Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3997

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Personeel - Onmogelijkheid om verlofdagen op te nemen - Absente´sme

strafgevangenis
gevangenispersoneel
arbeidsvoorwaarden
mentale spanning
absente´sme

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
12/11/2013 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1377

Vraag nr. 5-3997 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door de combinatie van een personeelstekort in de Belgische gevangenissen enerzijds en de overbevolking in de cellen anderzijds, hebben veel cipiers nog recht op een pak verlofdagen. In maart 2010 berichtten verschillende media over een tegoed van 400 000 vakantiedagen bij zo'n 6 000 cipiers. Het gaat hierbij niet enkel om niet opgenomen vakantiedagen. Ook overuren, rustdagen en compensatiedagen worden niet opgenomen ten gevolge van de jarenlange onderbemanning in de strafinstellingen.

Het mag duidelijk zijn dat de overvloed aan gedetineerden en het nijpend personeelstekort een alles behalve gezonde werksituatie vormt voor de cipiers. Deze situatie brengt namelijk een pak stress en werkdruk met zich mee. Bovendien komt op deze manier de veiligheid van de cipiers in het gedrang. Daarom is het ook belangrijk om de rusttijden te kunnen respecteren en hen de verlofdagen, waarop de werknemers recht hebben, te laten opnemen.

Dit alles wordt tevens in de hand gewerkt door de hoge graad van absente´sme, waardoor een deel van de cipiers nog eens extra werklast leggen op een groep collega's. Met een andere woorden een vicieuze cirkel waarin overbevolking, werkdruk, absente´sme en personeelstekorten elkaar blijven opvolgen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel verlofdagen hebben penitentiaire beambten in de Belgische strafinstellingen op de datum van het verschaffen van het antwoord gemiddeld en in totaal tegoed? Hoeveel bedroeg dit in 2008, 2009 en 2010 op dezelfde peildatum?

2) Hoeveel dagen per jaar zijn cipiers in totaal afwezig, met een opsplitsing naar de verschillende strafinstellingen, en dit voor de jaren 2008, 2009 en 2010?

3) Hoeveel bedraagt het percentage ziekteverzuim en wat is de gemiddelde ziekteduur in onze verschillende strafinstellingen?

4) Beschikt de geachte minister over informatie aangaande het samenvallen van ziekteverzuim met geweigerde verlofdagen?

5) Hoeveel dagen bedraagt de gemiddelde jaarprestatie van penitentiair beambten? Hoeveel dagen zou dit idealiter moeten bedragen?

6) Hoeveel arbeidsongevallen met cipiers werden geregistreerd in 2008, 2009 en 2010? Indien mogelijk met een opsplitsing naar strafinstellingen en of het om verbale, dan wel fysieke agressie ging.

Antwoord ontvangen op 12 november 2013 :

  1. Zie bijlage. Opmerking: het dienstroosterprogramma SP-Expert is slechts geleidelijk in alle penitentiaire inrichtingen ingevoerd vanaf 2008.

  2. Zie bijlage. Zelfde opmerking betreffende SP-Expert.

  3. Zie bijlage voor de eerste en tweede deel.

  4. Wij beschikken niet over informatie aangaande het samenvallen van ziekteverzuim met geweigerde verlofdagen.

  5. Zie bijlage. Het is zeer moeilijk te bepalen wat dit “idealiter” zou moeten bedragen.

  6. In bijlage vindt u een overzicht van het aantal arbeidsongevallen met agressie of tijdens een interventie. Wij beschikken niet over cijfers met het onderscheid tussen fysieke en verbale agressie

De door het geachte lid gevraagde gegevens werden haar rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.