Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3738

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 16 november 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Politie - Verloningssysteem - Politiestatuut - Hervorming - Premies - Intern onderzoek - Comité P

politie
gemeentepolitie
arbeidsbezoldiging
fraude
beroepsdeontologie
beroepsstatus
loonpremie
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Chronologie

16/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3989

Vraag nr. 5-3738 d.d. 16 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In haar antwoord op mijn eerdere vraag om uitleg (nr. 5-746) liet de minister weten dat toen nog geen uitgewerkt voorstel op tafel lag om het verloningssysteem bij de politie te hervormen. Eerst moest een exhaustieve lijst worden opgesteld van alle functies binnen de politiediensten en daarna moesten de criteria worden vastgesteld om die functies te wegen. Het was de bedoeling dat er een transparanter systeem komt, dat minder gedifferentieerd en gedetailleerd is dan het huidige. Dat zou de mobiliteit en de flexibiliteit in de hand werken. Een en ander zou echter nog veel overleg en tijd vergen.

In hetzelfde antwoord stelde de minister ook dat het grootste deel van de toelagen gaat naar de vergoeding onregelmatige prestaties. Dat is inderdaad normaal aangezien ook 's nachts en in de weekends voldoende politie beschikbaar moet zijn. Daar mag wel degelijk iets tegenover staan. Uit een onderzoek bij de lokale politie van Gent bleek echter dat uitgerekend bij die onregelmatige prestaties het schoentje knelt. Uit dat onderzoek kon volgens de minister worden besloten dat nauwlettender moest worden toegezien op de verantwoording van uitgevoerde prestaties, vooral wat betreft hun operationele noodzaak en efficiëntie.

Volgens de minister had de federale gerechtelijke politie een intern onderzoek uitgevoerd. Uit de eerste resultaten bleek dat gemiddeld een tot twee regularisaties per directie moesten worden uitgevoerd. Die waren meestal het gevolg van een administratieve vergetelheid zoals het niet of het laattijdig schorsen of openen van een recht. In opdracht van de commissaris-generaal was een soortgelijk intern onderzoek gestart voor de hele federale politie. Bij het Comité P zou ook een onderzoek naar het systeem van de premies lopen nadat een aantal disfuncties werden vastgesteld. Daar wordt verwacht dat het onderzoek in 2012 wordt afgerond (cf. Kim Van De Perre, Inflatie aan politiepremies werkt misbruik in de hand, De Morgen, 11 oktober 2011, pag. 7).

Recent overheersten de misbruiken in de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek de berichtgeving. In de nasleep pleitten zowel criminologen, politici als politiemensen voor een transparant(er) politiestatuut en een functionele verloning om de excessen in de toekomst tegen te gaan. Ook de politievakbond NSPV blijkt bereid om het debat over het statuut aan te gaan en is voorstander van een eenvoudiger verloningssysteem met minder premies. De vakbond verwees eveneens naar een functionele verloning als remedie (cf. Inge Ghijs, Interne controle, De Standaard, 8 oktober 2011, pag. 20).

De onderhandelende partijen, ten slotte, zouden ook akkoord zijn om het politiestatuut aan te passen. Ook zij blijken van mening dat het systeem van de vergoedingen bij de politie te ondoorzichtig is. Het grote probleem zou vooral zijn dat de dienstchef "à la tête du client" kan beslissen over de toekenning van de premies. De onderhandelaars zouden het eens zijn om de wildgroei aan premies te stoppen. Daarom willen ze aan de agenten een vast loon per functie toekennen en op die manier misbruik onmogelijk maken (cf. ME, Graaien bij de politie kan niet meer, De Standaard, 28 oktober 2011, pag. 6).

In dit kader een aantal vragen:

1) Wat is de stand van zaken betreffende de hervorming van het politiestatuut en het verloningssysteem bij de politie? Op welke wijze zal de wildgroei aan premies precies aan banden worden gelegd? Komt er inderdaad een functionele verloning bij de politie? Zo ja, tegen wanneer mogen we die verwachten?

2) Kan de minister de resultaten meedelen van het interne onderzoek voor de hele federale politie dat in opdracht van de commissaris-generaal is opgestart? Zo niet, tegen wanneer mogen wij die resultaten verwachten? Zullen de resultaten worden gebruikt bij de hervorming van het politiestatuut en het verloningssysteem?

3) Kan de minister bevestigen dat bij het Comité P ook een onderzoek loopt naar het systeem van de premies? Mogen we die resultaten inderdaad verwachten in 2012? Zullen ook die resultaten worden gebruikt bij de hervorming van het politiestatuut en het verloningssysteem?

4) Welke maatregelen heeft zij in gedachten om nauwlettender te kunnen toezien op de verantwoording van uitgevoerde prestaties, en vooral wat betreft hun operationele noodzaak en efficiëntie?