Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2811

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 20 juli 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

De voorwaarden voor de toepassing van het tijdelijk verlaagd BTW-tarief van 6% op nieuwbouw

bouwnijverheid
BTW-tarief

Chronologie

20/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-995

Vraag nr. 5-2811 d.d. 20 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het B.S. van 13 februari 2009, tweede editie, werd een K.B. van 10 februari 2009 gepubliceerd tot wijziging van het K.B. nr. 20 betreffende de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de onroerende sector.

Voor de toepassing van het tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% op de eerste schijf van 50.000 euro in geval van nieuwbouw wordt zowel in hoofde van de bouwheer als bij de verkrijger vereist dat hij of zij, zonder uitstel, er zijn domicilie vestigt en behoudt tot 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de ingebruikneming van het gebouw.

Het is niet ondenkbeeldig dat bepaalde eigenaars om diverse redenen en buiten hun wil om niet meer aan die voorwaarden kunnen voldoen. Concreet heb ik een paar vragen over de situatie waarbij één van de echtgenoten, nog voor het gezin 5 jaar in de nieuwbouw heeft gewoond, naar het buitenland gedetacheerd wordt voor een bepaalde termijn door zijn werkgever en beslist om zijn gezin mee te nemen.

1. Kan de overplaatsing naar het buitenland gezien worden als een dergelijke behoorlijk gerechtvaardigde oorzaak die de mede-eigenaars verhindert om het gebouw, voorlopig, verder als hun vaste privé-woning te gebruiken waardoor de terugstorting van het genoten belastingsvoordeel niet moet gebeuren?

2. Geldt hetzelfde wanneer deze mensen de woning tijdelijk wensen te verhuren om de woning te beschermen van te lange leegstand?