Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3992

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Parkeerkaarten voor gehandicapte personen - Fraude en misbruik - Aantallen - Sancties - Maatregelen

faciliteiten voor gehandicapten
parkeerterrein
fraude
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
11/4/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-143

Vraag nr. 5-3992 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een parkeerkaart voor personen met een handicap is strikt persoonlijk. Ze mag enkel worden gebruikt wanneer de titularis zich in het voertuig bevindt dat geparkeerd wordt. In BelgiŽ geeft de kaart recht op parkeren voor onbeperkte duur op plaatsen met beperkte parkeertijd (blauwe zone), parkeren op plaatsen bestemd voor personen met een handicap en in bepaalde gemeenten vrijstelling van het betalen van parkeergeld.

Volgens de Vereniging voor Personen met een Handicap worden parkeerkaarten voor gehandicapten echter steeds vaker misbruikt en nagemaakt. De mensen die ze gebruiken, kunnen helemaal geen aanspraak maken op zo'n kaart. De meeste vervalsers gebruiken een kopie van een kaart van een familielid of kennis. De politie maakt intussen jacht op de overtreder. Bestuurders die worden betrapt met een valse parkeerkaart moeten zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. (De Morgen, Politie jaagt op valse parkeerkaarten voor mindervaliden, 11 augustus 2010, blz. 2)

De problematiek is de staatssecretaris voor Sociale Zaken echter niet onbekend. In zijn Algemene beleidsnota betreffende Personen met een handicap staat het volgende: ďIn overleg met de Directie-generaal zal ook nagegaan worden welke maatregelen genomen kunnen worden om misbruik van en fraude met parkeerkaarten tegen te gaan.Ē Even verder gevolgd door ďIk zal daarom, in overleg met mijn collegaís van Binnenlandse Zaken en van Mobiliteit, een ministeriŽle omzendbrief uitgeven die herinnert aan de gebruiksvoorwaarden voor de voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. Samen met mijn collega van Mobiliteit zal ik bovendien onderzoeken of het mogelijk is een sensibiliseringscampagne te houden die gericht is op de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers, waartoe personen met een handicap behoren, waarin ook het respect voor de voorbehouden parkeerplaatsen in zal voorkomen.Ē (Jean-Marc Delizťe, Algemene Beleidsnota Personen met een handicap, Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 30 oktober 2009, DOC 52 2225/004, blz. 20).

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen::

1.Beschikt u over cijfergegevens betreffende het aantal overtredingen in ons land bij het gebruik van parkeerkaarten voor gehandicapten in 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010, opgesplitst per gewest en politiezone en naar categorie?

2.Hoeveel van die overtreders mochten zich nadien verantwoorden voor de rechter? Welke sanctie werd hen opgelegd?

3.Kunt u al meedelen welke maatregelen kunnen en zullen getroffen worden om misbruik van en fraude met parkeerkaarten voor gehandicapten tegen te gaan? Indien niet, waarom niet en binnen welke termijn acht u het mogelijk wel een antwoord te kunnen verstrekken?

4.Kunt u de stand van zaken meedelen betreffende de vermelde ministeriŽle omzendbrief en sensibiliseringscampagne?

Antwoord ontvangen op 11 april 2012 :

1. In verband met vraag 1 verwijs ik u graag naar het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken op de parlementaire vraag nr. 5-144.

2. De gegevensbank van het Centrum voor Informatieverwerking van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie kan geen onderscheid maken tussen de personen die werden geverbaliseerd voor het geparkeerd staan op een parkeerplaats voor gehandicapte personen en het frauduleuze gebruik van parkeerkaarten voor gehandicapte personen.

Bijgevolg kan er geen antwoord op deze vraag worden gegeven.

3 & 4. In verband met de vragen 3 en 4 verwijs ik u graag naar het antwoord van de staatssecretaris voor Sociale Zaken op de parlementaire vraag nr. 5-145.