Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3983

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Rijverbod - Politie - Controle - Algemene Nationale Gegevensbank

rijbewijs
Algemene Nationale Gegevensbank (Politie)
politiecontrole

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
5/3/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3517

Vraag nr. 5-3983 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In heel wat politiezones zijn permanent tientallen mensen ontzet van het recht een voertuig te besturen. Volgens de mensen op het terrein is het opvolgen van deze rijverboden gezien de aantallen een haast onmogelijke opdracht.

Rijverboden worden momenteel ook niet opgenomen in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). Sedert jaren zijn sommige politiediensten vragende partij om rijverboden op te nemen in de ANG zodat de controle of toezicht op de mensen die rijden tijdens hun verval eenvoudiger wordt. Zonder een eenvoudige controlemogelijkheid is ook een rijverbod geen effectieve maatregel.

In dit kader een aantal vragen:

1) Deelt de geachte minister de mening van de mensen op het terrein dat het opvolgen van de rijverboden gezien de omvang van het fenomeen een haast onmogelijke opdracht wordt?

2) Wenst zij het rijverbod op te nemen in de ANG om de controle op het rijverbod eenvoudiger te maken? Kan zij haar antwoord motiveren?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Momenteel is het voor de politiediensten praktisch onmogelijk om op het terrein na te gaan of een persoon, op het ogenblik van de controle, vervallen is van het recht tot sturen. De gegevens van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie kunnen tot heden niet geraadpleegd worden.

Sedert enkele jaren loopt er een project om een databank rijbewijzen, “Mercurius” genoemd, in plaats te stellen. Deze databank zou de gegevens bevatten van alle personen die vervallen zijn van het recht tot sturen.

Op die manier zullen de politiediensten tijdens een controle de databank in ‘real time’ kunnen raadplegen. Dit dossier wordt beheerd door de FOD Mobiliteit in nauwe samenwerking met de FOD Justitie.