Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-245

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 21 oktober 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Veiligheid in en rond spoorwegstations - Nieuwe rondzendbrief - Samenwerkingsakkoorden - Stand van zaken

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
openbare veiligheid
politie
gemeentepolitie
misdaadbestrijding
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
officiŽle statistiek

Chronologie

21/10/2010 Verzending vraag
22/12/2010 Antwoord

Vraag nr. 5-245 d.d. 21 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er zou worden gewerkt aan een rondzendbrief in verband met de veiligheid in en rond spoorwegstations. Die nieuwe brief zou verder bouwen op de rondzendbrief van 15 april 2002, maar zou daarnaast ook steunen op een risicoanalyse van alle spoorwegstations. Volgens de oude rondzendbrief was de grootte van een station bepalend voor de veiligheidsmaatregelen en de politiecapaciteit in een station. Slechts voor tien grote stations moesten tussen de lokale politie en de spoorwegpolitie protocollen of samenwerkingsakkoorden worden gesloten.

In de nieuwe rondzendbrief zou voor alle stations een risicoanalyse worden gemaakt, op basis van de echte problemen op het terrein. Steunend op die analyse zullen voor de vereiste veiligheidsmaatregelen per station samenwerkingsakkoorden tussen de lokale en de federale politie worden gesloten. De risicoanalyse zou onder andere rekening houden met de grootte van het station, het aantal reizigers, de geregistreerde criminaliteit, het internationale karakter.

In de nieuwe rondzendbrief zouden dus de echte problemen op het terrein bepalen bij welk type een station wordt ingedeeld. Daardoor zouden ook de veiligheidsmaatregelen in het station nauwer aansluiten bij de realiteit. Afhankelijk van het type station zou de spoorwegpolitie of lokale politie verantwoordelijk zijn voor het sluiten van protocollen met de andere veiligheidspartners. Als de omstandigheden in en rond een station veranderen, kan een station van type veranderen.

In het Brusselse Zuidstation loopt al enkele jaren een samenwerkingsakkoord tussen de bestuurlijke autoriteiten, de lokale en federale politiediensten, het parket, de algemene directie Preventie en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), de Maatschappij voor het intercommunaal vervoer te Brussel (MIVB), de TEC, Transport en commun, en De Lijn. Door dit samenwerkingsakkoord werken alle partners samen aan de veiligheid op en rond het openbaar vervoer in Brussel. Het belangrijkste aandachtspunt van dit samenwerkingsakkoord betreft de aanpak van diefstallen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft de minister cijfers over het aantal criminele feiten gepleegd in en rond de stations in de jaren 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010, opgedeeld per gewest en eventueel per categorie?

2) Kan ze mij zeggen hoe ver het staat met die rondzendbrief?

3) Kan ze de factoren opsommen die van belang zullen zijn bij de risicoanalyse? Welke impact hebben die factoren op het bepalen van het risiconiveau? Welke veiligheidsmaatregelen worden gekoppeld aan de verschillende factoren en veiligheidsniveaus?

4) Heeft ze cijfers over het aantal samenwerkingsakkoorden dat in ons land de laatste vijf jaar zijn gesloten? Tussen welke partners werden ze gesloten en welke draagwijdte hebben ze? Welke afspraken worden precies gemaakt?

5) Welke aandachtspunten staan in die samenwerkingsakkoorden?

Antwoord ontvangen op 22 december 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1. Gelieve hierbij twee tabellen te willen vinden:

Gegevens voor het tweede kwartaal van 2010 zijn nog niet beschikbaar.

2. Wij bevestigen u dat er initiatieven genomen werden met het oog op het wijzigen van de omzendbrief van 15 april 2002 betreffende de verantwoordelijkheid van de bestuurlijke overheid en de taakverdeling tussen de politiediensten inzake veiligheid bij de spoorwegen. Deze zijn evenwel nog niet afgerond en dientengevolge blijft de omzendbrief van 15 april 2002 van toepassing. Eind 2008 werd er een onderzoek betreffende de integrale veiligheid in de stations: een samenwerkingsmodel, opgestart. Het werd uitgevoerd door de KATHO en medegefinancierd door Corporate Security Service van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), de spoorwegpolitie (SPC) en de AD Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken. Begin 2010 hebben wij kennis kunnen nemen van de resultaten van dit onderzoek. De conclusies uit dit onderzoek zijn relevant gebleken voor de wijzigingen die wij wensen aan te brengen aan de omzendbrief van 15 april 2002 en wij zouden sommige ervan willen integreren in de nieuwe versie van de omzendbrief. Er werden reeds stappen in die zin ondernomen. Het is onze bedoeling te komen tot een resultaat dat niet alleen rekening zal houden met de conclusies van het bovenvermelde onderzoek, maar ook met de werkzaamheden van de NMBS, om op lokaal vlak intentieverklaringen uit te werken die een veiligheidsbeleid in de stations beogen te ontwikkelen.

3. De factoren bij de risicoanalyse zijn : de belangrijkheid van het station (onder meer in het raam van terrorisme), de aanwezigheid van internationale treinen, de nabijheid van de grens (drugs, …), de toegankelijkheid van het station (de vluchtwegen voor dieven), de aanwezigheid van toeristen of van daklozen, het aantal reizigers (spitsuren), de aanwezigheid van winkels, een cafetaria, enz.

Op basis van die risicofactoren worden veiligheidsmaatregelen getroffen : inzet van een interne bewakingsdienst en van de politie, installatie van veiligheidsapparatuur zoals camera’s en alarminstallaties, evenals infrastructurele maatregelen

Het antwoord op de vragen 4 en 5 behoort tot de bevoegdheid van mijn Collega van Overheidsbedrijven.

Tabel 1

Totaal aantal geregistreerde criminele feiten met als plaatsbestemming metrostation, metrotrein, spoorweg, spoorwegstation en trein, per Gewest, voor de periode 2007-2009, evenals voor het eerste kwartaal van 2010
Crimineel feit
2007

2008

2009


2010

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Metrostation

3.170

2.955

2.648


804


Metrotrein

1.380

1.437

1.220


408


Spoorweg

173

109

87


19


Spoorwegstation

6.587

6.823

6.433


1.258


Trein

1.606

1.960

1.729


406


Totaal gewest:

12.916

13.284

12.117


2.895
Onbekend

Metrostation

11

12

15


3


Metrotrein

26

23

33


8


Spoorweg

2

2

2
Spoorwegstation

27

10

24


5


Trein

66

104

108


35


Totaal gewest:

132

151

182


51
Vlaams Gewest

Metrostation

399

482

451


158


Metrotrein

53

55

39


23


Spoorweg

355

408

353


98


Spoorwegstation

5.148

5.985

6.338


1.287


Trein

1.960

2.008

2.332


583


Totaal gewest:

7.915

8.938

9.513


2.149
Waals Gewest

Metrostation

83

106

127


57


Metrotrein

17

16

26


3


Spoorweg

759

595

370


102


Spoorwegstation

2.885

2.772

2.564


643


Trein

1.267

1.099

1.077


336


Totaal gewest:

5.011

4.588

4.164


1.141

Totaal nationaal:

25.974

26.961

25.976


6.236

Tabel 2

Top 10 van de meest geregistreerde misdrijven met als plaatsbestemming metrostation, metrotrein, spoorweg, spoorwegstation en trein ,per Gewest, voor de periode 2007-2009, evenals voor het eerste kwartaal van 2010
Crimineel feit


Diefstal en afpersing
2007

2008

2009


2010

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Metrostation

1.603

1.452

1.397


407


Metrotrein

1.246

1.283

1.080


371


Spoorweg

125

71

55


15


Spoorwegstation

3.586

3.453

3.320


716


Trein

1.160

1.160

1.185


311


Totaal gewest:

7.720

7.419

7.037


1.820
Onbekend

Metrostation

11

10

14


2


Metrotrein

26

23

30


8


Spoorweg

2

2

1
Spoorwegstation

21

9

22


4


Trein

58

99

99


31


Totaal gewest:

118

143

166


45
Vlaams Gewest

Metrostation

215

221

201


72


Metrotrein

50

49

39


22


Spoorweg

155

205

138


28


Spoorwegstation

3.011

3.250

3.780


687


Trein

839

955

1.293


284


Totaal gewest:

4.270

4.680

5.451


1.093
Waals Gewest

Metrostation

47

64

32


6


Metrotrein

14

9

10


3


Spoorweg

522

358

191


69


Spoorwegstation

1.028

940

785


184


Trein

480

456

490


148


Totaal gewest:

2.091

1.827

1.508


410

Totaal nationaal:

14.199

14.069

14.162


3.368
Vreemdelingenwetgeving
2007

2008

2009


2010

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Metrostation

212

213

182


44


Metrotrein

3

3

3


2


Spoorweg

5

13

5


1


Spoorwegstation

1.167

1.268

1.129


182


Trein

104

169

117


39


Totaal gewest:

1.491

1.666

1.436


268
Onbekend

Spoorwegstation

1


Totaal gewest:

1
Vlaams Gewest

Metrostation

60

81

110


29


Metrotrein

1

31


Spoorweg

12

10

13


4


Spoorwegstation

356

556

466


88


Trein

199

273

341


107


Totaal gewest:

628

923

930


229
Waals Gewest

Metrostation

5

11

38


19


Metrotrein


2

8
Spoorweg

7

10

7


3


Spoorwegstation

119

194

275


58


Trein

59

51

45


9


Totaal gewest:

190

268

373


89

Totaal nationaal:

2.310

2.857

2.739


586
Drugs
2007

2008

2009


2010

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Metrostation

218

196

189


56


Metrotrein

3

10

8


1


Spoorweg

2

1

Spoorwegstation

357

542

338


48


Trein

147

427

238


23


Totaal gewest:

727

1.176

773


128
Onbekend

Trein

1


Totaal gewest:

1
Vlaams Gewest

Metrostation

9

21

26


7


Metrotrein


1

Spoorweg

15

18

9


3


Spoorwegstation

511

549

525


94


Trein

466

368

292


37


Totaal gewest:

1.001

957

852


141
Waals Gewest

Metrostation

1

3

12


3


Metrotrein


2

1
Spoorweg

23

43

14


4


Spoorwegstation

508

434

362


96


Trein

307

222

194


76


Totaal gewest:

839

704

583


179

Totaal nationaal:

2.568

2.837

2.208


448
Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit
2007

2008

2009


2010

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Metrostation

299

290

324


96


Metrotrein

45

63

78


12


Spoorweg

10

8

6


1


Spoorwegstation

190

233

228


52


Trein

43

33

43


12


Totaal gewest:

587

627

679


173
Onbekend

Metrostation1
Metrotrein1
Trein

3

1

1


1


Totaal gewest:

3

1

3


1
Vlaams Gewest

Metrostation

40

33

29


21


Metrotrein

1

1

Spoorweg

30

28

33


23


Spoorwegstation

256

285

310


98


Trein

119

102

114


47


Totaal gewest:

446

449

486


189
Waals Gewest

Metrostation

13

13

13


3


Metrotrein

2

1

Spoorweg

56

29

23


5


Spoorwegstation

270

275

295


82


Trein

111

99

117


36


Totaal gewest:

452

417

448


126

Totaal nationaal:

1.488

1.494

1.616


489
Geweld tegen eigendom
2007

2008

2009


2010

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Metrostation

43

75

47


39


Metrotrein

14

10

4


14


Spoorweg

16

5

9


2


Spoorwegstation

61

70

69


28


Trein

10

12

11
Totaal gewest:

144

172

140


83
Onbekend

Trein


1

Totaal gewest:


1Vlaams Gewest

Metrostation

15

11

4


3


Spoorweg

62

59

65


9


Spoorwegstation

237

277

243


48


Trein

18

20

17


4


Totaal gewest:

332

367

329


64
Waals Gewest

Metrostation

8

5

2


1


Metrotrein

1


Spoorweg

51

54

48


7


Spoorwegstation

224

214

194


58


Trein

40

41

30


7


Totaal gewest:

324

314

274


73

Totaal nationaal:

800

854

743


220
Misdrijven tegen de openbare trouw
2007

2008

2009


2010

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Metrostation

84

84

46


14


Metrotrein

24

18

11


2


Spoorwegstation

399

410

468


62


Trein

34

52

44


8


Totaal gewest:

541

564

569


86
Onbekend

Metrostation


2

Metrotrein2
Trein4


1


Totaal gewest:


2

6


1
Vlaams Gewest

Metrostation

2

5

7


1


Spoorweg


2

Spoorwegstation

63

61

43


13


Trein

25

36

34


23


Totaal gewest:

90

104

84


37
Waals Gewest

Metrostation


1

8


4


Metrotrein1
Spoorweg

4

1

4
Spoorwegstation

25

43

44


6


Trein

23

40

27


4


Totaal gewest:

52

85

84


14

Totaal nationaal:

683

755

743


138
Dronkenschap en alcohol
2007

2008

2009


2010

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Metrostation

116

137

103


25


Metrotrein

2

41


Spoorweg

1

2

2
Spoorwegstation

143

198

207


45


Trein

2

4

4
Totaal gewest:

264

345

316


71
Onbekend

Spoorwegstation

1


Totaal gewest:

1
Vlaams Gewest

Metrostation

17

19

17


6


Spoorweg

7

5

5


2


Spoorwegstation

177

161

148


46


Trein

23

13

17


3


Totaal gewest:

224

198

187


57
Waals Gewest

Metrostation

1


3


1


Spoorweg

5

3

4
Spoorwegstation

77

85

71


21


Trein

8

10

4


1


Totaal gewest:

91

98

82


23

Totaal nationaal:

580

641

585


151
Wapens en springstoffen
2007

2008

2009


2010

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Metrostation

147

117

82


36


Metrotrein

3

3

7
Spoorweg

5

1

Spoorwegstation

150

122

134


20


Trein

10

12

9
Totaal gewest:

315

255

232


56
Vlaams Gewest

Metrostation

1

10

5


2


Spoorweg

3

3

5
Spoorwegstation

65

91

57


13


Trein

12

17

17


7


Totaal gewest:

81

121

84


22
Waals Gewest

Metrostation

3

2

6


12


Metrotrein1
Spoorweg

10

4

2


1


Spoorwegstation

120

106

77


28


Trein

18

17

13


3


Totaal gewest:

151

129

99


44

Totaal nationaal:

547

505

415


122
Misdrijven tegen de openbare veiligheid
2007

2008

2009


2010

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Metrostation

69

60

52


22


Metrotrein

13

10

6
Spoorweg

1

1

Spoorwegstation

91

75

90


25


Trein

21

21

22


3


Totaal gewest:

195

167

170


50
Vlaams Gewest

Metrostation

7

6

6


2


Spoorweg

1

61


Spoorwegstation

62

77

73


19


Trein

44

35

41


11


Totaal gewest:

114

124

120


33
Waals Gewest

Metrostation

3

1

1


3


Metrotrein


1

3
Spoorweg

3

3

11
Spoorwegstation

104

98

107


30


Trein

78

70

72


22


Totaal gewest:

188

173

194


55

Totaal nationaal:

497

464

484


138
Bedrog
2007

2008

2009


2010

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Metrostation

51

38

38


9


Metrotrein

5

7

4
Spoorweg1
Spoorwegstation

99

104

101


21


Trein

16

18

18


3


Totaal gewest:

171

167

162


33
Onbekend

Spoorwegstation

1


1
Trein

3

2

2


1


Totaal gewest:

4

2

3


1
Vlaams Gewest

Metrostation

1

31


Metrotrein

1

1

Spoorweg

3

5

3


1


Spoorwegstation

109

96

85


24


Trein

55

70

67


13


Totaal gewest:

169

175

155


39
Waals Gewest

Metrostation


1

2
Metrotrein


1

Spoorweg


1

1
Spoorwegstation

50

38

28


8


Trein

30

11

12


6


Totaal gewest:

80

52

43


14

Totaal nationaal:

424

396

363


87