Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-261

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 25 oktober 2010

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tariefverlaging voor mensen die in armoede leven - Aantallen - Automatische toekenning

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
gereduceerde prijs
armoede
laag inkomen
OMNIO
officiële statistiek
geografische spreiding

Chronologie

25/10/2010 Verzending vraag
6/7/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-260

Vraag nr. 5-261 d.d. 25 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Personen met een laag inkomen hebben dikwijls, wegens de te hoge kosten, geen privévervoer en maken daarom veelvuldig gebruik van het openbaar vervoer. Vanuit de overtuiging dat mobiliteit een basisrecht is, werd in het kader van de huidige beheersovereenkomst 2008-2012 tussen de overheid en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) de verplichting tot tariefverlaging doorgevoerd voor mensen die in armoede leven. Om te bepalen wie recht heeft op deze tariefverlaging wordt het OMNIO-statuut gebruikt. Personen die in aanmerking komen, kunnen via het ziekenfonds een aanvraag indienen. Om aan deze tariefverlagingen te kunnen voldoen, ontvangt de NMBS 2,3 miljoen euro bovenop de jaarlijkse exploitatievergoeding.

Het Federaal Plan Armoedebestrijding (voorstel 55) vermeldt dat er aandacht gaat naar de informatieverstrekking door de NMBS over de extra verkeersvoordelen voor houders van het OMNIO-statuut, waarbij tevens " alles in het werk wordt gesteld om dit extra voordeel zo snel mogelijk automatisch toe te kennen ".

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel personen maakten in 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010 gebruik van de verhoogde tegemoetkoming volgens het OMNIO-statuut, met een opsplitsing naar gewest?

2) Bent u van oordeel dat voldoende mensen die recht hebben op dit voordeel hiervan op de hoogte zijn? Welke stappen zijn ondernomen om de automatische toekenning te realiseren? Binnen welke termijn acht u dit haalbaar?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2011 :

1) Ik beschik niet over informatie hierover aangezien het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-verzekering (RIZIV) bevoegd is voor het OMNIO-statuut en de bruto belastbare inkomsten bepalend zijn voor het ontstaan van rechten verbonden aan dit statuut.

2) Het Federaal Plan Armoedebestrijding, goedgekeurd op 4 juli 2008, regelt de automatische toekenning van de voordelen. Dit moest in de loop van 2010 uitgevoerd zijn. Wegens technische problemen met de toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank kon dit evenwel tot nu toe niet gedaan worden. De verschillende vervoersmaatschappijen en de Kruispuntbank analyseren de situatie. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) had zich ertoe verbonden een sensibiliseringscampagne op te zetten zodra de automatische toekenning effectief is.