Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1838

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 22 maart 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Quads - Overlast - Aanpassing van de verkeersreglementering - Stand van zaken

motorvoertuig
wegverkeer
registratie van een voertuig
officiële statistiek
verkeersregels
landbouwvoertuig
tractor
lawaai
lokale wetgeving

Chronologie

22/3/2011 Verzending vraag
10/5/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1838 d.d. 22 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op een eerdere schriftelijke vraag nr. 4-4261 betreffende quads stelde de geachte staatssecretaris dat het verkeersreglement de mogelijkheid om quads de toegang te ontzeggen niet biedt bij gebrek aan een specifiek verkeersbord. Er kan dan ook geen aanvullend reglement in die zin worden getroffen. Hij vond het aangewezen dat de problematiek van de quads zou worden geregeld in het kader van de verkeersreglementering. Hij dacht aan de invoering van een specifiek verkeersbord waarbij de toegang van quads kan worden verboden, bijvoorbeeld in natuur- en recreatiegebieden of in bepaalde stedelijke gebieden. Daarover ging hij overleg plegen met de steden en genmeenten en de betrokken belangengroepen.

In de praktijk nemen steeds meer steden en gemeenten maatregelen tegen quads en de overlast die ze veroorzaken. Deze gaan van een preventieve aanpak en overleg met de bestuurders en hun belangengroepen over het opwerpen van fysische maatregelen tot het gebruik van een aanvullend verkeersreglement en het invoeren van een bepaling in de lokale politieverordeningen eventueel gekoppeld aan een strafbepaling. Uit een enquête van De Zondag bleek dat bijna driekwart van de responderende burgemeesters de invoering van een nieuw verkeersbord genegen was. Net geen vierde zag het nut daarvan niet in.

De steden en gemeenten opteren in de eerste plaats voor een versterking van de lokale autonomie en bevoegdheid om deze problematiek op maat van de eigen noden en behoeften aan te kunnen pakken. Zij geven de voorkeur aan aanvullende verkeersreglementen en / of politionele verordeningen. Zij zijn vragende partij om eerste en vooral over te gaan tot de invoering van een duidelijke begripsomschrijving van quads in het verkeersreglement. Op basis daarvan kan dan een verkeersbord worden opgesteld met meestal zonale toepassing. Maar daarnaast wensen de steden en gemeenten dat rekening wordt gehouden met de mogelijkheid om de problemen aan te pakken door middel van een eigen politieverordening of een aanvullend verkeersreglement.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beschikt de geachte staatssecretaris over cijfergegevens, opgesplitst per gewest, betreffende het aantal quads dat in ons land in omloop is? Hoeveel snelheidsovertredingen en ongevallen werden er in de periode van 2008 tot 2010, opgesplitst per gewest, opgetekend met quads?

2) Hoe ver staat hij met de regeling betreffende quads in het kader van de verkeersreglementering? Werd het verkeersbord al ingevoerd? Zo niet, waarom niet?

3) Heeft hij inmiddels overleg gepleegd met de steden en de gemeenten en de betrokken belangengroepen? Wat was het resultaat van dit overleg?

4) Beschikt hij over cijfers betreffende het aantal steden en gemeenten die de afgelopen drie jaar maatregelen hebben getroffen tegen de overlast veroorzaakt door quads? Welke maatregelen werden door de desbetreffende besturen specifiek genomen?

5) Hoe staat hij tegenover de wensen van de steden en gemeenten? Acht hij hun voorkeuren ook de beste aanpak van het probleem? Kan hij zijn antwoord motiveren?

Antwoord ontvangen op 10 mei 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden

1. De voertuigcategorie “quads” bestaat niet. Het betreft voertuigen die worden ingeschreven onder de noemer landbouwmaterieel, landbouwmotor, bedrijfsmaterieel of vierwieler met motor.

Het aantal van deze voertuigen die op datum van 5 april 2011ingeschreven zijn:

Van de voertuigen die zijn ingeschreven als landbouwmaterieel, landbouwmotor of bedrijfsmaterieel kan niet worden bepaald over welk type voertuig het precies gaat.

Het aantal vierwielers met motor geeft vermoedelijk de beste indicatie van wat u onder de term “quad” begrijpt.

Een gewestelijke opsplitsing met betrekking tot de inschrijving is niet mogelijk.

Naast de hierboven vermelde voertuigen die moeten worden ingeschreven (nummerplaat) kunnen ook de vierwielige bromfietsen klasse B tot de “quads” worden gerekend. Aangezien bromfietsen geen nummerplaat moeten voeren, kunnen geen cijfers worden aangereikt met betrekking tot het aantal dergelijke voertuigen dat in omloop is.

In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal snelheidsovertredingen die in 2008 en 2009 werden begaan door bestuurders van vierwielers met motor. Voor 2010 is deze informatie nog niet beschikbaar.


2008

2009

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

32

32

Vlaams Gewest

270

256

Waals Gewest

146

154

Totaal

448

442

Bron : Centrex Wegverkeer

Informatie met betrekking tot het aantal ongevallen met lichamelijke letsels (=licht gewonden, zwaargewonden en doden) waarbij vierwielers met motor betrokken waren in de periode 2008-2010 werd door Centrex Wegverkeer aangereikt:

2. Een ontwerp tot wijziging van het verkeersreglement waarin onder andere een verkeersbord dat de toegang van quads verbiedt, is opgenomen, kon door de val van de regering niet worden afgerond.

3. Er is overleg gepleegd met de verenigingen van de steden en de gemeenten. De invoering van een bord dat de toegang verbiedt aan quads is als compromis uit de bus gekomen.

Met de betrokken belangengroepen werd eveneens overlegd.

Ook werd bij de voorbereiding van het hierboven vermelde ontwerp, overleg gepleegd met de gewestregeringen en werd hun advies gevraagd in het kader van de betrokkenheidsprocedure

Het voorgestelde bord dat de toegang verbiedt aan quads gaf geen aanleiding tot opmerkingen.

4. Ik heb geen zicht op de maatregelen die er mogelijk op lokaal niveau zijn genomen om quads te weren.

5. Mijn standpunt blijft, zoals gesteld in mijn antwoord op de parlementaire vraag 4-4261, dat quads best kunnen worden geweerd door middel van een verkeersbord. Dit ligt volledig in de lijn met het resultaat van het overleg met de verenigingen van de steden en de gemeenten

Het verbieden van quads door middel van een verkeersbord zorgt voor duidelijkheid bij de weggebruikers. Daarenboven is het een juridisch sluitend instrument om quads te weren.