder geval eerst verder geobjectiveerd worden. Men mag bijvoorbeeld niet uit het oog verliezen dat ter ondersteuning van een kwaliteitsvolle palliatieve zorg in de ziekenhuizen de verpleegafdelingen sinds 1997 een beroep kunnen doen op een gespecialiseerde mobiele begeleidingsequipe voor palliatieve zorg, die aanwezig is in ieder algemeen ziekenhuis. Dit mobiel team stelt zijn kennis en expertise op vlak van palliatieve zorg ter beschikking van de afdelingen waar palliatieve patiënten verblijven en kan een belangrijke ondersteunende rol vervullen in de zorg voor palliatieve patiënten in het ziekenhuis.

Aan de Evaluatiecel Palliatieve Zorg werd in 2010 formeel de vraag gesteld of de programmatie voor de Sp-bedden voor palliatieve zorg dient verhoogd te worden. Nu de Evaluatiecel haar werkzaamheden met betrekking tot de definitie van de palliatieve patiënt heeft beëindigd, zal ik de cel opnieuw vragen om voor eind 2013 een advies uit te brengen m.b.t. de programmatie van de Sp-bedden voor palliatieve zorg .Anderzijds werd er binnen de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen een werkgroep opgericht die zich buigt over de algemene programmatienorm voor de de Sp-bedden. Het eindadvies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen zal eveneens afgewacht worden, alvorens eventuele wijzigingen in de programmatie voor de Sp-bedden voor palliatieve zorg aan te brengen.