Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-167

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 september 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Ziekenhuizen - Diefstallen - Beveiliging

ziekenhuis
sociale voorzieningen
diefstal
officiŽle statistiek

Chronologie

20/9/2010 Verzending vraag
12/1/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-167 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een ziekenhuis en een rust- en verzorgingstehuis beveiligen is geen eenvoudige opdracht. Voor de meeste personeelsleden en patiŽnten komt de bezorgdheid over veiligheid pas voor de eerste keer op het ogenblik dat hun eigen fysieke integriteit bedreigd wordt. Dan begint het nadenken over het feit dat er verschillende vormen van criminaliteit bestaan in de instelling.

Diefstal van de goederen van patiŽnten is een vaak voorkomende criminaliteitsvorm. Deze vorm van diefstal gebeurt meestal door personen die "vrij" rondlopen en bezorgt het ziekenhuis een slechte reputatie. Een alerte houding van het personeel kan hier zeker soelaas brengen. Maar de patiŽnten kunnen maatregelen nemen door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er niets voor het grijpen ligt in de kamer. Het ziekenhuis kan onder meer techno-organisatorische maatregelen nemen (bijvoorbeeld een kluis in de kamer).

In dit kader volgende vragen:

1. a) Beschikt u over nationale cijfergegevens met betrekking tot het aantal diefstallen in ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen (opgesplitst per Gewest) van de jongste vijf jaar in ons land?

b) In hoeveel procent van deze gevallen werden de feiten gepleegd door werknemers van de instellingen?

c) Welke zaken werden bij deze misdrijven hoofdzakelijk ontvreemd?

2. Welke maatregelen kunnen volgens de minister genomen worden?

Antwoord ontvangen op 12 januari 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1.a. Onderstaande tabel bevat het aantal diefstallen gepleegd in ziekenhuizen, per gewest, voor de pleegjaren 2006-2009.

Diefstal en afpersing

Ziekenhuis

Gewest/Jaar

2006

2007

2008

2009

Vlaams Gewest

1 746

1 663

1 947

1 576

Waals Gewest

1 381

1 160

1 307

1 048

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

617

670

589

597

Onbekend

23

4

1


Som

3 767

3 497

3 844

3 221

Onderstaande tabel bevat het aantal diefstallen gepleegd in ziekenhuizen, per gewest, voor het eerste kwartaal van 2010. Cijfers voor het tweede kwartaal zijn nog niet beschikbaar.

Diefstal en afpersing

Ziekenhuis

Jaar

2010

Gewest/Kwartaal

1

Vlaams Gewest

395

Waals Gewest

244

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

165

Som

804

Onderstaande tabel bevat het aantal diefstallen gepleegd in rusthuizen, per gewest, voor de pleegjaren 2006-2009.

Diefstal en afpersing

Rusthuis

Gewest/Jaar

2006

2007

2008

2009

Vlaams Gewest

821

697

778

768

Waals Gewest

363

330

351

348

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

125

108

115

146

Onbekend

7

2Som

1 316

1 137

1 244

1 262

Onderstaande tabel bevat het aantal diefstallen gepleegd in rusthuizen, per gewest, voor het eerste kwartaal van 2010. Cijfers voor het tweede kwartaal zijn nog niet beschikbaar.

Diefstal en afpersing

Rusthuis

Jaar

2010

Gewest/Kwartaal

1

Vlaams Gewest

227

Waals Gewest

69

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

28

Som

324

1.b. De informatie inzake het beroep van een verdachte wordt niet systematisch gevat in de databank. Deze cijfers zijn bijgevolg niet beschikbaar.

1.c. Details betreffende de aard van de gestolen voorwerpen zijn niet in de ANG beschikbaar.

2: Sinds 2005 werken Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en FOD Binnenlandse Zaken samen rond het thema ‘veiligheid in ziekenhuizen’, aangezien zij beide een bevoegdheid hebben inzake dit thema. Deze samenwerking betekent een absolute meerwaarde, aangezien iedere partner vanuit zijn eigen perspectief, expertise en met zijn eigen netwerk een bijdrage kan leveren aan het uitbouwen van een adequaat veiligheids- en preventiebeleid.

In het kader van deze samenwerking werd in 2007 een informatiecampagne opgezet rond preventie van ziekenhuiscriminaliteit, met een specifieke focus op diefstal, vandalisme en agressie, waarvoor volgende instrumenten ontwikkeld werden:

- posters inzake diefstalpreventie die in ziekenhuizen opgehangen kunnen worden om de werknemers, patiënten en bezoekers te sensibiliseren;

- een brochure, gericht naar de medewerkers in ziekenhuizen, die hen helpt bij het nemen van goede preventiegewoonten om ziekenhuiscriminaliteit beter het hoofd te bieden.

In deze campagne wordt verduidelijkt dat volgende elementen van belang zijn in het beveiligen van een ziekenhuis tegen diefstal:

- registratie van de feiten is van cruciaal belang om de problematiek in kaart te brengen en de gepaste maatregelen te treffen;

- om een overkoepeld beeld te verwerven van de problematiek is het eveneens van belang om het personeel te bevragen over de (on)veiligheid in en rond het ziekenhuis en om de beveiliging van de ruimtes te analyseren (hiervoor kan men beroep doen op technopreventief adviseur);

- op basis van deze elementen kan men een duidelijk beveiligingsplan opstellen met aandacht voor lange termijnvisie, verantwoordelijkheid voor uitvoering en coördinatie ervan, evaluatie en bijsturing.

- in het sensibiliseren rond diefstalpreventie ligt de nadruk op

- goede gewoonten: geen onnodig geld of juwelen meenemen naar het ziekenhuis, geen waardevolle voorwerpen onbewaakt achterlaten, …;

- bijzondere aandacht voor doktersbriefjes, stempels en medicijnen;

- de bijdrage van het personeel aan de veiligheid van ziekenhuizen;

- het cruciale belang van communicatie.

Op lokaal niveau werken ziekenhuizen zelf vaak aan het voorkomen van diefstal in ziekenhuizen. Door de vorming van een netwerk ziekenhuiscriminaliteit en een nationale werkgroep ziekenhuiscriminaliteit wil de FOD Binnenlandse Zaken, samen met de FOD Volksgezondheid ondersteuning bieden aan de ziekenhuizen door:

- op regelmatige basis overlegmomenten te organiseren om het debat rond ziekenhuiscriminaliteit op gang te houden;

- nieuwsbrieven te verspreiden rond welbepaalde thema’s gerelateerd aan ziekenhuiscriminaliteit.

In 2008 en 2010 werd een ziekenhuismonitor afgenomen bij de Belgische ziekenhuizen. Dit instrument heeft tot doel een duidelijk beeld te vormen van de mate waarin ziekenhuizen feiten registreren, criminaliteitsfenomenen (onder andere diefstal) zich voordoen en maatregelen worden getroffen om de veiligheid te bevorderen. Uit deze resultaten blijkt dat ziekenhuizen diefstal in grote mate registreren en aangeven bij de politie.