Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1367

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 15 februari 2011

aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Elektrische voertuigen - Fiscale gunstmaatregelen - Bedragen - Vervanging door een onmiddellijke premie

elektrisch voertuig
belastingaftrek
registratie van een voertuig
officiŽle statistiek

Chronologie

15/2/2011 Verzending vraag
11/5/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1366

Vraag nr. 5-1367 d.d. 15 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft in de begroting 2010 enkele fiscale gunstmaatregelen voorzien voor elektrische voertuigen. Particulieren kunnen bij aankoop van een elektrische wagen een belastingvermindering van 30 % (met een maximum van 9 000 euro) krijgen. Daarnaast is ook een belastingvermindering van 40 % mogelijk voor de installatie van publiek toegankelijke laadpalen aan de woning (hier met een maximum van 250 euro). Alleen moet de aankoper een jaar wachten op zijn geld, zo staat te lezen in een publicatie van de Belgische automobielfederatie, FEBIAC. " Wie in 2011 een elektrische wagen koopt, kan dit pas aangeven in zijn belastingaangifte van aanslagjaar 2012, waarna het nog enkele maanden duurt alvorens je de afrekening van je belastingen ontvangt; "

Met die lange wachttermijn in acht genomen, ijvert FEBIAC ervoor om de belastingvermindering te vervangen door een onmiddellijke premie bij aankoop.

Bedrijven kunnen eveneens genieten van een aantal fiscale maatregelen zoals een kostenaftrekbaarheid van 120 % voor voertuigen zonder CO2-uitstoot, alsook een verhoogde aftrek en versnelde afschrijving van investeringen in oplaadinfrastructuur.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel elektrische voertuigen werden ingeschreven in 2008, 2009 en 2010, graag met de vermelding of het om particuliere, bedrijfs-, of overheidsvoertuigen gaat?

2) Welke bedrag aan fiscale maatregelen (met een opsplitsing naar de verschillende gunstmaatregelen) werd uitgekeerd voor de aankoop van elektrische wagens in 2008, 2009 en 2010? In hoeveel gevallen was de aankoper een particulier, een bedrijf of een overheidsdienst of -instelling?

3) Welk standpunt neemt de geachte staatssecretaris in over de vraag van FEBIAC om de belastingvermindering te vervangen door een onmiddellijke premie bij aankoop?

4) Het is algemeen bekend dat de automobielsector doorheen een moeilijke periode gaat. Bovendien zijn dergelijke maatregelen nodig om de concurrentiekracht te vergroten in vergelijking met de " gewone " wagens. IJvert hij daarom voor een behoud van deze fiscale maatregelen op langere termijn?

Antwoord ontvangen op 11 mei 2011 :

1) Wat uw eerste vraag betreft, deel ik u het volgende mede. Het aantal inschrijvingen van elektrische voertuigen valt onder de bevoegdheid van de staatssecretaris voor Mobiliteit. Tevens is een hele reeks statistieken beschikbaar bij de Federale Overheidsdienst (FOD)- Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Deze zijn gerangschikt onder de afdeling “Verkeer en vervoer” - Inschrijving nieuwe en tweedehandse voertuigen 2008-2010.

2) Wat betreft de fiscale uitgaven verbonden aan de verschillende fiscale maatregelen ten voordele van elektrische voertuigen, kan ik u het volgende meedelen :

- De fiscale administratie beschikt niet over gegevens inzake de kortingen op factuur verleend voor de aankoop van een elektrische voertuig in 2008 of 2009.

- Statistieken met betrekking tot de belastingvermindering voor de in 2010 gedane uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrisch voertuig of met het oog op de installatie van een laadpunt voor elektrische voertuigen, zullen pas beschikbaar zijn na afloop van de “gewone” aanslagtermijn met betrekking tot het aanslagjaar 2011. Concreet betekent dit dus in de loop van de maand augustus 2012.

- Inzake de investeringsaftrek voor de installatie van een laadstation voor elektrische voertuigen, zullen er eveneens pas cijfers beschikbaar zijn vanaf de maand augustus 2012.

- Het model van het aangifteformulier inzake de vennootschapsbelasting (en inzake de belasting van niet-inwoners/vennootschappen) zal niet toelaten om concrete cijfers mee te delen met betrekking tot de aftrekbaarheid van autokosten aan 120 procent voor voertuigen die 0 gram CO2 per kilometer uitstoten.

Uiteraard is de budgettaire kost van de verschillende fiscale maatregelen ten voordele van elektrische voertuigen actueel relatief verwaarloosbaar, gezien de beperkte verkoop van deze voertuigen.

3) De federale wetgever heeft in 2009 reeds een poging ondernomen teneinde het toepassingsgebied van de korting op factuur voor de aankoop van een in nieuwe staat verworven milieuvriendelijk voertuig uit te breiden naar de voertuigen die met een elektrische motor worden aangedreven. Deze bepalingen werden destijds opgenomen in een voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen.

Dit was echter buiten de Raad van State gerekend die de federale wetgever hiervoor terugfloot.

In zijn advies nr. 46781/2 van 24 juni 2009, met betrekking tot dit voorontwerp van wet heeft de Raad gesteld dat het stimuleren van milieuvriendelijke investeringen niet mogelijk is via de toekenning van een federale korting op factuur aangezien dit een zuiver gewestelijke bevoegdheid is.

Krachtens artikel 6, paragraaf 1, II, eerste lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zijn de gewesten, wat het leefmilieu betreft, inzonderheid bevoegd voor de bescherming ervan. Bijgevolg kan de federale staat geen subsidies geven in deze materie. Dat kunnen enkel de gewesten. De federale staat kan wel een belastingvermindering geven.

De berekening van de personenbelasting blijft vooralsnog een federale bevoegdheid. Van die techniek heeft de federale wetgever dan ook gebruik gemaakt.

4) Mijn administratie overweegt momenteel geen aanpassingen aan de bestaande regelgeving.