Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3484

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 17 oktober 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Gemeenschapswacht - Gemachtigde opzichters - Opleiding

gemeenschapswacht
beroepsopleiding

Chronologie

17/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3982

Vraag nr. 5-3484 d.d. 17 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om het toezicht van het openbaar domein te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen bepaalt omzendbrief PREV 32 dat "elke persoon die rechtsreeks of onrechtstreeks tewerk wordt gesteld door een gemeente en de opdrachten vermeld in de wet van 15 mei 2007 als kernopdracht uitvoert, wordt beschouwd als gemeenschapswacht". Het betreft onder meer werknemers van de plaatselijk werkgelegenheidsagentschappen (PWA) die als gemachtigde opzichters optreden. Zij moeten voortaan nu ook een dure opleiding volgen van 90 uur gemeenschapswacht, zelfs al werken ze bijvoorbeeld maar 1 uur per dag. De meerwaarde van deze opleiding is zeer miniem, zeker gezien gemachtigde opzichters zich al moet conformeren aan de regels die het ministerieel rondschrijven van 5 juli 1999 betreffende de gemachtigde opzichters (opleiding, uitrusting, voorwaarden) voorschrijft.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Deelt de geachte staatssecretaris de mening dat het beschouwen van een gemachtigd opzichter (die zijn taak als kernopdracht uitvoert en rechtstreeks of onrechtstreeks tewerk wordt gesteld door een gemeente) als een gemeenschapswacht een dure en onnodige kost betekent voor de gemeenten?

2) Hoe staat hij tegenover de praktijk dat gemeenschapswachten na hun opleiding van 90 uur nog een bijkomende opleiding moeten volgen vooraleer ze kunnen worden ingezet voor de taak van gemachtigd opzichter?