Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-201

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 30 september 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Geschorste werklozen - Afloop van de schorsingsperiode - Vereffening van de werkloosheidsvergoedingen - Leesbaarheid van de toelaatbaarheidscode

werkloze
werkloosheidsverzekering
minimumbestaansinkomen
OCMW

Chronologie

30/9/2010 Verzending vraag
2/2/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-201 d.d. 30 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer een werkloze wordt geschorst, wendt hij of zij zich soms tot een Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) om een leefloon aan te vragen.

Eens de schorsingsperiode voorbij, moet de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een toelaatbaarheidscode in het systeem invoeren, waarna de uitkeringsinstelling kan overgaan tot de vereffening van de werkloosheidsvergoedingen.

De OCMW's worden echter geconfronteerd met de vaststelling dat het enkele dagen kan duren vooraleer de code door de vakbond gelezen kan worden, zodat zij zich verplicht zien om financiŽle steun te verlenen, wat aanleiding geeft tot kosten en lasten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. In hoeveel gevallen (graag een percentage) wordt voormelde code pas leesbaar in het systeem na meer dan een dag na de invoering ervan? Waar is dat aan te wijten?

2. Wil de minister aangeven op welke wijze zij dit euvel wil laten verhelpen?

Antwoord ontvangen op 2 februari 2011 :

1) Wanneer een beslissing over de toelaatbaarheid wordt ingevoerd in het informaticasysteem van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), wordt deze de avond zelf nog, via een dagelijks geïnformatiseerd bestand, overgemaakt aan de uitbetalingsinstelling.

Vanaf de volgende dag is de uitbetalingsinstelling dan ook in de mogelijkheid de nieuwe beslissing toe te passen en de betaling van de uitkeringen aan de werkloze te realiseren.

Hierdoor kan gesteld worden dat er nooit meer dan één dag ligt tussen de invoer van de beslissing en het ter beschikking stellen aan de uitbetalingsinstelling.

Bovendien, wanneer de schorsing van de uitkeringen beperkt is in de tijd en indien alle voorziene voorwaarden vervuld zijn en de werkloze de nodige stappen heeft ondernomen, weet de uitbetalingsinstelling dat ze de werkloze opnieuw mag vergoeden vanaf de dag volgend op het einde van de schorsing, alvorens de nieuwe beslissing van toelating van de RVA te hebben gekregen. Dit gebeurt zo in de meerderheid van de gevallen van schorsing.

2) Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat de bestaande procedure volstaat en er geen wijzigingen aan dit systeem moeten gebeuren.