Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-170

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 september 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Ziekenhuizen - Stakingen - Opvorderingen - Toepassing van de prestatiewet van 19 augustus 1948

ziekenhuis
staking
rekwisitie van arbeidskrachten
dienst van algemeen belang

Chronologie

20/9/2010 Verzending vraag
2/2/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-169

Vraag nr. 5-170 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Soms wordt in openbare ziekenhuizen gestaakt, waardoor sommige dringende operaties niet kunnen worden uitgevoerd, een aantal afdelingen moeten worden gesloten en de medische dienstverlening problematisch wordt.

De burgemeesters van de betrokken gemeenten vorderen soms een aantal personeelsleden op, maar de vakbonden houden dan voor dat dit onwettig is omdat de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in Vredestijd (de zogenaamde "Prestatiewet") in casu niet toepasselijk is.

De continu´teit van de dienstverlening komt dan in gevaar, met alle gevolgen van dien. De Prestatiewet van 19 augustus 1948 is namelijk uitsluitend van toepassing op de private sector.

In dit kader volgende vragen:

1. a) Bevestigt de minister van Werk dat hogervermelde wet in dergelijke gevallen niet van toepassing was en geen enkel verpleegkundig, verzorgend of ander personeel (zowel statutairen, als contractuelen) kan worden opgeroepen om de vitale dienstverlening, namelijk de verstrekking van geneeskundige zorgen te verzekeren?

b) Wat zijn de juiste redenen daarvoor?

2. In bevestigend geval, kan de minister van Werk aan de gouverneur bevel of machtiging verlenen om personeelsleden via de burgemeesters te laten opvorderen?

3. Is de minister van Werk bereid een wetswijziging voor te stellen of te ondersteunen, waarbij de Prestatiewet ook van toepassing wordt verklaard op de openbare sector in het algemeen of op de openbare medische sector in het bijzonder?

4. a) Hoe gaat de minister van Volksgezondheid om met de vaststelling dat het gebrek aan opvorderingsmogelijkheden dramatische effecten kan hebben voor de te behandelen patiŰnten?

b) Over welke middelen beschikt de minister om in gevallen zoals deze de lokale volksgezondheid te vrijwaren?

5. Welke vitale behoeften werden sedert de inwerkingtreding van de bovenvermelde Prestatiewet al erkend via het sociaal overleg en de paritaire comitÚs, en welke via de overheid?

6. a) In hoeveel en welke gevallen van staking en lock-out werd de voorbije vijf jaar gebruik gemaakt van de Prestatiewet?

b) Heeft de minister kennis van ontslagen die om dringende redenen werden gegeven als gevolg van een ongerechtvaardigde weigering van de werknemer om prestaties te verrichten?

Antwoord ontvangen op 2 februari 2011 :

1. a) Als minister van Werk kan ik bevestigen dat de Prestatiewet niet van toepassing is voor opvorderingen van personeel in openbare ziekenhuizen.

Ik kan wel verwijzen naar het koninklijk besluit van 12 april 1964 tot vaststelling van de maatregelen, prestaties en diensten voor het verstrekken van de geneeskundige zorgen (Belgisch Staatsblad, 12 april 1964) dat voorziet dat geneesheren, verbonden aan een openbaar of privé-ziekenhuis, van rechtswege door dit besluit opgeroepen zijn en zich ter beschikking moeten stellen van de directie van het ziekenhuis of van de autoriteit die door de regering belast werd er de dienst in te richten, teneinde er de goede en regelmatige uitoefening van de praktijk der geneeskunde te verzekeren.

Voor het overige verwijs ik naar het antwoord van de minister van Volksgezondheid.

b) De Raad van State heeft in haar arrest van 28 februari 1990, nr. 34 252, het volgende bepaald: “ De wet van 19 augustus 1948 op de prestaties van algemeen belang in vredestijd betreft de staking in de privé-sector, niet de staking in de openbare sector.”

2. Wat de publieke sector betreft is de minister van Volksgezondheid bevoegd om de eigen regeling toe te passen.

3. Een dergelijk voorgestelde wetswijziging behoort niet tot mijn bevoegdheidsdomein, maar behoort tot de bevoegdheid van de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, waar recent een protocolakkoord over bemiddeling in overheidsbedrijven tot stand kwam en tot de bevoegdheid van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

4. a) Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Volksgezondheid.

b) Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Volksgezondheid.

5. In bijlage stuur ik u een overzicht van de besluiten genomen in uitvoering van de prestatiewet zowel door de overheid als door de sociale partners. Wat specifiek de gezondheidssector betreft verwijs ik naar de beslissing van 12 juli 2010 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten en –inrichtingen. Dit besluit werd ondertekend door de Koning op 10 september 2010 en zal eerstdaags in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

6. a) Mijn administratie beschikt niet over exacte cijfergegevens, maar raamt het aantal tussenkomsten in sociale conflicten op basis van de Prestatiewet op een 10 à 15-tal keren, waarbij het soms een klein ondernemings- of instellingsconflict betrof, soms een ruimer sectoraal conflict voornamelijk gesitueerd in de private gezondheidssector of in een SEVESO-bedrijf.

b) Neen, hiervan heb ik geen weet.

Overzicht van de toepassing van de Prestatiewet

Besluit van de Regent 29 jan. 1949 houdende reglementering van de voortbrenging, de verdeling en het verbruik van de electrische energie igv tekort aan vermogen en/of electrische energie ten gevolge van sociale geschillen (B.S. 30.01.1949)

Besluit van de Regent van 29 jan. 49 houdende reglementering van de voortbrenging, de verdeling en het verbruik van het gas in geval van tekort ten gevolg van sociale geschillen (B.S. 30.01.1949)

Koninklijk besluit van 27 juli 1950 houdende bepaling van de te bevredigen levensbehoeften voorde uitvoering van de wet van 19 aug. 48 betreffende prestaties van algemeen belang in vredestijd (B.S. 30 .07.1950)

Koninklijk besluit van 23 december 1957 betreffende de verdeling van de bevoegdheden der ambtenaren en beambten van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzirg en de Administratie der Mijnen, belast met de arbeidsinspectie (B.S. 13.01.1958)

Koninklijk besluit van 31 december 1960 houdende bijzondere beschikkingen inzake het afhalen van de vuilnis (B.S. 2 en 3 jan 1961)

Koninklijk besluit van 12 april 1964 tot vaststelling van de maatregelen, prestaties en diensten voor het verstrekken van de geneeskundige zorgen (B.S. 12.04.1964)

Koninklijk besluit ter bepaling van de te bevredigen levensbehoeften, in uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd, voor de petroleumsector (B.S. 06.01.1973)


P.C. nr. 101

ond. die onder de Nationale Gemengde Mijncommissie vallen.

Beslissing van 11.2.1949

KB 06.04.1951

BS 13.04.1951

P.C. nr. 102

ond. die onder het Nationaal Paritair comité van de Groefbedrijven vallen

Beslissing van 21.12.1948

KB 21.04.1951

BS 27.04.1951

P.C. nr. 104

ond. die onder N.P.C. ijzernijverheid vallen

Belsissing 04.04.1951

KB 07.05.1951

BS 24.05.1951

P.C. nr. 111

ond. die onder het N.P.C. van de metaalbouw vallen

Beslissing van 13.4.1951 (gewijzigd door beslissing van 13.6.1961)

KB 16.10.1962

BS 30.10.1962

P.C. nr. 113

ond. die onder het N.P.C. van het ceramiekbedrijf vallen

Beslissing van 19.4.1951

KB 09.05.1951

BS 25.05.1951

P.C. nr. 114

ond. die onder het N.P.C. van de steenbakkerij vallen

Beslissing van 6.4.1951

KB 21.04.1951

BS 27.04.1951

P.C. nr. 115

ond. die onder het N.P.C. voor het glasbedrijf ressorteren.

Beslissing van 22.11.67 (BS 10.12.1968)

KB 10.07.1970

BS 03.10.1970

P.C. nr. 117

N.P.C voor de petroleumnijverheid en -handel

Beslissing van 31.3.1995

KB 23.06.1995

BS 01.08.1995

P.C. nr. 118

ond. die onder het N.P.C. van de voedingsbedrijven vallen

Beslissing van 5.6.1951.

KB 11.07.1951

BS 15.08.1951

P.C. nr. 119

ond. die onder het N.P.C. voor de handel in voedingswaren vallen

Beslissing van 18.1.1949.

KB 06.04.1951

BS 13.04.1951

P.C. nr. 120

ond. die vallen onder het N.P.C. der vezelbedrijven

Beslissing van 3.12.48

KB 06.04.1951

BS 13.04.1951

P.C. nr. 125

houtbedrijven

Beslissing van 4.4.1951

KB 23.05.1951

BS 30.05.1951

P.C. nr. 127

ond. die vallen onder het N.P.C. van de steenkolenhandel

Beslissing van 4.4.1951

KB 21.04.1951

BS 27.04.1951

P.C. nr. 128.1

ond . die vallen onder het N.P.C. van het huiden en lederbedrijf

Beslissing van 21.10.53

KB 15.10.1954

BS 24.10.1954

P.C. nr. 128.5

ond. de vallen onder het N.P.C. van het huiden en lederbedrijf, afdeling leerlooierij.

Beslissing van 21.10.53 (gewijzigd door beslissing 23.6.54)

KB 15.10.1954

BS 24.10.1954

P.C. nr. 129

ond. die vallen onder het N.P.C. van het papierpap, papier- en kartonbedrijf

Beslissing van 10.4.1951

KB 21.04.1951

BS 27.04.1951

P.C. nr. 130

ond. die vallen onder het N.P.C. van de drukkerij en grafische kunsten vallen

Beslissing van de 11.4.1951

KB 24.05.1951

BS 02.06.1951

P.C. nr. 139

ond. die vallen onder het N.P.C. van de binnenscheepvaart

Beslissing van de 25.4.1951

KB 09.05.1951

BS 26.07.1951

P.C. nr. 140

ond. die vallen onder het P.C. van de vervoerondernemingen, sectoren geconcedeerde taxis, niet geconcedeerde taxi’s en vervoer van goederen.

Beslissing van 23.4.51

KB 02.05.1951

BS 13.05.1951

P.C. nr. 143

ond. die vallen onder het P.C. voor de zeevisserij.

Beslissing van 16.10.89

KB 03.05.1990

BS 18.05.1990

P.C. nr. 148

ond. die vallen onder het N.P.C. van het bont- en kleinvel.

Beslissing van 18.4.1951

KB 11.05.1951

BS 28.05.1951

P.C. nr. 207

ond. die vallen onder het P.C. voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid.

Beslissing van 20.10.80

KB 13.02.1981

BS 24.04.1981

P.C. nr. 218

ond. die vallen onder het N.P.C. van bedienden, afdeling verzekeringsmaatschappijen, banken, en de sectoren van de nijverheid en de handel vallen.

Beslissing van 15.05.1951

KB 24.05.1951

BS 31.05.1951

P.C. nr. 301

ond. die vallen onder het N.P.C. voor het havenbedrijf

Beslissing van 18.6.51

KB 16.08.1951

BS 26.08.1951

P.C. nr. 302

ond. die vallen onder het P.C. voor het hotelbedrijf

Beslissing van 9.12.1998

KB 13.06.1999

BS 18.03.2000

P.C. nr. 304

ond. die vallen onder het N.P.C. voor de vermaakondernemingen

Beslissing van 1.2.1949

KB 24.05.1951

BS 02.06.1951

P.C. nr. 305

ond. die vallen onder het N.P.C. van de gezondheidsdiensten

Beslissing van 18.4.1951

BS 04.07.1951

KB 12.04.1964

BS 12.04.1964

openbare en privé-ziekenhuizen

P.C. nr. 315

ond. die vallen onder het N.P.C. voor de handelsluchtvaart

Beslissing van 30.10.74

KB 14.11.1975

BS 25.12.1975

P.C. nr. 316

ond. die vallen onder het NPC van de koopvaardij

Beslissing van 5.4.1951

KB 24.04.1951

BS 29.04.1951

P.C. nr. 319.01

instellingen en diensten die vallen onder het PSC voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap.

Beslissing van 1.7.1998

KB 21.06.1999

BS 09.12.1999

P.C. 319.02

instellingen en diensten die vallen onder de bevoegdheid van het PSC voor de opvoedings—en huisvestingsinrichtingen van de Fr. Gemeenschap.

Beslissing van 12.01.1999

KB 21.06.1999

BS 09.12.1999

P.C. nr. 321

ond. die vallen onder de bevoegdheid van het PC voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

Beslissing van 27.10.95

40972/co/321

Nationaal paritair comité van de ondernemingen voor het laden lossen van koopwaren op rivieren en in stations.

Beslissing van 25 april 1951

Nationaal paritair comité der stadstramwegen en autobuslijnen.

Beslissing van 23 jan. 1952

Nationaal paritair comité der Stadstramwegen en autobuslijnen

Beslissing van 24 mei 1951.

P.C. nr. 330
Beslissing van 12 juli 2010

KB 10.09.2010