Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4032

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Vrachtvervoer - Ecocombi's - Proefproject

goederenvervoer
bedrijfsvoertuig
materiaalbeheer
wegvervoer
mammoetvoertuig

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
30/1/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2959

Vraag nr. 5-4032 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland worden extra lange en zware vrachtwagens, de zogenaamde ecocombi's, toegelaten op de wegen. In BelgiŽ staan ook proefprojecten in de steigers om te kijken of dit haalbaar en nuttig is. Tot op heden blijkt het echter onduidelijk wanneer deze van start zouden kunnen gaan. Dergelijke projecten zouden kunnen helpen om te kijken of ecocombi's de toekomstige groei in de transportsector kunnen opvangen. De ecocombi's zouden meer kunnen vervoeren in minder bewegingen en met minder uitstoot.

In het voorjaar van 2007 vroeg het Vlaams Parlement aan de federale regering om proefprojecten met ecocombi's op te zetten. Twee jaar later werden dan voorstellen voor proefprojecten ingediend. Maar vier jaar laten staan we blijkbaar nog geen stap verder. Er zou nog een koninklijk besluit (KB) nodig zijn. Als we in BelgiŽ de ambitie hebben om een logistieke draaischijf te worden, dan wordt het hoog tijd om de laatste obstakels voor de proefprojecten met de ecocombi's uit de weg te ruimen.

Om het wiel niet opnieuw te moeten heruitvinden, is het aangewezen ons licht op te steken bij onze buurlanden, zoals Nederland, en te kijken naar de ervaringen daar.

In dit kader volgende vragen:

1) Erkent de geachte staatssecretaris dat er in ons land ook proefprojecten met ecocombi's in de steigers staan? Om hoeveel projecten gaat het precies?

2) Kan hij bevestigen dat er onduidelijkheid bestaat over de datum waarop deze proefprojecten van start zouden kunnen gaan? Kan hij de redenen daarvoor toelichten?

3) Kan hij bevestigen dat er een KB nodig is om de proefprojecten van start te kunnen laten gaan? Wenst hij desgevallend de nodige stappen te ondernemen om dit KB uit te werken?

4) Deelt hij de mening dat als we in BelgiŽ de ambitie willen waarmaken om een logistieke draaischijf te worden, dat het dan tijd wordt om met de proefprojecten te starten, alsook om ons licht op te steken bij onze buurlanden met ervaring? Wil hij daartoe de nodige stappen zetten?

5) Meent hij dat ecocombi's de toekomstige groei in de transportsector kunnen opvangen en dat de ecocombi's meer zouden kunnen vervoeren in minder bewegingen en met minder uitstoot? Kan hij zijn antwoord motiveren, eventueel met ervaringen uit het buitenland?

Antwoord ontvangen op 30 januari 2012 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

1. Ik bevestig dat de vraag om proefprojecten met langere, zwaardere voertuigen (LZV) in België al eerder is gesteld en in overweging is genomen. Bij de organisatie van de proefprojecten dienen in ons land echter verscheidene bevoegdheden betrokken te worden.

Het gebruik van de wegen en de te volgen reiswegen moeten, volgens hun bevoegdheid en volgens de mogelijkheden van de infrastructuur, door de gewestelijke overheden goedgekeurd en toegestaan worden. Zij zouden al bepaalde trajecten in overweging nemen.

De technische afwijkingen op de voertuigen en eisen met betrekking tot de verkeersveiligheid (onder andere in verband met de rijgeschiktheid) moeten op federaal niveau geregeld worden. Een koninklijk besluit is klaar om deze aspecten te regelen.

Het aantal projecten zal in overleg tussen de betrokken overheden bepaald worden.

2. De proefprojecten kunnen maar van start gaan van zodra de gewestelijke overheden hun bevoegdheden hebben geregeld. Op dit ogenblik heb ik van de Gewesten nog geen enkele concrete aanvraag hiervoor ontvangen.

3. De Europese Commissie geeft in haar richtlijnen de lidstaten de toelating om dergelijke projecten te organiseren, mits notificatie van dergelijk initiatief. Het regelen van de federale bevoegdheid hieromtrent dient te gebeuren in een koninklijk besluit. Dit koninklijk besluit is klaar en wordt eerstdaags ter ondertekening van de koning aangeboden. Ik heb mijn akkoord op 18 januari 2012 gegeven.

Voor de organisatie van de proefprojecten met betrekking tot de bevoegdheden van de verschillende overheden, raadt de Raad van State aan deze te regelen in een samenwerkingsakkoord. Een voorstel van samenwerkingsakkoord wordt binnenkort voorgelegd aan de Gewesten.

4. Voor de opmaak van de richtlijnen in het koninklijk besluit is er rekening gehouden met wat er is gebeurd in Nederland. Daarvoor zijn er contacten gelegd en hun processen werden geanalyseerd.

De gewestelijke bevoegdheden dienen bepaald te worden in hun reglementering.

Opdat de proefprojecten kunnen starten moet de organisatie van de verscheidene bevoegdheden beschreven zijn in het samenwerkingsakkoord.

5. De ervaring uit de proefprojecten in Nederland bewijst dat het gebruik van LZV het aantal voertuigkilometers en daardoor het energieverbruik en de uitstoot vermindert.

Het aantal ritten is verminderd terwijl er geen negatieve effecten werden vastgesteld op de verkeersveiligheid. De proeven zijn afgesloten en nu worden de LZV toegelaten.

Er bestaat in Europa geen eensgezindheid over het gebruik van LZV, afhankelijk van het wegennetwerk en de verkeersintensiteit. Proefprojecten in België kunnen uitwijzen of de gevolgen vergelijkbaar zijn met deze vastgesteld in de lidstaten waar hun gebruik is toegelaten.