Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-222

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 8 oktober 2010

aan de minister van Justitie

Voorwaardelijke invrijheidstelling - Voorwaarden - Follow-up - Herroepingen, schorsingen of herzieningen

voorwaardelijke invrijheidstelling
officiŽle statistiek

Chronologie

8/10/2010 Verzending vraag
14/1/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-222 d.d. 8 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BBij de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) wordt iemand die tot een vrijheidsstraf is veroordeeld onder bepaalde voorwaarden vervroegd in vrijheid gesteld. De Commissie voor de Voorwaardelijke Invrijheidstelling bepaalt de voorwaarden waaronder iemand kan vrijkomen en ze is verantwoordelijk voor de follow-up. Bij niet-naleving van de voorwaarden, nieuwe strafbare feiten of een nieuwe veroordeling en wanneer iemand een gevaar vormt voor anderen, kan de voorwaardelijke invrijheidstelling worden herroepen, geschorst of herzien.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beschikt de minister over cijfers betreffende het aantal personen dat voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld in 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010? Welke waren de meest voorkomende voorwaarden?

2) Kan hij meedelen hoeveel personen zich in dezelfde periode niet aan de voorwaarden hielden en eraan toevoegen welke voorwaarden het meest worden geschonden?

3) Is hij van oordeel dat het systeem zijn doelstellingen bereikt of oordeelt hij, eventueel op basis van de hierboven gevraagde cijfers, dat het systeem door criminelen misbruikt wordt om op vrije voeten te kunnen lopen?

Antwoord ontvangen op 14 januari 2011 :

1. en 2. Aangaande de gevraagde cijfergegevens wordt momenteel een nieuwe versie van de applicatie SURTAP ontwikkeld die naar de toekomst toe een vollediger en vooral meer uniforme registratie zal toelaten. Deze is thans nog niet operationeel. Mijn diensten beschikken momenteel derhalve niet over de gevraagde gegevens.

3. de “Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling” waarnaar de vraag uitdrukkelijk verwijst werden afgeschaft door artikel50 van de wet van 17 mei 2007 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken; dit artikel trad in werking op 1 februari 2007.

Conform de op vandaag van toepassing zijnde wetgeving komt het toekennen van de invrijheidstelling en het bepalen van de eraan te koppelen voorwaarden toe aan de strafuitvoeringsrechtbanken voor (een) vrijheidstraf(fen) van meer dan drie jaar en aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie voor (een) vrijheidstraf(fen) tot en met drie jaar.