Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2815

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 20 juli 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

De drank Gold Strike

alcoholhoudende drank
reclame
alcoholisme
verkoopvergunning
bewustmaking van de burgers

Chronologie

20/7/2011 Verzending vraag
30/11/2011 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-876

Vraag nr. 5-2815 d.d. 20 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent werd een melding gemaakt van een nieuwe hype rond de drank Gold Strike. Een likeur van 50% alcohol dat wordt gedronken in Shotglazen waar een ritueel mee samenhangt. Dat is ver boven het gemiddelde alcoholpercentage van 40% van andere sterke dranken zoals Vodka en Wiskey of een pintje van 4 5% alcohol. Vooral bij jongeren, in het studentenleven zou de drank snel aan populariteit hebben gewonnen.

De heer Jan Tytgat, toxicoloog aan de KULeuven waarschuwt voor deze drank. Per consumptie heb je twaalf keer meer alcohol binnen dan bij een pintje. De moleculen in de aroma's zoals kaneel , walnoot en zoethout kunnen een zekere geestesverruiming geven en in combinatie met de alcohol de effecten versterken. Een volledige fles van een halve liter bevat volgens Tytgat een dodelijke concentratie.

De producent heeft intussen ook een 'light'-versie op de markt gebracht met 30% alcohol, de Silver Strike.

De Vereniging van Alcohol- en Drugsproblemen zou het succes van Gold Strike wijten aan de stijgende populariteit van sterke drank in het algemeen.

Daarom had ik de minister willen vragen:

1. Is de drank Gold Strike in regel met alle wettelijke bepalingen en dus legaal op de markt?

2. Werd door de minister onderzocht of de reclame voor deze drank in regel is met het convenant van 12 mei 2005 inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken? Zo ja, wat zijn de bevindingen?

3. Zijn er door de minister acties gepland of reeds ondernomen om jongeren te wijzen op de gevaren van Gold Strike en sterke drank in het algemeen?

Antwoord ontvangen op 30 november 2011 :

1. De drank die u vermeldt schendt geen enkele wetgeving inzake de volksgezondheid waarvoor mijn diensten bevoegd zijn.

2. Zoals u vermeldt, is het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken onder meer bedoeld om de jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van reclame voor alcoholhoudende dranken. Dit convenant vormt een systeem van zelfregulering, en in dit huidige kader is het aan de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) om zich, nadat een klacht werd neergelegd, uit te spreken over het al dan niet naleven van de bepalingen van het convenant. Mijn diensten hebben geen enkele bevoegdheid voor de toepassing van dit convenant. Ik raad u dan ook aan om klacht neer te leggen bij de JEP indien u vindt dat de marketing rond dit product de regels overtreedt die het convenant uiteenzet.

3. Net zoals andere sterk alcoholische dranken, behoort de door u vermelde drank tot de categorie van sterke dranken die verboden zijn voor min-18 jarigen. De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid is (samen met de politie) sinds kort voor de controle op de verkoop van deze producten bevoegd, en mijn diensten stellen dan ook alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze maatregel correct wordt toegepast. Ze voeren hiervoor een groot aantal controles uit en sensibiliseren de organisatoren van lokale fuiven. Anderzijds zal men in de komende dagen een door het federaal Fonds voor de bestrijding van verslavingen gefinancierde infocampagne lanceren over het verbod op alcoholverkoop aan min-16 jarigen en min-18 jarigen. Andere preventiecampagnes zijn uiteraard mogelijk, maar die vallen onder de bevoegdheid van mijn collega’s van de deelstaten.