Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2816

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 20 juli 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken

alcoholhoudende drank
reclame
drankenindustrie
bescherming van de consument

Chronologie

20/7/2011 Verzending vraag
30/11/2011 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-877

Vraag nr. 5-2816 d.d. 20 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 12 mei 2005 sloten de beroepsverenigingen van de Belgische producenten van alcoholhoudende dranken, Fedis, de Jury voor Eerlijke Praktijken inzake reclame, de horecasector en twee consumentenorganisaties een Convenant af inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken.

De wet van 17 november 2006 tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, biedt de minister de mogelijkheid om met een Koninklijk Besluit dergelijke overeenkomst met de alcoholsector regelgevende kracht te geven. Ondanks engagementen van uw voorganger minister Demotte en uzelf werd het convenant nooit bekrachtigd bij Koninklijk Besluit.

In antwoord op een Vraag om Uitleg hierover in oktober 2009 (4-1087) meldde de minister dat uw diensten werkten aan de institutionalisering van het convenant. Er waren echter aanpassingen nodig voor de publicatie in een Koninklijk Besluit. De minister wou nog overleg plegen. Er zou ook een praktische gids worden uitgewerkt om het convenant beter te kunnen toepassen.

Daarom had ik de minister willen vragen:

1. Wat is de stand van zaken van de bekrachtiging van het convenant via een Koninklijk Besluit?

2. Welke aanpassingen zijn nog nodig voor een bekrachtiging via KB mogelijk is?

3. Werd er nog overleg gepleegd met de sector om het convenant aan te passen?

4. Wat is de stand van zaken van de uitwerking van de praktische gids?

Antwoord ontvangen op 30 november 2011 :

De gemeenschappelijke verklaring betreffende het toekomstige alcoholbeleid raadt aan om het bestaande convenant inzake reclame, dat de sector, de consumenten en de minister van Volksgezondheid in 2005 ondertekenden, te institutionaliseren. De wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het vlak van de voedingsmiddelen en andere producten biedt hiertoe de mogelijkheid.

Mijn diensten hebben in die optiek en in overleg met de betrokken sectoren aan een aantal amendementen gewerkt. Er werd ook een praktische gids voorbereid die de toepassing van dit convenant moet bevorderen. Beide ontwerpteksten zijn klaar. Het is momenteel echter niet mogelijk om in lopende zaken dit ontwerp van een nieuw convenant in een besluit in te lassen. We zullen dus moeten wachten tot er een volwaardige regering is om dit werk te voltooien.