Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2814

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 27 juli 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

De Gemeenschappelijke Verklaring betreffende het toekomstig alcoholbeleid

alcoholhoudende drank
alcoholisme

Chronologie

27/7/2011 Verzending vraag
30/11/2011 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-875

Vraag nr. 5-2814 d.d. 27 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 17 juni 2008 kwam de InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid tot een Gemeenschappelijke Verklaring betreffende het toekomstige alcoholbeleid. Er werden toen een reeks maatregelen vooropgesteld om het problematisch gebruik van alcohol te bestrijden in het bijzonder bij jongeren. Ik verwijs hierbij ook naar mijn Vraag om Uitleg in de vorige legislatuur (4-1087).

Een aantal voorgestelde maatregelen vereisen een wettelijke regeling:

- Inzake de beschikbaarheid van alcohol werd vooropgesteld dat er "een einde moet komen aan de bestaande verwarring tussen bepaalde dranken met alcohol en andere (waters, softdrinks,Ö) in de handel. Dranken die alcohol bevatten moeten zich in een duidelijk apart rek bevinden.

- "Het is ook nodig om een einde te maken aan de praktijk die eruit bestaat dat men uitsluitend alcohol laat zien in de vitrines van de 'night shops'."

- De ministers van Volksgezondheid bevelen aan "het gratis aanbieden van alcoholische producten tijdens sportieve en culturele evenementen te verbieden".

"De Ministers van Volksgezondheid wensen eveneens de wetgeving op de verkoop en de distributie van gemengde dranken, 'alcopops' genoemd, te onderzoeken." U had daartoe een vraag gericht aan de minister van FinanciŽn (zie 4-1087).

Daarnaast wensten de ministers "een analyse uit te voeren van de gemiddelde toegepaste prijzen in Europa en, meer in het bijzonder, moeten de Belgische prijzen vergeleken worden met die welke toegepast worden in onze buurlanden. Dit met het oog op het aanpassen van de prijzen naar boven toe, indien het vastgestelde verschil te groot is."

De prijssetting van alcohol is een belangrijk element in de strijd tegen problematisch gebruik. Volgens de Vereniging van Alcohol en Drugs is alcohol in BelgiŽ goedkoper in vergelijking met onze omringende landen.

Daarom had ik de minister willen vragen:

1. Wat is de stand van zaken voor een regeling om alcohol in aparte rekken aan te bieden en niet langer in de vitrines van nachtwinkels?

2. Werden er al initiatieven genomen om het gratis aanbieden van alcohol tijdens sportieve of culturele evenementen te verbieden?

3. Wat zijn de resultaten van het onderzoek naar de wetgeving op gemengde dranken, alcopops?

4. Wat zijn de resultaten van uw analyse naar de prijzen van alcohol met onze buurlanden? Is alcohol, in het bijzonder sterke drank inderdaad goedkoper in BelgiŽ?

5. Is de minister in die zin voorstander om bijvoorbeeld de accijnzen op sterke dranken te verhogen indien zou blijken dat de gemiddelde prijzen in ons land lager liggen?

Antwoord ontvangen op 30 november 2011 :

1-2. De gemeenschappelijke verklaring betreffende het toekomstig alcoholbeleid identificeerde duidelijk een probleem in verband met de beschikbaarheid van alcoholhoudende dranken, en meer in het bijzonder voor jongeren. In die optiek werd het plan opgevat om de wetgeving te wijzigen, wat ook gebeurd is. De nieuwe wet geldt sinds 10 januari 2010. Alle bestaande bepalingen inzake het verbod op de verkoop van alcohol werden gebundeld in eenzelfde tekst en ook een verbod op de verkoop van bier en wijn aan min-16 jarigen werd daaraan toegevoegd. De controle valt voortaan onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, maar blijft ook een bevoegdheid van de politie.

Begin 2010 gaf men voorrang aan de controles. De inspectiedienst van DG4 van de FOD Volksgezondheid heeft dus kennis gemaakt met de toestand op het terrein, waarbij er al repressief werd opgetreden. Dit leidde onder meer tot het verbieden van alcoholverkoop via automaten zonder een systeem waarmee men de leeftijd van de klant kan nagaan.

3. De interpretatie van de FOD Volksgezondheid met betrekking tot de regels inzake de verkoop van gemengde drankjes zoals alcoholpops is duidelijk: elke gedistilleerde drank met een effectief alcoholvolumegehalte hoger dan 1,2 % mag niet worden verkocht aan min-18 jarigen. Daar alcoholpops binnen die categorie vallen, zijn ze dus verboden voor min-18 jarigen.

4-5. De prijs van alcohol kan door verschillende taksen worden gereguleerd, maar dat behoort niet tot mijn bevoegdheden. Ik raad u dan ook aan om rechtstreeks contact op te nemen met de minister van financiën . Het ligt echter voor de hand dat een nog betere samenwerking tussen mijn diensten en die van de FOD Financiën noodzakelijk blijft. Momenteel is dit onder meer mogelijk via de Algemene Cel Drugsbeleid waarin alle departementen die bevoegd zijn op het vlak van illegale drugs, alcohol en tabak vertegenwoordigd zijn. Zoals vermeld in de gemeenschappelijke verklaring van juni 2008, is het trouwens deze Cel die belast is met de operationalisering van de gemeenschappelijke verklaring.