Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4027

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen

gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats
overheidsadministratie
officiŽle statistiek

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
27/2/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1252

Vraag nr. 5-4027 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 2006 engageert de federale regering zich om de arbeidsparticipatie van personen met een handicap te verhogen. Om deze doelstelling kracht bij te zetten en te concretiseren, werd bij wijze van het koninklijk besluitvan 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in sommige federale overheidsdiensten, bepaalt dat tegen het jaar 2010 elke federale overheidsdienst 3 % van de betrekkingen voorziet voor personen met een handicap.

Uit een studie van Het Business & Disability Forum blijkt dat er nog te veel discriminatie bestaat op de werkvloer ten aanzien van mindervaliden. De (federale) overheid zou hierin een voortrekkersrol moeten spelen. Jammer genoeg gebeurt dit absoluut onvoldoende. Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt toe op de doelstelling van 3 %. In het eerste evaluatieverslag (2009) van de Commissie valt te lezen dat de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap slechts 0,9 % bedraagt, met andere woorden ruim onder het quotum van 3 %.

De Vlaamse overheid strandde met 1,1 % nauwelijks hoger. Dramatische cijfers, aangezien dit in het niets verzinkt in vergelijking met de 10 % gehandicapte personen in de totale bevolking. Bovendien valt er nog een zeer lange weg af te leggen als we het streefcijfer van 4,5 % tegen 2015 willen halen. Deze richtcijfers werden vooropgesteld in het kader van het Gelijkekansenbeleid, maar worden op deze manier zelfs niet benaderd.

De overheid zou in deze kwestie het voortouw moeten nemen, de diversiteit op de werkvloer verhogen en de negatieve stereotypen doen verzwakken, door hier sterk op in te zetten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel mensen met een handicap werken in de verschillende federale overheidsdiensten en de instellingen die onder uw bevoegdheid vallen? Hoeveel bedraagt hun aandeel in het totale personeelsbestand? Hoeveel bedroeg dit cijfer in 2006?

2) Hoeveel mensen met een handicap werden aangeworven in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Graag kreeg ik een opsplitsing naar de verschillende overheidsdiensten en kwalificatieniveau van de personen.

3) Denkt u de komende jaren terrein goed te maken met het oog op de vooropgestelde doelstellingen?

4) Voorziet u maatregelen zoals bijvoorbeeld een specifiek wervingsreserve, aanpassingen van de arbeidsomstandigheden, doelgerichte wervingscampagnes en dergelijke meer?

5) Welke maatregelen worden er genomen indien blijkt dat bepaalde overheidsdiensten onvoldoende werk maken van de aanwerving van personen met een handicap?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2012 :

Voor wat Mobiliteit betreft :

Ik heb de eer het achtbare lid het volgende mede te delen :

1. Op 1 januari 2012 stelde de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer 33 personeelsleden met een handicap tewerk.

De FOD Mobiliteit en Vervoer telt 1 366 personeelsleden (1 224,86 voltijdse equivalenten). Overeenkomstig de berekening op basis van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt (bepaalde categorieën van handicap tellen dubbel) telt de FOD 34,3 voltijdse equivalenten, d.i. 2,80 % van het totale personeelsbestand.

In 2006 telde het departement 1 214 personeelsleden (fysische eenheden) waarvan 29 personen met een handicap die zich kenbaar hebben gemaakt.

2. Tussen 2006 en eind 2011 werden 3 personen met een handicap aangeworven: 1 attaché / niveau A (2006), 1 technische deskundige / niveau B (2010) en in 2011, 1 administratief assistent/ niveau C. In de loop van 2011, heeft een medewerker in dienst zich spontaan laten erkennen als persoon met een handicap.

De cel diversiteit van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijft inspanningen leveren door de acties van zijn diversiteitsplan te concretiseren. Vorig jaar werd de nadruk op de aanwerving van personen met een handicap gelegd. Het jaar 2010 was grotendeels gewijd aan acties om personen met een handicap te werven. Vorig jaar was daarentegen een jaar van analyse en reflectie over de diversiteitspolitiek van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Bovendien werd het diversiteitsplan 2009-2010 positief geëvalueerd, heeft er een externe audit plaats gevonden en zal een nieuw actieplan (2012-2013) worden gelanceerd.

3. Ik zie vandaag geen element waardoor in de komende jaren aan de wettelijke verplichting van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 niet zou kunnen worden beantwoord.

4. Het actieplan diversiteit van de FOD Mobiliteit en Vervoer bevat enkele doelstellingen met het oog op de tewerkstelling en de integratie van personen met een handicap.

Enkele acties, zoals de invoering van een specifieke aanwervingsprocedure voor personen met een handicap of de aanpassing van de werkposten, zijn reeds verwezenlijkt of worden nog verwezenlijkt.

Voor elke openstaande statutaire vacature en voor zover aan het profiel wordt beantwoord, raadplegen de selectieambtenaren de specifieke reserve ”handicap” van Selor. Wat de aanwerving van contractueel personeel betreft, worden de vacatures op verschillende sites voor personen met een handicap bekendgemaakt.

5. Wat de te nemen maatregelen betreft ingeval van onvoldoende aanwervingen van personen met een handicap, verwijs ik naar de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt.

Voor wat Leefmilieu betreft :

1. In 2006 waren er 14 personen met een handicap op een totaal van 1344 ambtenaren.

2. Hier hebt u de evolutie voor de jaren 2006-2011 van het aantal personen met een handicap dat in dienst werd genomen.

Jaar

Aantal personen met een handicap

%

2006

14 personen/1 346

1,04 %

2007

14 personen/1 320

1,06 %

2008

26 personen/1 313

1,97 %

2009

16 personen /1 261

1,26 %

2010*

24 personen/1 298

2,10 %

2011*

25 personen/1 126

2,40 %

* Dossiers die dubbel tellen in FTE: verlies van autonomie van 12 punten.

3. Sta ons toe twee aspecten te benadrukken :

- de moeilijkheid om personeel te vinden in de specifieke reserves.

- niet alle kandidaten wensen als ‘persoon met een handicap’ vermeld te worden in de gegevensbank van Selor. Niet iedereen wenst gebruik te maken van positieve discriminatie.

Het penaliseren van de Federale Overheidsdiensten (FOD’s) die het quotum niet halen zou dan ook niet correct zijn; een betere oplossing zou zijn om de personen met een handicap ertoe aan te zetten zich toch als dusdanig bij Selor in te schrijven en de FOD’s te helpen bij
de inrichting van de werkposten.

4. De FOD Volksgezondheid maakt momenteel een film over het thema ‘diversiteit’ om pas afgestudeerden aan te sporen om zich kandidaat te stellen. Bij diversiteit wordt rekening gehouden met handicaps. De film zal verspreid worden via de sociale netwerken, op de site van onze FOD en via andere kanalen.

5. Actie 2010 :

  1. diversiteitsplan’ voor 2010 :

    We hebben een actieplan ‘diversiteit’ uitgewerkt waarbinnen we een aantal mensen met een handicap wilden aanwerven ;

  2. systematisch raadplegen van de specifieke reserve van SELOR bij het zoeken of aanwerven van nieuwe medewerkers.

  3. opvolgen van het aantal medewerkers met een handicap dankzij een maandelijkse analyse (KPI) van de evolutie van het aantal medewerkers met een handicap zodat er nieuwe acties ondernomen kunnen worden indien de norm niet wordt nageleefd die werd voorgeschreven door de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met personen met een handicap.

Actieplan voor 2011 :

  1. de inschrijving in de gegevensbank Wheelit ;

  2. de specifieke begeleiding van nieuwe medewerkers met een handicap;

  3. een mediacampagne om onze FOD aantrekkelijk te maken, meer bepaald wat het onthaal van personen met een handicap betreft.

  4. het systematisch (en zoals altijd al het geval is geweest) aanpassen van de werkposten voor diegenen die dat wensen. Dit jaar hebben wij een werkpost aangepast voor een persoon met visuele problemen en werd een post met een apparaat voor spraakherkenning aangepast voor een persoon met motorische problemen.

En voor wat Energie betreft: is de vraag van het geachte lid dezelfde als de vraag nr. 5-1252 die op 8 februari 2011 aan mijn voorganger, de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie, voor dezelfde referentieperiode gesteld werd.

Ik verwijs bijgevolg wat de materie "Energie" betreft naar het antwoord dat toen door mijn voorganger werd gegeven