Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3228

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 29 september 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Medische rijongeschiktheid - Kruispuntbank Rijbewijzen - Controle inlevering rijbewijs - Ongevallen - Beoordelingen

strafsanctie
ongeval bij het vervoer
verkeersveiligheid
rijbewijs
medische diagnose
elektronische overheid

Chronologie

29/9/2011 Verzending vraag
21/11/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-3228 d.d. 29 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn vraag om uitleg nr 5-612 over de controle op automobilisten die wegens medische redenen niet meer met de auto mogen rijden, antwoordde de staatssecretaris dat er in het kader van de oprichting van de Kruispuntbank Rijbewijzen in de mogelijkheid wordt voorzien om de resultaten van het medisch rijgeschiktheidsonderzoek rechtstreeks mee te delen aan de Kruispuntbank, via het zogenaamde e-health-platform. Daarover bleek toen overleg aan de gang. Er zou ook rekening worden gehouden met de regels inzake het medisch beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Volgens de berichtgeving van Ann de Boeck in De Morgen van 22 september 2011 werkt de staatssecretaris aan een plan dat ervoor moet zorgen dat bestuurders die medisch rijongeschikt worden verklaard ook daadwerkelijk hun rijbewijs inleveren. Het is blijkbaar de bedoeling de resultaten van de medische keuring te koppelen aan de Kruispuntbank Rijbewijzen, een centrale databank die in 2013 zou worden opgericht. Het plan ligt blijkbaar al klaar, maar er moeten nog wat privacy-aspecten worden weggewerkt.

In hetzelfde artikel liet de staatssecretaris optekenen dat afgekeurde chauffeurs geen beleidsprioriteit zijn. In vergelijking met andere risico's veroorzaken ze niet veel ongevallen. De wegcode verplicht overigens iedere chauffeur om voor zichzelf te bepalen of hij in staat is te rijden. Wie een voertuig bestuurt terwijl hij niet aan de medische criteria voldoet, kan ook zwaar worden bestraft met een geldboete tot 11 000 euro en een rijverbod tot vijf jaar.

In dit kader een aantal vragen:

1) Beschikt de staatssecretaris over cijfergegevens betreffende het aantal ongevallen dat in de periode 2008 tot en met de eerste helft van 2011 werden veroorzaakt door medisch rijongeschikte bestuurders?

2) Wil de staatssecretaris meedelen hoeveel personen in diezelfde periode werden veroordeeld en tot welke straf omdat ze een voertuig bestuurden terwijl ze niet aan de medische criteria voldeden?

3) Kan de staatssecretaris de stand van zaken betreffende het hierboven vermelde onderzoek meedelen?

4) Bevestigt de staatssecretaris dat het plan klaar ligt, maar dat er enkel nog enkele privacy-aspecten moeten worden weggewerkt? Over welke aspecten van privacy gaat het precies? En tegen wanneer denkt de staatssecretaris die aspecten te hebben weggewerkt?

Antwoord ontvangen op 21 november 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende antwoord te geven:

1. en 2. De vaststelling van de eventuele medische rijongeschiktheid in ongevallen maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek in het kader van de strafrechtelijke vervolging en het bepalen van de verantwoordelijkheden voor het ongeval. Deze materie behoort tot de bevoegdheid van de minister van Justitie.

3. en 4. De medische rijgeschiktheid voor categorie A, B en B+E wordt, indien de houder van een rijbewijs niet voldoet aan de algemene medische normen, onderzocht door de behandelende arts van de betrokkene. Bij een functiestoornis dient de behandelende arts door te verwijzen naar de keurende arts van het CARA. De behandelende of de keurende arts bepaalt de voorwaarden waaronder de bestuurder nog zal mogen sturen, onder vermelding van de overeenstemmende code, bepaald in de reglementering. Hij kan ook, in functie van de medische criteria, de houder van een rijbewijs rijongeschikt verklaren voor een bepaalde periode. De houder van het rijbewijs is verplicht om binnen de vier dagen deze vermeldingen op het rijbewijs te laten aanbrengen.

In de optiek van de Kruispuntbank Rijbewijzen (KBR) zal de behandelende of keurende arts de bovenvermelde codes of periode van rij(on)geschiktheid, via e-health (voor het CARA rechtstreeks) meedelen aan de KBR. Op die manier kan bij een politiecontrole vastgesteld worden of de bestuurder niet rijongeschiktheid is.

Omwille van controledoeleinden heeft de politie toegang tot de KBR. Daarbij gaat het enkel om de bovenvermelde codes of de periode van rij(on)geschiktheid. De codes hebben doorgaans betrekking op de voorwaarden waarin men mag rijden (voertuigaanpassingen, periode van de dag, prothese, …). In geval van rijongeschiktheid wordt er geen vermelding gemaakt van de medische aandoening als zodanig.

Op dit ogenblik zijn de besprekingen met e-health en het CARA lopende om de overdracht van bovenstaande gegevens op het operationele vlak mogelijk te maken in de loop van 2012.