Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-158

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 20 september 2010

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Flitspalen - EfficiŽntie - Werklast - Foutenmarge door de kleuren van de nummerplaten

opnameapparaat
snelheidsvoorschriften
overtreding van het verkeersreglement
registratie van een voertuig
officiŽle statistiek

Chronologie

20/9/2010 Verzending vraag
16/11/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-157

Vraag nr. 5-158 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal flitspalen in ons land blijft stijgen. Normaliter gaat dit gepaard met een stijging van het aantal vastgestelde overtredingen. Die moeten vervolgens allemaal verwerkt en afgehandeld worden. Dat betekent een stijging van de werklast voor de politie.

Volgens politievakbond Nationaal Syndicaat voor Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV) zijn heel wat korpschefs ook niet altijd tevreden met de locaties van de flitspalen in hun zone en klagen ze over een gebrek aan inspraak. In totaal zouden zo'n twintig procent van de flitspalen op volstrekt foute plaatsen staan (Het Nieuwsblad, 8 september 2010, blz. 9).

Het is inmiddels ook algemeen geweten dat de kleurencombinatie van de Belgische nummerplaat niet de meest ideale is inzake beeldherkenning. Er zou een foutenmarge van veertien procent bestaan. Een combinatie van zwarte tekens op een witte (of gele) achtergrond is beter leesbaar omdat het contrast hoger is. De foutenmarge zou verwaarloosbaar zijn.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1.Beschikt u over cijfergegevens betreffende het aantal snelheidsovertredingen in ons land in 2007, 2008, 2009 en de eerste helft van 2010, opgesplitst per gewest en politiezone en opgesplitst naar de wijze van vaststelling (flitspaal of mobiele -al dan niet- ingebouwde snelheidsmeter)?

2.Kunnen de politiekorpsen alle vastgestelde snelheidsovertredingen ook effectief verwerken en omzetten in een proces-verbaal? Zo niet, hoeveel (met de opsplitsing zoals gevraagd onder vraag 1) van de overtredingen blijven er onafgewerkt liggen? Kan u ook meedelen welke werklast met de verwerking gepaard ging/gaat voor de respectieve politiezones, uitgedrukt in voltijdse equivalenten?

3.Binnen welke politiezones staan digitale snelheidsmeters (flitspalen) opgesteld en/of wordt er gebruik gemaakt van mobiele digitale toestellen? Worden in deze zones verhoudingsgewijze meer overtredingen geverbaliseerd dan in deze zones waar nog met analoge toestellen (filmrolletjes) wordt gewerkt? Wil u de gemiddelde foutmarges aangeven van de vaststellingen bij respectievelijk analoge en digitale toestellen?

4.Kan u bevestigen dat er ongenoegen bestaat bij de politie over de locatie van de flitspalen en het gebrek aan overleg? Welke en hoeveel flitspalen zijn volgens de politie onnodig en waarom? Is de federale overheid (Federale Politie, FOD Mobiliteit of het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid betrokken bij de screening van de onveilige plaatsen?

5.Erkent u dat de kleurencombinatie van de nieuwe Belgische nummerplaat niet ideaal is inzake beeldherkenning? Op hoeveel percent raamt men de foutmarge bij de verwerking van dergelijke kleurencombinatie?

Antwoord ontvangen op 16 november 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

 1. Ik heb de vraag gesteld aan CGO (Directie van de operationele politionele informatie) van de federale politie, maar het antwoord nog niet bekomen. CGO gaf wel reeds te kennen dat zij over cijfers beschikt maar geen onderscheid kan maken in de wijze van vaststelling.

 2. De federale politie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie laten mij weten dat de flitspalen zodanig in werking worden gesteld dat alle vastgestelde overtredingen kunnen worden verwerkt. De flitspalen functioneren in functie van de verwerkingscapaciteit van de politie en van de parketten.

 3. De Federale Overheidsdienst Economie (FOD), Dienst Metrologie, heeft mij de volgende cijfers meegedeeld:

  Vlaams Gewest: 123

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 17

  Waals Gewest (langs autosnelwegen): 8

  Politiezones in Wallonië: 21

  Politiezones in Vlaanderen: 6

  Politiezones in Wallonië : 19

  Federale Politie (Daussoulx): 5

  Politiezones in Vlaanderen: 14

 1. De plaatsing van flitspalen is afhankelijk van een aantal objectieve gegevens (zwarte punten) en wordt overlegd tussen de wegbeheerder (de gewesten, provincies of gemeenten, al naargelang het type weg), de bestuurlijke overheden (de gemeenten) en de politiediensten. De screening van de onveilige plaatsen gebeurt niet door de FOD Mobiliteit en Vervoer of het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), wel door hogergenoemde partners.

  Snelheidscamera’s hebben ontegensprekelijk een positief effect op de verkeersveiligheid en blijven daarom een essentieel onderdeel in het handhavingsbeleid. Uit een studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid blijkt dat onbemande camera’s een significante reductie van alle ongevallen realiseren van ongeveer 20 %.

 2. Door te kiezen voor een donkerrode kleur op witte achtergrond, in combinatie met het groter formaat, zal de leesbaarheid sterk verhogen.