Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3225

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 29 september 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Personen met een handicap - Tewerkstelling in federale overheidsdiensten - Begeleidingscommissie - Evaluatie 2010

overheidsapparaat
ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

29/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3226

Vraag nr. 5-3225 d.d. 29 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt bepaalt dat in elk federaal openbaar bestuur 3 % (in plaats van 2 % voordien) van de betrekkingen wordt voorbehouden voor personen met een handicap. Om dit op te volgen voorziet het koninklijk besluit in een begeleidingscommissie die als doel heeft verslag uit te brengen aan de regering over de toestand van de tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal ambt en haar te adviseren over het beleid terzake. Ze staat ook in voor het evalueren van de inspanningen die de federale organisaties doen om de vastgelegde 3 %-doelstelling voor de tewerkstelling van personen met een handicap te bereiken.

In haar evaluatieverslag voor het jaar 2010 stelt de commissie vast dat de tewerkstellingsgraad voor personen met een handicap slechts 1,28 % bedraagt. Hoewel dit een positieve evolutie is ten opzichte van 2009, waar de tewerkstellingsgraad maar 0,9 % bedroeg, is de deadline van 1 januari 2010 om het quotum van 3 % te bereiken duidelijk niet behaald.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1) Heeft de commissie aan de instanties die als taak hebben toe te zien op de naleving van de verplichtingen gevraagd om het sanctioneringsmechanisme in werking te stellen? In welke gevallen? Werd er een wervingsstop doorgevoerd?

2) Welke bijkomende inspanningen worden genomen of zijn onderweg om alsnog het quotum van 3 % te behalen? Hebt u zicht op de effectiviteit van deze maatregelen?