Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-160

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 september 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Elektronische geboorteaangifte - eBirth - Toepassing - Evaluatie

bevolkingsregister
burgerlijke stand
elektronische overheid

Chronologie

20/9/2010 Verzending vraag
22/12/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-159

Vraag nr. 5-160 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De aangifte van geboorten is veelal een administratieve rompslomp. Bij de geboorte van een kind moet de zorgverlener immers een ambtenaar van de burgerlijke stand inlichten. In principe moet deze kennisgeving binnen de 24 uur gebeuren. Praktijkvoorbeelden tonen echter aan dat dit niet altijd het geval is. Bovendien is het herhaaldelijk manueel invoeren van deze gegevens tijdrovend en vergroot het de kans op fouten. Recentelijk werd hierop een antwoord geformuleerd in de vorm van het “eBirth-project”, met de bedoeling dit administratief proces zo vlot mogelijk te laten verlopen. De ziekenhuizen hebben de keuze uit een webapplicatie en een webservice.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1)Hoeveel gemeenten passen het eBirth-systeem reeds toe? Over welke gemeenten gaat het?

2)Voor de grotere ziekenhuizen is er een uitgebreide versie van het systeem ontworpen, waarbij het systeem kan geďntegreerd worden in het bestaande systeem van het ziekenhuis. Hoeveel ziekenhuizen hebben (tot nu toe) geopteerd voor respectievelijk de webapplicatie en de webservice?

3)Hoeveel elektronische geboorteaangiften werden er op deze manier gedaan in 2009 en 2010?

4)Heeft de toepassing van dit systeem een merkbare verbetering teweeggebracht? Of anders gesteld; worden de termijnen beter gerespecteerd? Kan de minister mededelen hoeveel aangiften er in voormelde jaren laattijdig doorgestuurd werden aan de respectievelijke diensten van de burgerlijke stand?

5) Het is de bedoeling om in de toekomst ook andere gegevensverwerking zoals overlijdens, mutualiteiten en kinderbijslag elektronisch te laten verlopen. Hoever staat het met deze plannen?

Antwoord ontvangen op 22 december 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

In het kader van de uitbreiding van het e-government, werd in 2006 het project e-Birth opgestart onder de leiding van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatie-technologie (FEDICT) om te komen tot een automatisering van de gegevensstromen die worden uitgewisseld naar aanleiding van de aangifte van een geboorte, meer bepaald de kennisgeving van de bevalling die door het ziekenhuis of de vroedvrouw binnen 24 uur na de bevalling wordt doorgegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, overeenkomstig de bepalingen van artikel 56 van het Burgerlijk Wetboek, en het doorsturen van de informatiegegevens die zijn opgenomen in het model I van kennisgeving aan de gemeente, de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, en de Gemeenschappen.

Het Rijksregister van de natuurlijke personen komt niet tussen in de mededeling van de gegevens in dit project, noch aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, noch aan andere betrokken instanties.

Voor het antwoord op al de vragen moet ik u dan ook verwijzen naar de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, aan wie deze schriftelijke vraag eveneens werd gesteld.